Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Όσκαρ σεναρίου…

«Το φλε­γό­με­νο που­λί» κι ο Υμητ­τός που …«έχει ανά­γλυ­φο μπα­κλα­βά». Δεν πρό­κει­ται γι’ ανέκ­δο­το, αλλά για τα νέα ύψη γελοιό­τη­τας, όπου φτά­νουν οι δικαιο­λο­γί­ες για τις πυρ­κα­γιές που κατα­καί­νε και φέτος τη χώρα.

Εχουν πάντως «να φάνε πολύ ψωμί ακό­μα» για να ξεπε­ρά­σουν όλες τις προη­γού­με­νες δικαιο­λο­γί­ες και τα προ­σχή­μα­τα: Από τα «πρω­τό­γνω­ρα και­ρι­κά φαι­νό­με­να» (να έχει ζέστη το καλο­καί­ρι ή να βρέ­χει τον χει­μώ­να…), έως τον «στρα­τη­γό άνε­μο» και τις «φλε­γό­με­νες αλεπούδες».

Αλλά έτσι είναι: Οσο πιο πολύ απο­κα­λύ­πτε­ται πως το αστι­κό κρά­τος «έχει συνέ­χεια» με όλες δια­δο­χι­κά τις κυβερ­νή­σεις και είναι από την αρχή έως το τέλος εχθρι­κό στον λαό και τις ανά­γκες του, τόσο τα κενά θα πρέ­πει να γεμί­ζουν οι ευφά­ντα­στες «παπά­τζες».

Πάντως, έτσι που πάει, μάλ­λον κάτι σε Όσκαρ σενα­ρί­ου θα χρειά­ζε­ται σε λίγο.

Πηγή: 902. gr

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο