Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Όσα ανακοίνωσε ο Στ. Πέτσας για το lockdown — Τι δε θα ανοίξει μέχρι 7/1/2021

Τους τομείς που δεν θα ανοί­ξουν μέχρι το τέλος των γιορ­τών ανα­κοί­νω­σε ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος Στέ­λιος Πέτσας, στο πλαί­σιο της ενη­μέ­ρω­σης των πολι­τι­κών συντακτών.

Όπως είπε, έως τις 7 Ιανουα­ρί­ου μένουν κλειστά:

Τα σχο­λεία

Η εστί­α­ση

Η ψυχα­γω­γία

Τα δικα­στή­ρια

Οι αθλη­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες, εκτός από όσες έχουν εγκρι­θεί (για παρά­δειγ­μα, επαγ­γελ­μα­τι­κά πρω­τα­θλή­μα­τα Superleague και Basketleague)

Τα χιο­νο­δρο­μι­κά κέντρα

Επί­σης:

Παρα­τεί­νε­ται η απα­γό­ρευ­ση δια­πε­ρι­φε­ρεια­κών μετακινήσεων.

Εξα­κο­λου­θεί να ισχύ­ει απα­γό­ρευ­ση συνα­θροί­σε­ων και νυχτε­ρι­νή απα­γό­ρευ­ση κυκλοφορίας

Όσοι έρχο­νται από το εξω­τε­ρι­κό την περί­ο­δο των γιορ­τών (από 18 Δεκεμ­βρί­ου έως 5 Ιανουα­ρί­ου), θα πρέ­πει να δια­θέ­τουν αρνη­τι­κό τεστ PCR εντός 72 ωρών, ενώ θα υπο­βάλ­λο­νται σε Rapid Test και θα τίθε­νται σε προ­λη­πτι­κή καρα­ντί­να 10 ημερών.

Σε ό,τι αφο­ρά τις εκκλη­σί­ες, τα κομ­μω­τή­ρια και το λια­νε­μπό­ριο, θα υπάρ­ξουν ανα­κοι­νώ­σεις τις επό­με­νες ημέ­ρες. Σύμ­φω­να με τον κ. Πέτσα, θα υπάρ­ξει του πρω­θυ­πουρ­γού, Κυριά­κου Μητσο­τά­κη, με τον αρχιε­πί­σκο­πο Ιερώνυμο.

Ερω­τη­θείς σχε­τι­κά, επε­σή­μα­νε ότι τα SMS θα συνε­χί­σουν να ισχύουν.

«Ο πικρός βίος του Μαξ Χάβε­λα­αρ, Μια ιστο­ρία εκμε­τάλ­λευ­σης στις αποι­κί­ες καφέ»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο