Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΌΛΟΙ στις συγκεντρώσεις ενάντια στην ελληνοαμερικανική συμφωνία για τις βάσεις — Στις 5 Οκτώβρη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Με αφορ­μή την επί­σκε­ψη του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο στην Ελλά­δα,  η Επι­τρο­πή Αγώ­να ενά­ντια στην Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις Στρα­τιω­τι­κές Βάσεις την οποία συγκρο­τούν εργα­τι­κά συν­δι­κά­τα, η ΕΕΔΥΕ, Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι, η ΟΒΣΑ, η ΟΓΕ, η ΑΣΓΜΕ και το ΕΕΤΕ, καλεί σε συγκέ­ντρω­ση το Σάβ­βα­το 5 Οκτώ­βρη, στις 12 το μεση­μέ­ρι στο Σύνταγ­μα και στη συνέ­χεια σε πορεία στην αμε­ρι­κά­νι­κη πρεσβεία

Στο κάλε­σμά της η Επι­τρο­πή σημειώνει:

«Εργα­ζό­με­νες, εργα­ζό­με­νοι, Συντα­ξιού­χοι, Νέες και νέοι,

Όλοι στο δρό­μο του αγώ­να! Να ορθώ­σου­με τεί­χος αντί­στα­σης ενά­ντια στην ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή συμ­φω­νία για τις στρα­τιω­τι­κές βάσεις και τα πυρη­νι­κά, που ετοι­μά­ζε­ται να υπο­γρά­ψει και να ενι­σχύ­ει η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, στο πλαί­σιο του “Στρα­τη­γι­κού Δια­λό­γου” με τις ΗΠΑ, πατώ­ντας στο έδα­φος που έστρω­σε η προη­γού­με­νη κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ. Να ανα­πτύ­ξου­με, να κλι­μα­κώ­σου­με την πάλη μας και να δώσου­με αγω­νι­στι­κή απά­ντη­ση στην επί­σκε­ψη του Αμε­ρι­κα­νού υπουρ­γού των Εξω­τε­ρι­κών των ΗΠΑ Πομπέο που έρχε­ται στην Αθήνα.

Ούτε γη — Ούτε νερό — Ούτε αέρα στους φονιά­δες των λαών.

Η “Συμ­φω­νία Αμοι­βαί­ας Αμυ­ντι­κής Συνερ­γα­σί­ας” Ελλά­δας — ΗΠΑ, όπως τη λένε, υπο­γρά­φη­κε το 1990, ανα­νε­ώ­νε­ται κάθε χρό­νο από όλες τις μετέ­πει­τα κυβερ­νή­σεις και σήμε­ρα σχε­διά­ζε­ται να γίνει πολυ­ε­τής και να επεκταθεί.

Η συμ­φω­νία θα περι­λαμ­βά­νει τη βάση της Σού­δας και τις βάσεις που δημιούρ­γη­σε η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ. Τις βάσεις: Drones στη Λάρι­σα, ελι­κο­πτέ­ρων στο Στε­φα­νο­βί­κειο, “ιπτά­με­νων κατα­σκό­πων” στο Άκτιο, το λιμά­νι της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης, που προ­ο­ρί­ζε­ται για τη συγκέ­ντρω­ση ευρω­α­τλα­ντι­κών στρα­τευ­μά­των και τη μετα­κί­νη­σή τους στα ρωσι­κά σύνο­ρα, ενώ είναι γνω­στό πως έχει ετοι­μα­στεί η υπο­δο­μή για απο­θή­κευ­ση πυρη­νι­κών στον Άραξο.

Πρό­κει­ται για ορμη­τή­ρια πολέ­μου του αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κού ιμπεριαλισμού.

Δεν ξεχνά­με: Η βάση της Σού­δας απο­δεί­χθη­κε αιχ­μή του δόρα­τος στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους κατά της Γιου­γκο­σλα­βί­ας, του Αφγα­νι­στάν, του Ιράκ, της Λιβύ­ης, της Συρί­ας. Περι­λαμ­βά­νει μεγά­λη αερο­πο­ρι­κή βάση, λιμά­νι και εγκα­τα­στά­σεις που στη­ρί­ζουν τα αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κά αερο­σκά­φη, τα πυρη­νι­κά υπο­βρύ­χια, τα αερο­πλα­νο­φό­ρα που ξερ­νά­νε το θάνα­το κατά των λαών.

Δια­μορ­φώ­νε­ται ένας θανα­τη­φό­ρος ιστός που εμπλέ­κει την Ελλά­δα πολύ βαθιά στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και πολέ­μους την ώρα που οξύ­νο­νται οι αντα­γω­νι­σμοί ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ — Ρωσί­ας και Κίνας για τις ενερ­γεια­κές πηγές και αγω­γούς, συνε­χί­ζο­νται οι πόλε­μοι στη Συρία και τη Λιβύη, γίνο­νται πολε­μι­κές προ­ε­τοι­μα­σί­ες στον Περ­σι­κό Κόλ­πο, το Ισρα­ήλ δολο­φο­νεί τον παλαι­στι­νια­κό λαό και κλι­μα­κώ­νε­ται η τουρ­κι­κή επι­θε­τι­κό­τη­τα στο Αιγαίο και την Ανα­το­λι­κή Μεσόγειο.

Η συμ­φω­νία αυτή θα οδη­γή­σει τις Ένο­πλες Δυνά­μεις σε μεγα­λύ­τε­ρη πρόσ­δε­ση στις αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κές απο­στο­λές κι αυτό φαί­νε­ται ήδη από τη θετι­κή απά­ντη­ση που έδω­σε η κυβέρ­νη­ση στις ΗΠΑ για τη συμ­με­το­χή της χώρας μας στην ιμπε­ρια­λι­στι­κή πολυ­ε­θνι­κή δύνα­μη στον Περ­σι­κό Κόλ­πο κατά του Ιράν.

Οι κίν­δυ­νοι για το λαό μας είναι μεγά­λοι. Η Ελλά­δα έχει κατα­τα­χθεί από τις ΗΠΑ στα “κρά­τη ανά­σχε­σης”, μαζί με το Ισρα­ήλ, την Πολω­νία και τη Ρου­μα­νία, έχει στο­χο­ποι­η­θεί και προ­κα­λεί ανα­τρι­χί­λα η προει­δο­ποί­η­ση Πού­τιν πως η Ρωσία θα πλή­ξει αμε­ρι­κα­νι­κές βάσεις που στρέ­φο­νται κατά της ασφά­λειάς της.

Οι προ­κλη­τι­κές τοπο­θε­τή­σεις της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κομ­μά­των του κεφα­λαί­ου πως η εμπλο­κή της χώρας μας στους επι­κίν­δυ­νους σχε­δια­σμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, εγγυώ­νται την ασφά­λεια και την ειρή­νη είναι “παρα­μύ­θια της Χαλι­μάς”, προ­σβάλ­λουν και υπο­τι­μούν το λαό μας.

Υπάρ­χει πλού­σια πεί­ρα που απο­δει­κνύ­ει το βρώ­μι­κο ρόλο των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, του ευρω­α­τλα­ντι­κού ιμπε­ρια­λι­σμού. Έχουν εγκλη­μα­τι­κές ευθύ­νες για την επι­βο­λή της χού­ντας στην Ελλά­δα, το πρα­ξι­κό­πη­μα και την τουρ­κι­κή εισβο­λή στην Κύπρο, τα διχο­το­μι­κά σχέ­δια για το Κυπρια­κό, την κλι­μά­κω­ση της τουρ­κι­κής επι­θε­τι­κό­τη­τας στην περιο­χή μας, για δεκά­δες επεμ­βά­σεις και πολέ­μους κατά των λαών.

Εργα­ζό­με­νοι, εργα­ζό­με­νες, νέοι και νέες,

Στην πρά­ξη επι­βε­βαιώ­νε­ται πως η αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή που υπη­ρε­τεί τα συμ­φέ­ρο­ντα του μεγά­λου κεφα­λαί­ου, την ανά­πτυ­ξη που έχει κρι­τή­ριο τα κέρ­δη των λίγων, χτυ­πά­ει το απερ­για­κό δικαί­ω­μα και τα άλλα εργα­τι­κά — λαϊ­κά δικαιώ­μα­τα και εμπλέ­κει τη χώρα μας στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς τυχο­διω­κτι­σμούς. Δίνου­με σε όλα τα μέτω­πα το αγω­νι­στι­κό μας “παρών”. Ο λαός μας να πιστέ­ψει και να δεί­ξει τη δύνα­μή του.

Όχι στις βάσεις και τα πυρηνικά

  • Να καταγ­γελ­θεί η ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή “Συμ­φω­νία Αμοι­βαί­ας Αμυ­ντι­κής Συνεργασίας”.
  • Να κλεί­σει η βάση της Σού­δας και οι άλλες αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κές στρα­τιω­τι­κές βάσεις.
  • Καμία συμ­με­το­χή των ελλη­νι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων σε ιμπε­ρια­λι­στι­κές απο­στο­λές στο εξωτερικό.
  • Απο­δέ­σμευ­ση από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ.

Όλοι στη συγκέ­ντρω­ση το Σάβ­βα­το 5 Οκτώ­βρη στις 12 μ. στο Σύνταγ­μα και πορεία στην αμε­ρι­κά­νι­κη πρεσβεία».

Στη Θεσσαλονίκη

H Επι­τρο­πή Αγώ­να ενά­ντια στην Ελλη­νο-Αμε­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις Στρα­τιω­τι­κές Βάσεις καλεί τους εργα­ζό­με­νους, τους συντα­ξιού­χους, τις νέες και τους νέους, το λαό της Θεσ­σα­λο­νί­κης να πάρουν μαζι­κά μέρος στο Συλ­λα­λη­τή­ριο το Σάβ­βα­το, 5 Οκτώ­βρη 2019, ώρα 11 πμ στο άγαλ­μα Βενι­ζέ­λου, ενά­ντια στη Νέα Συμ­φω­νία Αμοι­βαί­ας Αμυ­ντι­κής Συνερ­γα­σί­ας Ελλά­δας – ΗΠΑ, που έρχε­ται να υπο­γρά­ψει στη χώρα μας ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο,

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο