Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Όσκαρ Φιγκέρα: «Μια νέα συμμαχία ελίτ έχει δημιουργηθεί στη Βενεζουέλα»

Οι υπο­στη­ρι­κτές του Νικο­λάς Μαδού­ρο τον έχουν χαρα­κτη­ρί­σει «προ­δό­τη», «μεν­σε­βί­κο», «διχα­στι­κό» … Όχι, δεν πρό­κει­ται για κάποιον ακρο­δε­ξιό πολι­τι­κό η μέλος της πρε­σβεί­ας των ΗΠΑ. Αντί­θε­τα οι ύβρεις αυτές απευ­θύ­νο­νται προς έναν παλιό γνώ­ρι­μο του κυβερ­νώ­ντος PSUV, τον μονα­δι­κό εκπρό­σω­πο του ΚΚ Βενε­ζου­έ­λας στη Βου­λή και γενι­κό γραμ­μα­τέα του κόμ­μα­τος, τον Όσκαρ Φιγκέρα.

Σε ένα Κοι­νο­βού­λιο όπου, μετά τις τελευ­ταί­ες εκλο­γές, κυριαρ­χούν οι σοσιαλ­δη­μο­κρά­τες, ο Φιγκέ­ρα είναι η μονα­δι­κή φωνή που έχει ενο­χλή­σει τόσο πολύ την κυβέρ­νη­ση Μαδού­ρο. Δεν είναι οι ιδε­ο­λο­γι­κοί εκπρό­σω­ποι της φιλο­α­με­ρι­κα­νι­κής Δεξιάς που απο­τε­λούν στό­χο της κυβέρ­νη­σης, αλλά οι κομ­μου­νι­στές! Και αυτό διό­τι ο Φιγκέ­ρα και το κόμ­μα του υπεν­θυ­μί­ζουν στους πολι­τι­κούς κλη­ρο­νό­μους του Τσά­βες αυτό που δεν θέλουν ν’ ακού­σουν: Ότι έχουν ξεπου­λη­θεί στα συμ­φέ­ρο­ντα του κεφαλαίου.

«Μια νέα συμ­μα­χία ελίτ έχει δημιουρ­γη­θεί στη Βενε­ζου­έ­λα» σημειώ­νει ο Όσκαρ Φιγκέ­ρα σε συνέ­ντευ­ξή του στο ειδη­σε­ο­γρα­φι­κό πρα­κτο­ρείο EFE, δεί­χνο­ντας την ταύ­τι­ση του κυβερ­νώ­ντος σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κού κόμ­μα­τος και της φιλε­λεύ­θε­ρης-συντη­ρη­τι­κής αντι­πο­λί­τευ­σης στην πολι­τι­κή της εξυ­πη­ρέ­τη­σης των συμ­φε­ρό­ντων της αστι­κής τάξης.

Το τελευ­ταίο διά­στη­μα, η ηγε­σία του Ενω­μέ­νου Σοσια­λι­στι­κού Κόμ­μα­τος (PSUV), Νικο­λάς Μαδού­ρο και Χόρ­χε Ροντρί­γκεζ, δεν χάνει ευκαι­ρία να εξα­πο­λύ­ει επι­θέ­σεις ενά­ντια στο ΚΚ Βενε­ζου­έ­λας και προ­σω­πι­κά στον ίδιο τον Όσκαρ Φιγκέ­ρα. Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι ο Ροντρί­γκεζ αφιέ­ρω­σε σχε­δόν μια ολό­κλη­ρη ομι­λία του στην Εθνι­κή Συνέ­λευ­ση προ­κει­μέ­νου να συκο­φα­ντή­σει τον Φιγκέ­ρα χαρα­κτη­ρί­ζο­ντας τον «προ­δό­τη» Στο ίδιο μήκος κύμα­τος και ο πρό­ε­δρος Μαδού­ρο που, χωρίς να ανα­φερ­θεί ονο­μα­στι­κά, στο­χο­ποί­η­σε το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα κάνο­ντας λόγο για… «μεν­σε­βί­κους».

rodriguez maduro

Ν. Μαδού­ρο και Χ. Ροντρίγκεζ.

Ο 67χρονος κομ­μου­νι­στής όμως δεν μασά­ει τα λόγια του: «Ένα σημα­ντι­κό ποσο­στό των στε­λε­χών που μπή­καν στην πολι­τι­κή το 1998 με τον Πρό­ε­δρο Τσά­βες, όπως και άλλοι που ήρθαν αργό­τε­ρα, έχουν πλου­τί­σει μέσω της δια­φθο­ράς». Στις δύο δεκα­ε­τί­ες σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κών κυβερ­νή­σε­ων – στις οποί­ες το ΚΚ Βενε­ζου­έ­λας παρεί­χε κρι­τι­κή στή­ρι­ξη – οι νέες ελίτ που έχουν ανα­δει­χθεί «έχουν απο­δυ­να­μώ­σει την χώρα και απέ­τυ­χαν να προ­χω­ρή­σουν ένα πραγ­μα­τι­κά κυρί­αρ­χο, απε­λευ­θε­ρω­τι­κό σχέ­διο που θα άνοι­γε την προ­ο­πτι­κή για την οικο­δό­μη­ση του σοσια­λι­σμού στη Βενεζουέλα».

Ο Όσκαρ Φιγκέ­ρα κρα­τά επι­κρι­τι­κή στά­ση απέ­να­ντι στον Πρό­ε­δρο Μαδού­ρο: «Τα πρώ­τα τρι­σή­μι­σι χρό­νια της προ­ε­δρί­ας του Νικο­λάς Μαδού­ρο ήταν τρία χρό­νια απρα­ξί­ας. Ένα κάποιος εξε­τά­σει όλη αυτήν την περί­ο­δο θα δια­πι­στώ­σει ότι ο πρό­ε­δρος έβγα­ζε ανα­κοι­νώ­σεις επί ανα­κοι­νώ­σε­ων και στο τέλος δεν ανα­κοί­νω­νε τίπο­τα επί της ουσίας».

Όπως σημειώ­νει ο κομ­μου­νι­στής ηγέ­της, κατά την διάρ­κεια αυτής της περιό­δου «το εξω­τε­ρι­κό χρέ­ος απο­πλη­ρώ­θη­κε με μερί­δα των απο­θε­μα­τι­κών που υπήρ­χαν επί επο­χής Τσά­βες», ενώ «από το 2013 έως το 2017, ενώ η οικο­νο­μία της Βενε­ζου­έ­λας βυθί­ζο­νταν, το υπε­ρε­θνι­κό μονο­πω­λια­κό κεφά­λαιο έλα­βε 109 δισε­κα­τομ­μύ­ρια δολάρια».

Η κυβέρ­νη­ση Μαδού­ρο δεν έκα­νε τις ανα­γκαί­ες κινή­σεις για την παρα­γω­γι­κή ανα­συ­γκρό­τη­ση και ανά­πτυ­ξη της Βενε­ζου­έ­λας, κάτι που στα­δια­κά οδή­γη­σε στην οικο­νο­μι­κή κρί­ση. Οι κυρώ­σεις των ΗΠΑ ήρθαν να προ­σθέ­σουν ένα επι­πλέ­ον μεγά­λο βάρος στην ήδη υπάρ­χου­σα καπι­τα­λι­στι­κή κρί­ση. Όπως σημειώ­νει ο Φιγκέ­ρα, εάν η κυβέρ­νη­ση Μαδού­ρο είχε φρο­ντί­σει από το 2013 να πάρει τα ανα­γκαία μέτρα ανα­πτύσ­σο­ντας την εσω­τε­ρι­κή παρα­γω­γή, την βιο­μη­χα­νία και αγρο­κτη­νο­τρο­φία, οι επι­πτώ­σεις των κυρώ­σε­ων θα ήταν μικρό­τε­ρες, επει­δή το επί­πε­δο της εξάρ­τη­σης (από το εγχώ­ριο και ξένο κεφά­λαιο) θα ήταν μικρότερο”.

Το κυβερ­νών κόμ­μα PSUV, αν και κατέ­χει 92% των εδρών στην Εθνο­συ­νέ­λευ­ση, δεί­χνει να ενο­χλεί­ται σφό­δρα από την κρι­τι­κή που ασκούν οι κομ­μου­νι­στές. Όπως λέει ο Όσκαρ Φιγκέ­ρα, παρό­λο που μιλούν για σοσια­λι­σμό, αυτό που πραγ­μα­τι­κά θέλουν οι σημε­ρι­νοί ηγέ­τες του «Τσα­βι­σμού» είναι να στα­θε­ρο­ποι­ή­σουν ένα αστι­κό καθε­στώς στη Βενεζουέλα.

«Η Βενε­ζου­έ­λα δεν μπή­κε ποτέ σε τρο­χιά προς στον σοσια­λι­σμό», υπο­γραμ­μί­ζει ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμματος.

Όσο για τις απει­λές και κατη­γο­ρί­ες που του απο­δί­δουν οι ψευ­δο­σο­σια­λι­στές της κυβέρ­νη­σης, του PSUV και των συμ­μά­χων τους, ο Φιγκέ­ρα σημειώ­νει πως δεν φοβά­ται κανέ­ναν και τίπο­τα. «Είμα­στε δια­τε­θει­μέ­νοι να ανα­λά­βου­με το κόστος, ακό­μη και με την ίδια μας τη ζωή».

Διαβάστε επίσης:

Atexnos Logo ^^

Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Βενε­ζου­έ­λας: «Πρό­ε­δρε Μαδού­ρο, είσαι με την εργα­τι­κή τάξη ή με τους καπιταλιστές;»

Κοι­νή Ανα­κοί­νω­ση: Οι συκο­φα­ντί­ες και οι απει­λές ενά­ντια στο ΚΚ Βενε­ζου­έ­λας είναι απαράδεκτες

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο