Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Όργια τραπεζών και funds σε βάρος της λαϊκής κατοικίας: Πάνω απο 17.000 πλειστηριασμοί το Α’ εξάμηνο του 2022

Την ώρα που οι εργα­ζό­με­νοι και ο λαός αδυ­να­τούν, λόγω του καθη­λω­μέ­νου εισο­δή­μα­τος που τσα­κί­ζουν παρα­πέ­ρα η ακρί­βεια και η εκτό­ξευ­ση της τιμής του ρεύ­μα­τος και των υπό­λοι­πων λογα­ρια­σμών, να πλη­ρώ­σουν τα πανω­τό­κια και τα ληστρι­κά χαρά­τσια που έχουν φορ­τώ­σει οι τρά­πε­ζες στα δάνειά τους, ακό­μα και τους δια­κα­νο­νι­σμούς στους οποί­ους έχουν προ­χω­ρή­σει το προη­γού­με­νο διά­στη­μα, τα «αρπα­κτι­κά» τρα­πε­ζών και funds προ­χω­ρά­νε σε χιλιά­δες πλει­στη­ρια­σμούς λαϊ­κών σπι­τιών, βασι­σμέ­νοι και στα όσα έχουν νομο­θε­τή­σει δια­δο­χι­κά οι κυβερ­νή­σεις ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ.

40 χιλιάδες σπίτια στο «σφυρί»…

Τα πιο πρό­σφα­τα περι­στα­τι­κά που ανέ­δει­ξαν οι κινη­το­ποι­ή­σεις του εργα­τι­κού — λαϊ­κού κινήματος:

– Στις Συκιές Θεσ­σα­λο­νί­κης με τον πλει­στη­ρια­σμό σπι­τιού 54χρονου άνερ­γου που είχε πάρει δάνεια για να αντι­με­τω­πί­σει τα προ­βλή­μα­τα υγεί­ας της 52χρονης συζύ­γου του και ζουν με μόνο εισό­δη­μα τα 313 ευρώ του ΚΕΑ.

– Στην Καλα­μα­ριά, με οικο­γέ­νεια που το σπί­τι της βγαί­νει σε πλει­στη­ρια­σμό για χρέη 15.000 ευρώ προς το Δημό­σιο, την ώρα μάλι­στα που οι δύο γονείς περι­μέ­νουν έναν χρό­νο να βγουν στη σύντα­ξη, χάνο­ντας το όποιο εισό­δη­μα θα μπο­ρού­σαν να έχουν ώστε να αντα­πο­κρι­θούν στον δια­κα­νο­νι­σμό που είχαν κάνει για τα χρέη τους.

– Στη Λάρι­σα, όπου με παρέμ­βα­ση σωμα­τεί­ων και φορέ­ων ανα­βλή­θη­κε για ένα δίμη­νο ο πλει­στη­ρια­σμός πρώ­της κατοι­κί­ας εργα­ζό­με­νης, με δίμη­νη σύμ­βα­ση (μετά από χρό­νια ανερ­γί­ας) στον δήμο Λαρι­σαί­ων, η οποία είχε μπει εγγυ­ή­τρια σε δάνειο κι ενώ έχουν πλη­ρω­θεί πάνω από τα μισά του αρχι­κού δανείου.

– Στου Ζωγρά­φου, όπου κάτω από την απο­φα­σι­στι­κή παρέμ­βα­ση σωμα­τεί­ων και φορέ­ων έγι­νε κατορ­θω­τή η προ­σω­ρι­νή δια­κο­πή της δια­δι­κα­σί­ας ολο­κλή­ρω­σης της έξω­σης χαμη­λο­συ­ντα­ξιού­χου δημο­σιο­γρά­φου για «χρέ­ος» μόλις 15.000 ευρώ.

Είναι μόνο η «κορυ­φή του παγό­βου­νου», όπως επι­βε­βαιώ­νουν και τα στοι­χεία που βλέ­πουν αυτές τις μέρες το φως της δημοσιότητας.

Αυτά δεί­χνουν πως:

Πάνω από 17.620 ακί­νη­τα βγή­καν μόνο το πρώ­το εξά­μη­νο του 2022 σε πλει­στη­ρια­σμό, με τα 4.190 από αυτά μάλι­στα, το 1/3 δηλα­δή, να «ευδο­κι­μούν» και τα σπί­τια να αλλά­ζουν χέρια.

Συνο­λι­κά, σύμ­φω­να με τους στό­χους τρα­πε­ζών και λοι­πών «κορα­κιών» μέσα στο 2022 προ­βλέ­πε­ται να γίνουν πάνω από 40 χιλιά­δες πλει­στη­ρια­σμοί, για να «ανα­κτή­σουν» μάλι­στα, όπως λέγε­ται, το «χαμέ­νο έδα­φος» της παν­δη­μί­ας και των προ­σω­ρι­νών μέτρων για την ανα­στο­λή ορι­σμέ­νων από αυτούς.

Στο μετα­ξύ, ενδει­κτι­κό για το «πογκρόμ» σε βάρος των λαϊ­κών κατοι­κιών είναι και ότι σύμ­φω­να με τα στοι­χεία στον οικο­νο­μι­κό Τύπο, οι τρά­πε­ζες και τα funds απορ­ρί­πτουν ακό­μα και αυτές τις «λεό­ντειες» συμ­φω­νί­ες που έχει νομο­θε­τή­σει η κυβέρ­νη­ση για κάποιες ρυθ­μί­σεις οφει­λών ή εξω­δι­κα­στι­κό συμ­βι­βα­σμό, σε ποσο­στό πάνω από 67%, δηλα­δή στις 2 από τις 3 περιπτώσεις!

Ενώ ένα νέο «τσου­νά­μι» ανα­μέ­νε­ται και από τον Σεπτέμ­βρη, οπό­τε και ξεκι­νούν ξανά οι πλει­στη­ρια­σμοί για χρέη προς την εφο­ρία, όπως και οι κατα­σχέ­σεις τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών και περιου­σια­κών στοι­χεί­ων από την ΑΑΔΕ, «φου­σκω­μέ­νων» και από το νέο κύμα των «νέων» χρεών.

Αλλω­στε, ενδει­κτι­κά της κατά­στα­σης που βιώ­νουν τα λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά σήμε­ρα, αλλά και οι πολύ μικρές επι­χει­ρή­σεις, είναι τα στοι­χεία που έδω­σε στα μέσα του Ιού­νη η Τρά­πε­ζα της Ελλά­δας ανα­φο­ρι­κά με τα «κόκ­κι­να» δάνεια. Σύμ­φω­να με αυτά, λοι­πόν, έχει ξεπε­ρά­σει τα 87,6 δισ. ευρώ η ονο­μα­στι­κή αξία των «κόκ­κι­νων» δανεί­ων που δια­χει­ρί­ζο­νται οι «Εται­ρεί­ες Δια­χεί­ρι­σης Απαι­τή­σε­ων από Δάνεια και Πιστώ­σεις» (ΕΔΑΔΠ), τα γνω­στά «κορά­κια», ενώ κατά το πρώ­το τρί­μη­νο του έτους ο όγκος τους έχει αυξη­θεί κατά 7,9 δισ. ευρώ σε σύγκρι­ση μόλις με το τέλος του 2021, ως απο­τέ­λε­σμα φυσι­κά της παρα­πέ­ρα λεη­λα­σί­ας του λαϊ­κού εισοδήματος.

…«ευκαιρίες» για ομίλους και funds

Η νέα αυτή «επέ­λα­ση» σε βάρος της λαϊ­κής κατοι­κί­ας συν­δέ­ε­ται στε­νά και με τις «ευκαι­ρί­ες» που βλέ­πουν τα μεγά­λα επεν­δυ­τι­κά κεφά­λαια, που «αξιο­ποιούν» την εκτί­να­ξη των τιμών πώλη­σης και ενοι­κί­α­σης για νέα κέρ­δη, μαζί φυσι­κά με τα «μεγά­λα πρό­τζεκτ» του κεφα­λαί­ου που βρί­σκο­νται σε εξέ­λι­ξη σε μια σει­ρά από περιο­χές (π.χ. Ελλη­νι­κό, κέντρο Αθή­νας για του­ρι­σμό κ.ά.), κάνο­ντας είδος πολυ­τε­λεί­ας την κατοι­κία για τα λαϊ­κά στρώματα.

Χαρα­κτη­ρι­στι­κά είναι π.χ. τα στοι­χεία κτη­μα­το­με­σι­τι­κών εται­ρειών που καταγράφουν:

– Αυξή­σεις στη μέση ζητού­με­νη τιμή πώλη­σης κατοι­κί­ας το δεύ­τε­ρο τρί­μη­νο του 2022 σε σχέ­ση με το αντί­στοι­χο διά­στη­μα του προη­γού­με­νου έτους στον Πει­ραιά (11,9%), στον δήμο Θεσ­σα­λο­νί­κης (11,7%), στον νομό Λάρι­σας (11,3%), στα νότια προ­ά­στια της Αθή­νας (10,9%) και στο κέντρο (6,9%), στη Χαλ­κι­δι­κή (10,8%).

– Όσον αφο­ρά τη μέση ζητού­με­νη τιμή ενοι­κί­α­σης κατοι­κί­ας, το ίδιο διά­στη­μα τερά­στιες αυξή­σεις κατα­γρά­φη­καν μετα­ξύ άλλων στο υπό­λοι­πο Αττι­κής (16,2%), στα ανα­το­λι­κά (14,3%), βόρεια (9,1%) και νότια προ­ά­στια της Αθή­νας (5,9%), στον Πει­ραιά (11,1%) και στα προ­ά­στιά του (6,9%), στο υπό­λοι­πο του νομού Θεσ­σα­λο­νί­κης (14,7%).

Εκτί­να­ξη του κόστους για τη φοι­τη­τι­κή στέ­γη, ακό­μα και πάνω από 40%, π.χ. στο 43% των ζητού­με­νων ενοι­κί­ων στην Πάτρα και στο 25% στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, στο 26% στην Αθή­να κ.ο.κ.

Ενώ χαρα­κτη­ρι­στι­κά είναι και όσα γρά­φο­νται στον οικο­νο­μι­κό Τύπο για τα «πακέ­τα» που ετοι­μά­ζουν τα funds, με τα σπί­τια όπου οι λαϊ­κές οικο­γέ­νειες θα γίνουν από ιδιο­κτή­τες νοι­κά­ρη­δες, εξα­σφα­λί­ζο­ντας για τους μελ­λο­ντι­κούς «επεν­δυ­τές» ετή­σια κέρ­δη της τάξης του 8%.

Όλα αυτά πριν ακό­μα να φορ­τω­θούν και τα «πρά­σι­να» χαρά­τσια που προ­βλέ­πουν οι Οδη­γί­ες της ΕΕ και φορ­τώ­νουν η κυβέρ­νη­ση, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι λοι­ποί στη λαϊ­κή κατοι­κία, κάνο­ντας ακό­μα πιο «βαρύ» το φορ­τίο στις πλά­τες των λαϊ­κών νοι­κο­κυ­ριών και ανοί­γο­ντας και νέους «δρό­μους κερ­δο­φο­ρί­ας» στους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομίλους.

Ενώ και το «real estate» θεω­ρεί­ται το διά­στη­μα αυτό μια πιο «ασφα­λής» επέν­δυ­ση για μετό­χους και μεγα­λο­ε­πι­χει­ρη­μα­τί­ες σε συν­θή­κες υψη­λού πλη­θω­ρι­σμού, επι­τα­χύ­νο­ντας παρα­πέ­ρα το ξεσπί­τω­μα «υπερ­χρε­ω­μέ­νων» λαϊ­κών νοικοκυριών.

«Ελκυστικοί» με τους νόμους ΝΔ — ΠΑΣΟΚ — ΣΥΡΙΖΑ

Δεν είναι να απο­ρεί κανείς που μόλις πρό­σφα­τα η Κομι­σιόν στις εκθέ­σεις της δια­πί­στω­νε για την Ελλά­δα πως «η δια­δι­κα­σία των πλει­στη­ρια­σμών γίνε­ται πιο ελκυ­στι­κή για τους ιδιώ­τες — επεν­δυ­τές».

Θυμί­ζου­με εξάλ­λου πως σύμ­φω­να με τις «σαφείς» οδη­γί­ες της ΕΕ το ζήτη­μα της «αντι­με­τώ­πι­σης» των «κόκ­κι­νων» δανεί­ων — και συγκε­κρι­μέ­να του ιδιω­τι­κού φορέα που θα δια­χει­ρί­ζε­ται την εκποί­η­σή τους — βρί­σκε­ται ανά­με­σα στις βασι­κές δεσμεύ­σεις που έμει­ναν «πεσκέ­σι» για τη συνέ­χεια, μετά το υπο­τι­θέ­με­νο τέλος της «μετα­μνη­μο­νια­κής επο­πτεί­ας».

Ενώ μόλις τον περα­σμέ­νο Μάρ­τη σε πολυ­νο­μο­σχέ­διό του, το υπουρ­γείο Οικο­νο­μι­κών έσπευ­σε να σφί­ξει ακό­μα περισ­σό­τε­ρο τη θηλιά στα χρε­ω­μέ­να ευά­λω­τα λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά να μετα­βι­βά­σουν μια ώρα γρη­γο­ρό­τε­ρα τα σπί­τια τους στον «Φορέα Από­κτη­σης και Επα­να­μί­σθω­σης Ακι­νή­των» που είχε δημιουρ­γή­σει η ΝΔ με τον νόμο για τον «νέο πτω­χευ­τι­κό κώδικα».

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται πως με τον νέο πτω­χευ­τι­κό νόμο, η κυβέρ­νη­ση άνοι­ξε τον ασκό του Αιό­λου με την επέ­κτα­ση της πτώ­χευ­σης και σε φυσι­κά πρό­σω­πα, ενώ πέρα­σε την αθλιό­τη­τα που τη βάφτι­σε ως «δεύ­τε­ρη ευκαι­ρία» για τους πιο ευά­λω­τους, να μετα­βι­βά­ζουν την κυριό­τη­τα του σπι­τιού τους σε έναν Ιδιω­τι­κό Φορέα Δια­χεί­ρι­σης, να γίνο­νται δηλα­δή νοι­κά­ρη­δες στο σπί­τι τους, υπό τη μόνι­μη απει­λή έξω­σης ακό­μα και στην πρώ­τη χαμέ­νη δόση, και μετά από 12 χρό­νια, αν έχουν κατα­φέ­ρει να πλη­ρώ­νουν όλες τις δόσεις, να μπο­ρούν να… ξανα­γο­ρά­σουν το σπί­τι απ’ την αρχή.

Ολα αυτά βασι­σμέ­νη στα «έργα και τις ημέ­ρες» της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ, που το 2015 με πολυ­νο­μο­σχέ­διο του έβα­λε ταφό­πλα­κα στην ανα­στο­λή πλει­στη­ρια­σμών για την πρώ­τη κατοι­κία και πετσό­κο­ψε κι άλλο τους ανε­παρ­κέ­στα­τους περιο­ρι­σμούς που προ­βλέ­πο­νταν από τον «νόμο Κατσέ­λη», ενώ στη συνέ­χεια νομο­θέ­τη­σε τους ηλε­κτρο­νι­κούς πλει­στη­ρια­σμούς για την επι­τά­χυν­σή τους, φτά­νο­ντας στην αθλιό­τη­τα να μετα­τρέ­ψει σε «ιδιώ­νυ­μο» αδί­κη­μα τις κινη­το­ποι­ή­σεις ενά­ντια στην κλο­πή της λαϊ­κής κατοι­κί­ας! Ενώ επί ημε­ρών του πάλι από την 1/1/2018 το σύνο­λο των δανεί­ων πρώ­της κατοι­κί­ας «απε­λευ­θε­ρώ­θη­κε» πλή­ρως και σε ό,τι αφο­ρά τη δυνα­τό­τη­τα πώλη­σης. Σε αυτό το πλαί­σιο, παράλ­λη­λα με τις τρά­πε­ζες ανέ­λα­βαν δου­λειά και τα διά­φο­ρα «επεν­δυ­τι­κά funds».

Τα παρα­πά­νω δεί­χνουν και την υπο­κρι­σία, όσο και το τι πραγ­μα­τι­κά κρύ­βε­ται πίσω από τις δια­κη­ρύ­ξεις της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, αλλά και δυνά­με­ων όπως το ΜέΡΑ25, για την ανά­γκη μιας «νέας στε­γα­στι­κής πολι­τι­κής».

Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα με μικρές παραλ­λα­γές, το «κοι­νό σχέ­διο» όλων τους προ­βλέ­πει το κρά­τος σε ρόλο «μεσί­τη» για την ανα­βάθ­μι­ση και την εμπο­ρι­κή δια­χεί­ρι­ση ανεκ­με­τάλ­λευ­των σπι­τιών — την «αξιο­ποί­η­ση» του «στε­γα­στι­κού απο­θέ­μα­τος» όπως λένε — προς όφε­λος μεγά­λων κατα­σκευα­στι­κών και του­ρι­στι­κών ομί­λων, στέλ­νο­ντας τον λογα­ρια­σμό ξανά στον λαό.

Αυτά, «πασπα­λι­σμέ­να» με ορι­σμέ­να «μέτρα» για την περι­βό­η­τη «κοι­νω­νι­κή συνο­χή», βασι­κά μέτρα ανα­κύ­κλω­σης της φτώ­χειας και δημιουρ­γί­ας νέων χρε­ών για τα λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά, ιδιαί­τε­ρα για τους νέους, π.χ. με επι­δο­τή­σεις για την απο­πλη­ρω­μή των δόσε­ων, με τα γνω­στά κρι­τή­ρια, στα όρια της εξα­θλί­ω­σης και για να εξα­σφα­λί­ζε­ται η «εισπρα­ξι­μό­τη­τα» funds και τρα­πε­ζών, «επι­δό­μα­τα στέ­γης» κ.ο.κ.

Τείχος προστασίας από τους πλειστηριασμούς

Γι’ αυτό και όλοι μαζί έχουν απορ­ρί­ψει επα­νει­λημ­μέ­να τα αιτή­μα­τα του εργα­τι­κού — λαϊ­κού κινή­μα­τος που έχει φέρει και με τη μορ­φή της πρό­τα­σης νόμου το ΚΚΕ στη Βου­λή για την πραγ­μα­τι­κή προ­στα­σία των λαϊ­κών σπι­τιών από τους πλει­στη­ρια­σμούς, μετα­ξύ άλλων με:

– Απα­γό­ρευ­ση πλει­στη­ρια­σμών πρώ­της και δεύ­τε­ρης κατοικίας

– Άμε­σο κού­ρε­μα οφει­λών για τα χρέη προς τις τρά­πε­ζες και το κρά­τος, δια­γρα­φή τόκων και τοκοχρεολυσίων.

– Επι­δό­τη­ση ενοι­κί­ου για εργα­τι­κά και λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά, τους φοι­τη­τές και τις μικρές επι­χει­ρή­σεις, διεύ­ρυν­ση των κρι­τη­ρί­ων έντα­ξης και αύξη­ση της επιδότησης.

– Κατάρ­γη­ση του ΕΝΦΙΑ για τα εργα­τι­κά και λαϊ­κά νοικοκυριά.

Ανα­δη­μο­σί­ευ­ση από τον Ριζοσπάστη

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο