Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Όλως τυχαίως…

«Ασά­φειες» στο καθε­στώς επέμ­βα­σης των αρχών σε περί­πτω­ση κιν­δύ­νου στη θάλασ­σα επι­κα­λού­νται στε­λέ­χη της κυβέρ­νη­σης και ορι­σμέ­να ΜΜΕ, για να δικαιο­λο­γή­σουν ότι το πλοίο με τους μετα­νά­στες αρμέ­νι­ζε ανε­ξέ­λεγ­κτο παρό­τι είχε εντο­πι­στεί, και ενώ η επερ­χό­με­νη τρα­γω­δία «φώνα­ζε» από μακριά.

Δεν στα­μα­τούν όμως εκεί. Προ­σθέ­τουν ότι χρειά­ζε­ται ένας «σοβα­ρός μηχα­νι­σμός μετε­γκα­τα­στά­σε­ων» και μια «σύγ­χρο­νη εξέ­τα­ση των περι­πτώ­σε­ων ασύ­λου», στο πλαί­σιο μιας «νέας συμ­φω­νί­ας» της ΕΕ για το Μετα­να­στευ­τι­κό. Ανα­πα­ρά­γουν δηλα­δή ολό­κλη­ρη την ατζέ­ντα τις πρό­σφα­της Συνό­δου των υπουρ­γών Εσω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σε­ων της ΕΕ, που βάζει νέους «κόφτες» στην υπο­δο­χή προ­σφύ­γων και στη χορή­γη­ση ασύ­λου, ενώ η περί­φη­μη «μετε­γκα­τά­στα­ση» μπαί­νει στο παζά­ρι της «απο­ζη­μί­ω­σης με το κεφά­λι» για όποια χώρα δεν δεχτεί μετα­νά­στες, επι­βε­βαιώ­νο­ντας την απαν­θρω­πιά και τη βαρ­βα­ρό­τη­τα με τις οποί­ες η ΕΕ και οι κυβερ­νή­σεις της αντι­με­τω­πί­ζουν το Προ­σφυ­γι­κό — Μεταναστευτικό.

Με τα πτώ­μα­τα εκα­το­ντά­δων κατα­τρεγ­μέ­νων να αγνο­ού­νται ακό­μα στο βαθύ­τε­ρο σημείο της Μεσο­γεί­ου, έχουν το θρά­σος να παρου­σιά­ζουν ως «λύση» την κλι­μά­κω­ση της άθλιας πολι­τι­κής που μας έφε­ρε εδώ, προ­α­ναγ­γέλ­λο­ντας νέα ναυά­για και εκα­τόμ­βες νεκρών στη Μεσό­γειο. Κανείς άλλος δεν πρό­κει­ται να τους εμπο­δί­σει, παρά μόνο οργα­νω­μέ­νος ο λαός, με ένα πιο ισχυ­ρό ΚΚΕ στο πλευ­ρό του. Οπως έκα­νε μέχρι τώρα, για να μπαί­νουν εμπό­δια στην αντι­με­τα­να­στευ­τι­κή πολι­τι­κή της ΕΕ και των κυβερ­νή­σε­ων, ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο και τις αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κές επεμβάσεις.

Κανείς αθώος

Επει­δή ορι­σμέ­νοι παρι­στά­νουν τους …ανή­ξε­ρους για το πού βρέ­θη­καν τόσοι μετα­νά­στες πάνω σ’ ένα σαπιο­κά­ρα­βο κατα­με­σής της Μεσο­γεί­ου, ας ρίξου­με μια ματιά στο τι συμ­βαί­νει στις χώρες κατα­γω­γής τους.

Η Συρία εδώ και 10 χρό­νια σπα­ράσ­σε­ται από την ανοι­χτή ιμπε­ρια­λι­στι­κή επέμ­βα­ση των Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών, ενώ στα βόρεια επι­χει­ρεί και ο στρα­τός της Τουρκίας.

Εκα­τομ­μύ­ρια είναι τα θύμα­τα και οι ξεριζωμένοι.

Στη Λιβύη, από την άνοι­ξη του 2011 και την επέμ­βα­ση των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ, όχι μόνο δεν απο­κα­τα­στά­θη­κε η ασφά­λεια, όπως έλε­γαν, αλλά ο εμφύ­λιος προ­κα­λεί νέα θύμα­τα και πρόσφυγες.

Στην υπο­σα­χά­ρια Αφρι­κή οι ιμπε­ρια­λι­στι­κοί αντα­γω­νι­σμοί για τον πλού­το της περιο­χής συντη­ρούν πολέ­μους και επεμ­βά­σεις, με μεγά­λες ευρω­παϊ­κές δυνά­μεις να θεω­ρούν περί­που τσι­φλί­κι τους τις παλιές αποικίες.

Για το Αφγα­νι­στάν δεν χρειά­ζο­νται «συστά­σεις». Από το 2001, μετά την επέμ­βα­ση των Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών, ο λαός του ματώ­νει κάθε μέρα και περισ­σό­τε­ρο, παρά την πρό­σφα­τη «από­συρ­ση» των αμε­ρι­κα­νι­κών στρατευμάτων.

Στην Παλαι­στί­νη, η επι­θε­τι­κό­τη­τα του κρά­τους — δολο­φό­νου Ισρα­ήλ, με τις πλά­τες των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ, έχει μετα­τρέ­ψει τους Παλαι­στί­νιους σε πρό­σφυ­γες μέσα στην ίδια τους τη χώρα από τους διωγ­μούς, ενώ και στην Αίγυ­πτο η φτώ­χεια σαρώ­νει, παρά τη μεγά­λη ανα­βάθ­μι­ση της αστι­κής της τάξης στο ενερ­γεια­κό και γεω­πο­λι­τι­κό παι­χνί­δι στην περιοχή.

Οποια πέτρα από τις παρα­πά­νω κι αν σηκώ­σει κανείς, θα βρει από κάτω την εμπλο­κή και της Ελλά­δας, με όλες δια­χρο­νι­κά τις κυβερνήσεις.

Οπότε κανείς «αθώος του αίματος»,
απ’ όσους στηρίζουν τον σχεδιασμό του ΝΑΤΟ
και τα συμφέροντα της ελληνικής αστικής τάξης
μέσα από τη συμμετοχή της χώρας σε αυτόν.

Πηγή Ριζο­σπά­στης

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο