Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Όμόφωνα ένοχοι από το Εφετείο οι χρυσαυγίτες δολοφόνοι του Σαχζάτ Λουκμαν

Ομό­φω­να ένο­χους έκρι­νε το Μει­κτό Ορκω­τό Εφε­τείο της Αθή­νας τους δύο κατη­γο­ρου­μέ­νους χρυ­σαυ­γί­τες για τη δολο­φο­νία του πακι­στα­νι­κής κατα­γω­γής Σαχ­ζάτ Λουκ­μάν στα Πετρά­λω­να τον Ιανουά­ριο του 2013. Πρό­κει­ται για τους Διο­νύ­ση Λια­κό­που­λο και Χρή­στο Στερ­γιό­που­λο, κατα­δι­κα­σμέ­νων σε ισό­βια κάθειρ­ξη σε πρώ­το βαθ­μό, για ανθρω­πο­κτο­νία από πρό­θε­ση με ρατσι­στι­κό κίνητρο.

Δικα­στές και ένορ­κοι απο­φά­σι­σαν ότι οι δύο κατη­γο­ρού­με­νοι δολο­φό­νη­σαν με άμε­σο δόλο τον Σαχ­ζάτ Λουκ­μαν, κάνο­ντας λόγο για έγκλη­μα με ρατσι­στι­κά κίνητρα.

«Η επι­λο­γή του δρά­στη έγι­νε λόγω των φυλε­τι­κών χαρα­κτη­ρι­στι­κών και της κατα­γω­γής του και γι’ αυτό επι­τέ­θη­καν σε βάρος του» ανέ­φε­ρε ο πρό­ε­δρος, ο οποί­ος επι­σή­μα­νε ότι το δικα­στή­ριο δεν συν­δέ­ει τη δολο­φο­νία με τη Χρυ­σή Αυγή, αν και «εκεί­νη τη στιγ­μή γνώ­ρι­ζαν ότι εκεί­νος είναι αλλοδαπός».

Το δικα­στή­ριο απέρ­ρι­ψε τα αιτή­μα­τα για μετα­τρο­πή της κατη­γο­ρί­ας της ανθρω­πο­κτο­νί­ας από πρό­θε­ση σε θανα­τη­φό­ρα σωμα­τι­κή βλά­βη ή σε επι­κίν­δυ­νη σωμα­τι­κή βλά­βη και τους κήρυ­ξε ένο­χους  για τα αδι­κή­μα­τα της ανθρω­πο­κτο­νί­ας από πρό­θε­ση κατά συναυ­τουρ­γία με ρατσι­στι­κό κίνη­τρο και της οπλο­φο­ρί­ας — οπλοχρησίας.

Οι συνή­γο­ροι των κατη­γο­ρου­μέ­νων υπέ­βα­λαν αίτη­μα να δια­κο­πεί η δια­δι­κα­σία για άλλη δικά­σι­μο για την επι­μέ­τρη­ση των ποι­νών επι­κα­λού­με­νοι την ψήφι­ση του νομο­σχε­δί­ου για το νέο Ποι­νι­κό Κώδικα.

Τέλος, οι δύο κατη­γο­ρού­με­νοι ζήτη­σαν να τους ανα­γνω­ρι­στούν τα ελα­φρυ­ντι­κά του προ­τέ­ρου εντί­μου βίου, της μετα­γε­νέ­στε­ρης καλής συμπε­ρι­φο­ράς και της ειλι­κρι­νούς μετα­μέ­λειας, με την υπε­ρά­σπι­ση να χαρα­κτη­ρί­ζει τη δολο­φο­νία του Σαχ­ζάτ Λουκ­μάν ως «παρα­φω­νία στη μέχρι τότε ζωή τους». Ο εισαγ­γε­λέ­ας πρό­τει­νε να μην ανα­γνω­ρι­στούν ελα­φρυ­ντι­κά στους κατη­γο­ρου­μέ­νους. «Πιστεύω ότι οι κατη­γο­ρού­με­νοι πλα­νή­θη­καν και παρα­σύρ­θη­καν στην πρά­ξη αυτή, θεω­ρώ όμως ότι δεν μπο­ρεί το  δικα­στή­ριο να ανα­γνω­ρί­σει ελα­φρυ­ντι­κά» είπε.

Υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι οι δύο χρυ­σαυ­γί­τες δικά­ζο­νται παράλ­λη­λα ως μέλη εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης στη δίκη της Χρυ­σής Αυγής.

Δολο­φό­νοι με ρατσι­στι­κό κίνη­τρο μεν, καλά παι­διά δε οι χρυ­σαυ­γί­τες για το Εφε­τείο που έσπα­σε τα ισόβια

Ρατσι­στι­κή η δολο­φο­νία του Σαχ­ζάτ Λουκ­μάν σύμ­φω­να με τον Εισαγγελέα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο