Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Όσκαρ 2021: Απόψε τα μεσάνυχτα η τελετή απονομής των κινηματογραφικών βραβείων

Από­ψε, λίγο μετά τα μεσά­νυ­χτα θα διε­ξα­χθεί η τελε­τή απο­νο­μής των βρα­βεί­ων Όσκαρ 2021.

Η διορ­γά­νω­ση έχει τρο­πο­ποι­η­θεί σημα­ντι­κά εξαι­τί­ας της παν­δη­μί­ας του κορο­νοϊ­ού, ωστό­σο τα Όσκαρ 2021 δεν επέ­λε­ξαν την τηλε-τελε­τή, όπως έγι­νε με την απο­νο­μή των Χρυ­σών Σφαι­ρών. Η τελε­τή θα διε­ξα­χθεί σε έναν ιστο­ρι­κό σιδη­ρο­δρο­μι­κό σταθ­μό στην καρ­διά του Λος Άντζε­λες, περί­που 12 χιλό­με­τρα από το Dolby Theater όπου διε­ξά­γο­νται παρα­δο­σια­κά οι τελετές.

Οι προ­σκε­κλη­μέ­νοι καλού­νται από τους διορ­γα­νω­τές των Όσκαρ 2021 να μην φορούν μάσκες όσο γρά­φουν οι κάμε­ρες, ωστό­σο τους ζητεί­ται να το κάνουν όσο η τελε­τή βρί­σκε­ται σε δια­φη­μί­σεις ή παρου­σιά­ζει εμβό­λι­μα βίντεο. Επι­πλέ­ον, οι παρευ­ρι­σκό­με­νοι το βρά­δυ της Κυρια­κής της 25ης Απρί­λη στην απο­νο­μή των Όσκαρ 2021 δεν θα είναι πολ­λοί. Το κοι­νό που θα βρί­σκε­ται ζωντα­νά στο Λος Άντζε­λες θα είναι 170 άτο­μα, με όλους τους προ­σκε­κλη­μέ­νους να υπο­βάλ­λο­νται σε θερ­μο­μέ­τρη­ση πριν την είσο­δό τους στο χώρο της απονομής.

Οι υποψηφιότητες

Καλύ­τε­ρη Ταινία

«Nomadland»

«Η Δίκη των 7 του Σικάγου»

«Mank»

«Minari»

«Promising Young Woman»

«The Father»

«Sound of Metal»

«Judas and the Black Messiah»

Σκη­νο­θε­σία

Κλόι Ζάο για το «Nomadland»

Ντέι­βιντ Φίν­τσερ για το «Mank»

Έμε­ραλντ Φένελ για το «Promising Young Woman»

Λι Άιζακ Τσουνγκ για το «Minari»

Τόμας Βίντερ­μπεργκ για το «Άσπρο Πάτο»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο