Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Όργιο κυβερνητικού αυταρχισμού με πρόσχημα την πανδημία

 • Απα­γό­ρευ­ση συνα­θροί­σε­ων, εκα­το­ντά­δες προ­σα­γω­γές και συλ­λή­ψεις στο σωρό την Κυρια­κή, που συμπλη­ρώ­θη­καν 12 χρό­νια από τη δολο­φο­νία Γρηγορόπουλου
 • ΚΚΕ: Η κυβέρ­νη­ση αξιο­ποιεί την παν­δη­μία για γενί­κευ­ση της κατα­στο­λής και της περι­στο­λής λαϊ­κών ελευ­θε­ριών // Δ. Κου­τσού­μπας: Ο λαός να κατα­δι­κά­σει το νέο όργιο κυβερ­νη­τι­κού αυταρχισμού
 • Χιλιά­δες αστυ­νο­μι­κοί ακρο­βο­λι­σμέ­νοι στο κέντρο της Αθή­νας και σε δρό­μους των Εξαρ­χεί­ων έκα­ναν ελέγ­χους στο σωρό και προ­χώ­ρη­σαν σε εκα­το­ντά­δες προ­σα­γω­γές, για να εμπο­δί­σουν τις συμ­βο­λι­κές εκδη­λώ­σεις που επι­χεί­ρη­σαν να κάνουν διά­φο­ροι φορείς, απο­κλεί­ο­ντας κάθε πρό­σβα­ση στο σημείο όπου έπε­σε νεκρός ο μαθητής.
 • Παρα­λή­ρη­μα υπε­ρά­σπι­σης του κυβερ­νη­τι­κού αυταρ­χι­σμού στη Βου­λή από τον Μ. Χρυ­σο­χο­ΐ­δη κά
 • Ανά­με­σα στους προ­σα­χθέ­ντες και δικη­γό­ροι της Πολι­τι­κής Αγω­γής στη δίκη της Χρυ­σής Αυγής Θανά­σης Καμπα­γιάν­νης και Κώστας Παπαδάκης
 • Ενω­ση Δικα­στών & Εισαγ­γε­λέ­ων: Η περί­ο­δος της παν­δη­μί­ας — επο­χή σκλη­ρής δοκι­μα­σί­ας για την ανθρω­πό­τη­τα — κρύ­βει τον κίν­δυ­νο μιας μόνι­μης διο­λί­σθη­σης στο δίκαιο της ανά­γκης, μιας υπο­τα­γής στην αρχή ex facto oritur ius, της ορι­στι­κής υπο­χώ­ρη­σης από συλ­λο­γι­κές κατα­κτή­σεις δύο αιώ­νων, μιας οικειο­θε­λούς και μοι­ρο­λα­τρι­κής παραί­τη­σης του κυρί­αρ­χου λαού από τα δικαιώ­μα­τά του.
 • Ανα­κοί­νω­ση της ΚΝΕ για την παρε­μπό­δι­ση αντι­προ­σω­πεί­ας της να κατα­θέ­σει λου­λού­δια στο σημείο που δολο­φο­νή­θη­κε ο 15χρονος μαθητής
  ΚΝΕ logoΤη μνή­μη του δολο­φο­νη­μέ­νου Αλέ­ξαν­δρου Γρη­γο­ρό­που­λου τίμη­σαν Οργα­νώ­σεις της ΚΝΕ σε όλη τη χώρα, στέλ­νο­ντας μέσα από τις παρεμ­βά­σεις τους μήνυ­μα — απά­ντη­ση στην έντα­ση της κρα­τι­κής κατα­στο­λής. Με ανάρ­τη­ση πανό σε σχο­λεία και συνοι­κί­ες, με συν­θή­μα­τα σε τοί­χους και αφι­σο­κολ­λή­σεις καλούν τη νεο­λαία να παλέ­ψει για τα δικαιώ­μα­τά της και τη ζωή που της αξί­ζει. «Ο κόσμος τους είναι η κατα­στο­λή στο σώμα και την ψυχή. Ο κόσμος μας, η δίψα για ζωή και ανα­τρο­πή», είναι ένα από τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά συν­θή­μα­τα της ΚΝΕ.
  Αντιπροσωπεία του ΚΣ της ΚΝΕ καταθέτει ένα λουλούδι σε χώρο κοντά στο σημείο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, αφού η αστυνομία παρεμπόδισε την πρόσβαση

  Αντι­προ­σω­πεία του ΚΣ της ΚΝΕ κατα­θέ­τει ένα λου­λού­δι σε χώρο κοντά στο σημείο της δολο­φο­νί­ας του Αλέ­ξαν­δρου Γρη­γο­ρό­που­λου, αφού η αστυ­νο­μία παρε­μπό­δι­σε την πρόσβαση

  Η βου­λευ­τής του ΚΚΕ Μ. Κομνη­νά­κα σχο­λί­α­σε ότι με αφορ­μή τις προ­χτε­σι­νές απα­γο­ρεύ­σεις «αντι­λη­φθή­κα­με ότι δεν απα­γο­ρεύ­ο­νται μονά­χα οι συνα­θροί­σεις άνω των τριών, αλλά τελι­κά και το κατά μόνας περ­πά­τη­μα (…) όταν απα­γο­ρεύ­ε­τε σε αντι­προ­σω­πεί­ες δύο ή τριών ατό­μων» να αφή­σουν ένα λου­λού­δι στο σημείο της δολο­φο­νί­ας του μαθητή.

Ολι­γο­με­λής αντι­προ­σω­πεία της Συντο­νι­στι­κής Επι­τρο­πής Μαθη­τών Αθή­νας προ­σπά­θη­σε επί­σης να κατα­θέ­σει συμ­βο­λι­κά λίγα λου­λού­δια στο σημείο που δολο­φο­νή­θη­κε ο Αλ. Γρη­γο­ρό­που­λος. Ωστό­σο, η Αστυ­νο­μία δεν τους επέ­τρε­ψε να προσεγγίσουν.
«Τους ενο­χλεί το μικρό­βιο του αγώ­να και όχι ο κορο­νο­ϊ­ός», σημεί­ω­σε η Κων­στα­ντί­να Παντε­λά­ρου, εκ μέρους της Συντο­νι­στι­κής Επιτροπής.
Η αντι­προ­σω­πεία άφη­σε τα λου­λού­δια στο σημείο όπου παρε­μπο­δί­στη­κε, καταγ­γέλ­λο­ντας τον κυβερ­νη­τι­κό αυταρχισμό.

Grigoropoulos Γρηγορόπουλος

Κάλε­σμα στον λαό και τη νεο­λαία να κατα­δι­κά­σουν το νέο όργιο κυβερ­νη­τι­κού αυταρ­χι­σμού που ξεδι­πλώ­θη­κε την Κυρια­κή, απευ­θύ­νουν Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι της Αθή­νας.
Σε ψήφι­σμα των Συλ­λό­γων Ιστο­ρι­κού — Αρχαιο­λο­γι­κού, Δασκά­λων, Νηπια­γω­γών, Τουρ­κι­κών Σπου­δών, Πολι­τι­κού του ΕΚΠΑ, Παντεί­ου, Αρχι­τε­κτο­νι­κής του ΕΜΠ, ΣΕΤ και ΣΕΤΠ του ΠΑΔΑ ανα­φέ­ρε­ται μετα­ξύ άλλων:

«Η προ­σπά­θεια της κυβέρ­νη­σης έχει πια ξεγυ­μνω­θεί! Πασχί­ζει, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας το μαν­δύα της παν­δη­μί­ας, να εξα­σφα­λί­σει τη νομι­μο­ποί­η­ση για την έντα­ση της κατα­στο­λής, να εδραιώ­σει τις απα­ρά­δε­κτες αντι­συ­νταγ­μα­τι­κές απα­γο­ρεύ­σεις, να τρο­μο­κρα­τή­σει τον λαό και τη νεο­λαία. Να ξέρουν καλά: Οτι δεν μας φοβί­ζουν, μας δεί­χνουν τον δρό­μο για να συνε­χί­σου­με ακό­μη πιο απο­φα­σι­στι­κά. Να αφή­σουν τώρα ελεύ­θε­ρους όλους τους προ­σα­χθέ­ντες! Ο,τι και να κάνουν, δεν θα ξεμπερ­δέ­ψουν με τις δίκαιες διεκ­δι­κή­σεις, δεν θα προ­χω­ρούν ανε­νό­χλη­τοι τα σχέ­διά τους. Θα μας βρί­σκουν καθη­με­ρι­νά μπρο­στά τους στον αγώ­να για τα σύγ­χρο­να δικαιώ­μα­τά μας στην υγεία, στη μόρ­φω­ση, στη δου­λειά, στη ζωή!», ανα­φέ­ρουν οι Σύλλογοι.

Grigoropoulos Γρηγορόπουλος

Η «Αγω­νι­στι­κή Συσπεί­ρω­ση Δικη­γό­ρων» κατήγ­γει­λε με ανα­κοί­νω­σή της το νέο όργιο αυταρ­χι­σμού που εξα­πέ­λυ­σε η κυβέρ­νη­ση: «Επι­βε­βαιώ­νε­ται για άλλη μια φορά, ότι τα μέτρα της κυβέρ­νη­σης δεν σκο­πεύ­ουν στην προ­στα­σία της δημό­σιας υγεί­ας από την παν­δη­μία, για τη δια­κιν­δύ­νευ­ση της οποί­ας έχει εγκλη­μα­τι­κές ευθύ­νες, αλλά στη φίμω­ση των εργα­ζό­με­νων, του λαού και της νεο­λαί­ας, στη μονι­μο­ποί­η­ση πρα­κτι­κών κατα­στο­λής και αυταρ­χι­σμού, με πρό­σχη­μα την παν­δη­μία. Καλού­με τους δικη­γό­ρους να κατα­δι­κά­σουν το νέο όργιο αυταρ­χι­σμού της κυβέρ­νη­σης, να υπε­ρα­σπι­στούν τις λαϊ­κές ελευ­θε­ρί­ες και δικαιώματα».KNE_ΚΝΕ Γρηγορόπουλος Grhgoropoulos 2020

Τέλος, η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Αθή­νας μαζί με άλλες ολι­γο­με­λείς αντι­προ­σω­πεί­ες φορέ­ων του λαϊ­κού κινή­μα­τος προ­σπά­θη­σαν να κατα­θέ­σουν λίγα λου­λού­δια στο σημείο που δολο­φο­νή­θη­κε ο Αλ. Γρη­γο­ρό­που­λος, αλλά η αστυ­νο­μία τους το απα­γό­ρευ­σε. Η Βού­λα Πανα­γή, δημο­τι­κή σύμ­βου­λος με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Αθή­νας, υπο­γράμ­μι­σε ότι πρό­κει­ται για «άλλο ένα δείγ­μα της έντα­σης της κατα­στο­λής από την πλευ­ρά της κυβέρ­νη­σης» και ξεκα­θά­ρι­σε ότι το λαϊ­κό κίνη­μα δεν θα το επιτρέψει.

ℹ️   Δεί­τε |> Τα καλυμ­μέ­να στό­μα­τα έχουν φωνή μέσα και έξω από τους χώρους δου­λειάς — Από­σπα­σμα από τη συνέ­ντευ­ξη του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ στο «Ράδιο Θεσ­σα­λο­νί­κη»

Με ένα εμε­τι­κό μήνυ­μα στο Twitter, από εκεί­να που γρά­φει όταν δεν χαριε­ντί­ζε­ται με τους χρυ­σαυ­γί­τες στο Περι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο, ο ακρο­δε­ξιός Τζή­με­ρος σχο­λί­α­σε την Κυρια­κή: «Για­τί κατέ­θε­σε η ΑΔΕΔΥ λου­λού­δια στο σημείο που σκο­τώ­θη­κε ο #Γρη­γο­ρό­που­λος; Για­τί αν ζού­σε, θα είχε ήδη διο­ρι­σθεί στο Δημόσιο».
Το χυδαίο σχό­λιο προ­κά­λε­σε καται­γι­στι­κές αντι­δρά­σεις και έρχε­ται απλά να επι­βε­βαιώ­σει ότι η αθλιό­τη­τα «τύπου Τζή­με­ρος» δεν έχει πάτο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο