Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Όρνιθες — Ο Καραγκιόζης στη χώρα των πουλιών (Περιοδεία)

Ο Ηλί­ας Καρελ­λάς εμπνέ­ε­ται από τους Αρι­στο­φα­νι­κούς «Όρνι­θες» και δημιουρ­γεί μια παρά­στα­ση για οικο­γε­νεια­κό κοι­νό με κεντρι­κό άξο­να το θέα­τρο σκιών και τη ζωντα­νή μου­σι­κή.

Ο λαϊ­κός φιλό­σο­φος Καρα­γκιό­ζης με το πηγαίο του χιού­μορ συνα­ντά την αρχαία κωμω­δία και τον Αρι­στο­φά­νησε ένα πολύ­χρω­μο λυρι­κό παρα­μύ­θι. Στην ειδι­κή δια­σκευή για θέα­τρο σκιών τους ρόλους του Πει­σθέ­ται­ρου και του Ευελ­πί­δη ερμη­νεύ­ουν ο Καρα­γκιό­ζης και ο ξακου­στός θεί­ος τους Μπαρ­μπα-Γιώρ­γος. Οι δυο τους, απο­γοη­τευ­μέ­νοι από την πόλη τους, ανα­ζη­τούν την ιδα­νι­κή πολι­τεία για να ζήσουν. Τα που­λιά που βλέ­πουν τα πάντα πετώ­ντας από ψηλά είναι ίσως οι καλύ­τε­ροι σύμ­βου­λοι για να τους υπο­δεί­ξουν αυτήν την όμορ­φη ιδα­νι­κή πολι­τεία. Απο­φα­σί­ζουν, λοι­πόν, αφή­νο­ντας τις ψηλές πολυ­κα­τοι­κί­ες, τα αυτο­κί­νη­τα, το θόρυ­βο και τη μιζέ­ρια της πόλης και των ανθρώ­πων της, να ξεχυ­θούν και να συνα­ντή­σουν στο φυσι­κό τους περι­βάλ­λον τα που­λιά με τον αρχη­γό τους και, έτσι, η περι­πέ­τεια αρχίζει…

Για την πρω­τό­τυ­πη αυτή παρα­γω­γή ο Ηλί­ας Καρελ­λάς και οι συνερ­γά­τες του θα σχε­διά­σουν 90 δια­φο­ρε­τι­κές γιγα­ντο­φι­γού­ρες θεά­τρου σκιών που θα ζωντα­νέ­ψουν σε έναν μπερ­ντέ 45 τετρα­γω­νι­κών μέτρων και ένα σκη­νι­κό χώρο βασι­σμέ­νο στο φως και τη σκιά.

Πίσω από το μπερ­ντέ ο Ηλί­ας Καρελ­λάς, όπως παρα­δο­σια­κά γίνε­ται στο θέα­τρο σκιών, δίνει με τη φωνή του ζωή στους χαρα­κτή­ρες του έργου.

Την πρω­τό­τυ­πη μου­σι­κή ειδι­κά για την παρά­στα­ση θα συν­θέ­σουν οι ταλα­ντού­χοι «String Demons». Το εκρη­κτι­κό δίδυ­μο εγχόρ­δων θα μας ταξι­δέ­ψει παί­ζο­ντας και τρα­γου­δώ­ντας ζωντα­νά στη σκηνή.

Τη δισ­διά­στα­τη σύμ­βα­ση του έργου «σπά­νε» με την παρου­σία τους οι γνω­στοί ερμη­νευ­τές Χρή­στος Θηβαί­οςστο ρόλο του Τσα­λα­πε­τει­νού και Τζώρ­τζια Κεφα­λά (Μπλε) στο ρόλο της Αηδό­νας που παί­ζουν και τρα­γου­δούν ζωντα­νά στη σκη­νή, ενώ στο ρόλο του Προ­μη­θέα συνα­ντά­με το Θάνο Κοσμί­δη (Burger Project).

Συντελεστές

Δια­σκευή — Σκη­νο­θε­σία — Στί­χοι: Ηλί­ας Καρελλάς

Πρω­τό­τυ­πη μου­σι­κή: «String Demons»

Κίνη­ση — Χορο­γρα­φία: Αντι­γό­νη Γύρα

Σκη­νο­γρα­φία — Φωτι­σμοί: Ηλί­ας Καρελλάς

Κοστού­μια: Αγγε­λι­κή Μπόζου

Βοη­θός σκη­νο­θέ­τη: Δήμη­τρα Κώνστα

Φιγού­ρες θεά­τρου σκιών: Ηλί­ας Καρελ­λάς, Νικό­λας Τζιβελέκης

Κατα­σκευή σκη­νι­κού: Μιχά­λης Ράπτης

Παρα­γω­γή ήχου — Sounddesigner: Δημή­τρης Ντούλιας

Ειδι­κές κατα­σκευ­ές φωτι­σμού: Γρη­γό­ρης Κουρέλης

Διανομή

Καρα­γκιό­ζης, Μπαρ­μπα-Γιώρ­γος και άλλες 35 φωνές: Ηλί­ας Καρελλάς

Τσα­λα­πε­τει­νός: Χρή­στος Θηβαίος

Αηδό­να: Τζώρ­τζια Κεφα­λά (Μπλε)

Αφη­γη­τές — Μου­σι­κοί: «String Demons»

Προ­μη­θέ­ας — Μου­σι­κός: Θάνος Κοσμί­δης (Burger Project)

Μου­σι­κός — κρου­στά: Χάρης Παναγιωτόπουλος

Χει­ρι­σμός φιγού­ρας θεά­τρου σκιών: Από­στο­λος Γραβ­βά­νης, Τάσος Δουρ­μού­σο­γλου, Μιχά­λης Καντή­λω­ρος, Δήμη­τρα Κών­στα, Χάρης Μπιλ­λί­νης, Νικό­λας Τζιβελέκης.

Πρόγραμμα περιοδείας

2 Ιου­λί­ου Κύπρος 100 guitars + String Demons

4 Ιου­λί­ου Κρή­τη 100 guitars + String Demons

14 Ιου­λί­ου Αργυ­ρού­πο­λη

2 Σεπτεμ­βρί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κη — Φεστι­βάλ Χρώματα

7 Σεπτεμ­βρί­ου Κρή­τη — Ηράκλειο 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο