Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Όμοιος ομοίω: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απένειμε το Βραβείο Ζαχάροφ 2017 στην αντιπολίτευση της Βενεζουέλας

Το Ευρω­παϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο απέ­νει­με σήμε­ρα το Βρα­βείο Ζαχά­ροφ 2017 για «την ελευ­θε­ρία του πνεύ­μα­τος» στη δημο­κρα­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση της Βενε­ζου­έ­λας, πλη­ρο­φο­ρή­θη­κε το Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο από πολ­λές κοι­νο­βου­λευ­τι­κές πηγές πριν από την επί­ση­μη ανακοίνωση.

Το βρα­βείο απο­νέ­με­ται στη Εθνι­κή Συνέ­λευ­ση της Βενε­ζου­έ­λας, που ελέγ­χε­ται από την αντι­πο­λί­τευ­ση, και σε πολι­τι­κούς κρα­του­μέ­νους. Η από­φα­ση ελή­φθη στη διάρ­κεια συνε­δρί­α­σης των προ­έ­δρων των πολι­τι­κών ομά­δων του κοι­νο­βου­λί­ου, διευ­κρί­νι­σαν οι πηγές αυτές.

Μάλι­στα η βρά­βευ­ση αυτή έρχε­ται να νεκρα­να­στή­σει την αντι­πο­λί­τευ­ση της Βενε­ζου­έ­λας αφού όπως τα ίδια τα μέσα που το προη­γού­με­νο διά­στη­μα φρό­ντι­ζαν να υπερ­το­νί­ζουν και υπερ­προ­βάλ­λυον τη δρα­στη­ριό­τη­τά τους σήμε­ρα κάνουν λόγο για διχα­σμό της αντιπολίτευσης:

Η βρά­βευ­ση αυτή γίνε­ται μια περί­ο­δο που η αντι­πο­λί­τευ­ση στη Βενε­ζου­έ­λα είναι πιο διχα­σμέ­νη από ποτέ.

Τέσ­σε­ρις από τους πέντε περι­φε­ρεια­κούς κυβερ­νή­τες που ανή­κουν στην αντι­πο­λί­τευ­ση και εκλέ­χθη­καν στις 15 Οκτω­βρί­ου δέχθη­καν να ορκι­στούν ενώ­πιον της Συντα­κτι­κής Συνέλευσης.

Πρό­κει­ται για υπο­χώ­ρη­ση σε σχέ­ση με την αρχι­κή θέση της Τρά­πε­ζας για τη Δημο­κρα­τι­κή Ένω­ση (MUD), ενός συνα­σπι­σμού περί­που 30 κομ­μά­των της αντι­πο­λί­τευ­σης, που ήθε­λε να μποϊ­κο­τά­ρει τη Συντα­κτι­κή Συνέ­λευ­ση, τη νομι­μό­τη­τα της οποί­ας δεν αναγνωρίζει.

Σε ένδει­ξη δια­μαρ­τυ­ρί­ας ο πρώ­ην υπο­ψή­φιος για την προ­ε­δρία της Βενε­ζου­έ­λας Ενρί­κε Καπρί­λες απο­χώ­ρη­σε την Τρί­τη από τη MUD, καταγ­γέλ­λο­ντας μια «προ­δο­σία».

Η κυβέρ­νη­ση του προ­έ­δρου Νικο­λάς Μαδού­ρο ανα­κη­ρύ­χθη­κε μεγά­λη νική­τρια των περι­φε­ρεια­κών εκλο­γών, κερ­δί­ζο­ντας στις 18 από τις 23 επαρχίες.

Αντί άλλου σχο­λί­ου το σχε­τι­κό θέμα

Βρες το φαβορί

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο