Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Όσκαρ 2023: Θρίαμβος για την ταινία «Τα Πάντα Όλα» με 7 αγαλματίδια

Ανα­με­νό­με­νη ήταν η επι­κρά­τη­ση της αντι­συμ­βα­τι­κής κωμω­δί­ας «Τα Πάντα Όλα» (Everything Everywhere All at Once) με συνο­λι­κά 7 αγαλ­μα­τί­δια στην τελε­τή απο­νο­μής των βρα­βεί­ων Όσκαρ της αμε­ρι­κα­νι­κής Ακα­δη­μί­ας Κινη­μα­το­γρα­φι­κών Τεχνών και Επι­στη­μών χθες Κυρια­κή (τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες σήμε­ρα ώρα Ελλάδας).

Η κωμω­δία έλα­βε το Όσκαρ καλύ­τε­ρης ται­νί­ας και γενι­κό­τε­ρα κατή­γα­γε θρί­αμ­βο στην 95η τελε­τή των βρα­βεί­ων Κινη­μα­το­γρα­φι­κών Τεχνών και Επι­στη­μών των ΗΠΑ, όπου εξα­σφά­λι­σε τα πιο περί­βλε­πτα βραβεία.

Ανά­μι­ξη δρά­σης, χιού­μορ και επι­στη­μο­νι­κής φαντα­σί­ας, η ται­νία για τις τρε­λές περι­πέ­τειες κινέ­ζας μετα­νά­στριας, μεσό­κο­πης ιδιο­κτή­τριας πλυ­ντη­ρί­ου, που ξάφ­νου μετα­πη­δά από το ένα παράλ­λη­λο σύμπαν στο άλλο, έφε­ρε επί­σης αγαλ­μα­τί­δια σε βασι­κούς συντε­λε­στές της, ιδί­ως για τον Α΄ και τον Β΄ γυναι­κείο ρόλο (Μισέλ Γιο, Τζέι­μι Λι Κέρ­τις), καθώς και για τον Β΄ ανδρι­κό ρόλο (Κε Χούι Κουάν).

Καλύ­τε­ρη ξένη ται­νία το «Ουδέν νεώ­τε­ρον από το δυτι­κό μέτωπο»

Η μετα­φο­ρά στη μεγά­λη οθό­νη στα γερ­μα­νι­κά του αντι­πο­λε­μι­κού μυθι­στο­ρή­μα­τος του Έριχ Μαρία Ρεμάρκ «Ουδέν νεώ­τε­ρον από το δυτι­κό μέτω­πο», συγκλο­νι­στι­κή ανα­πα­ρά­στα­ση της φρί­κης του Α΄ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου, έλα­βε βρα­βείο Όσκαρ καλύ­τε­ρης ξένης ταινίας.

Παρα­γω­γή του Netflix, η ται­νία μεγά­λου μήκους είναι η τρί­τη μετα­φο­ρά του αρι­στουρ­γή­μα­τος της παγκό­σμιας λογο­τε­χνί­ας στη μεγά­λη οθό­νη, όμως η πρώ­τη στη γλώσ­σα του Γκέ­τε, αυτή στην οποία το έγρα­ψε ο δημιουρ­γός του. Δια­γω­νι­ζό­ταν με τις ται­νί­ες «Αργε­ντι­νή 1985», «Close», «EO» και «The Quiet Girl».

Το αγαλ­μα­τί­διο για την καλύ­τε­ρη σκη­νο­θε­σία στους «δυο Ντά­νιελ» (Ντά­νιελ Κουάν, Ντά­νιελ Σάι­νερτ) για «Τα πάντα όλα»

Οι Ντά­νιελ Σάι­νερτ και Ντά­νιελ Κουάν εξα­σφά­λι­σαν το περι­πό­θη­το βρα­βείο Όσκαρ σκη­νο­θε­σί­ας χάρη στην αντι­συμ­βα­τι­κή κωμω­δία τους «Τα Πάντα Όλα».

Οι «δυο Ντά­νιελ» ευχα­ρί­στη­σαν τις μητέ­ρες τους και τους συντε­λε­στές της ται­νί­ας παρα­λαμ­βά­νο­ντας το βρα­βείο τους. Οι υπό­λοι­ποι διεκ­δι­κη­τές ήταν οι Στί­βεν Σπίλ­μπεργκ («The Fabelmans»), Τοντ Φιλντ («Tar»), Μάρ­τιν Μακντό­να («Τα πνεύ­μα­τα του Ινι­σέ­ριν») και Ρού­μπεν Έστλουντ («Το τρί­γω­νο της θλίψης»).

Καλύ­τε­ρο ντο­κι­μα­ντέρ το «Ναβάλ­νι»

Η ται­νία «Ναβάλ­νι», για την δηλη­τη­ρί­α­ση του ρώσου αντι­πο­λι­τευό­με­νου και τη φυλά­κι­σή του μετά την επι­στρο­φή του το 2021 στη Μόσχα, κέρ­δι­σε Όσκαρ καλύ­τε­ρου ντοκιμαντέρ.

Επί σκη­νής μαζί με τον κανα­δό σκη­νο­θέ­τη Ντά­νιελ Ρόχερ, η Γιού­λια Ναβάλ­να­για, σύζυ­γος του 46χρονου Αλε­ξέι Ναβάλ­νι, κατήγ­γει­λε πως «ο σύζυ­γός μου είναι στη φυλα­κή επει­δή είπε την αλή­θεια (…) επει­δή υπε­ρα­σπί­στη­κε τη δημο­κρα­τία», προ­σθέ­το­ντας «Αλε­ξέι, ονει­ρεύ­ο­μαι τη μέρα που θα ανα­κτή­σεις την ελευ­θε­ρία σου, που η χώρα μας θα ανα­κτή­σει την ελευ­θε­ρία της. Μεί­νε δυνα­τός αγά­πη μου».

Η ται­νία των CNN Films/HBO Max αντα­γω­νι­ζό­ταν τα φιλμ «All that breathes», «All the Beauty and the Bloodshed», «Fire of love» και «A House Made of Splinters».

Η ται­νία «Πινό­κιο του Γκι­γιέρ­μο ντελ Τόρο» παίρ­νει Όσκαρ καλύ­τε­ρης ται­νί­ας κινου­μέ­νων σχεδίων

Το φιλμ «Πινό­κιο του Γκι­γιέρ­μο ντελ Τόρο», σκο­τει­νή εκδο­χή του πασί­γνω­στου παι­δι­κού βιβλί­ου που εκτυ­λίσ­σε­ται στην Ιτα­λία τα χρό­νια του 1930, έλα­βε Όσκαρ καλύ­τε­ρης ται­νί­ας κινου­μέ­νων σχεδίων.

«Τα κινού­με­να σχέ­δια είναι ο κινη­μα­το­γρά­φος» και τα κινού­με­να σχέ­δια, ή το «ανι­μέι­σον» στην ορο­λο­γία της Ακα­δη­μί­ας Κινη­μα­το­γρα­φι­κών Τεχνών και Επι­στη­μών, είναι «έτοι­μο να περά­σει στο επό­με­νο στά­διο. Είμα­στε όλοι έτοι­μοι. Βοη­θή­στε μας κι εσείς παρα­κα­λώ», είπε ο μεξι­κα­νός σκη­νο­θέ­της παρα­λαμ­βά­νο­ντας το αγαλματίδιο.

Τα βρα­βεία:

Όσκαρ καλύ­τε­ρης ται­νί­ας: «Τα Πάντα Όλα»

Όσκαρ σκη­νο­θε­σί­ας: Ντά­νιελ Κουάν, Ντά­νιελ Σάι­νερτ («Τα Πάντα Όλα»)

Όσκαρ Α΄ γυναι­κεί­ου ρόλου: Μισέλ Γιο («Τα Πάντα Όλα»)

Όσκαρ Α΄ ανδρι­κού ρόλου: Μπρέ­νταν Φρέι­ζερ («Η φάλαινα»)

Όσκαρ Β΄ γυναι­κεί­ου ρόλου: Τζέι­μι Λι Κέρ­τις («Τα Πάντα Όλα»)

Όσκαρ Β΄ ανδρι­κού ρόλου: Κε Χούι Κουάν («Τα Πάντα Όλα»)

Όσκαρ ξένης ται­νί­ας: «Ουδέν νεώ­τε­ρον από το δυτι­κό μέτω­πο» (Γερ­μα­νία)

Όσκαρ καλύ­τε­ρης ται­νί­ας animation: «Πινό­κιο του Γκι­γιέρ­μο ντελ Τόρο»

Όσκαρ ντο­κι­μα­ντέρ: «Ναβάλ­νι»

Όσκαρ καλύ­τε­ρου πρω­τό­τυ­που σενα­ρί­ου: «Τα Πάντα Όλα»

Όσκαρ καλύ­τε­ρου προ­σαρ­μο­σμέ­νου σενα­ρί­ου: «Women Talking» (Σάρα Πόλι)

Όσκαρ καλύ­τε­ρης μου­σι­κής: «Ουδέν νεώ­τε­ρον από το δυτι­κό μέτωπο»

Όσκαρ καλύ­τε­ρης φωτο­γρα­φί­ας: «Ουδέν νεώ­τε­ρον από το δυτι­κό μέτωπο»

Όσκαρ οπτι­κών εφέ: «Avatar: The Way of Water»

Όσκαρ ήχου: «Top Gun: Maverick»

Όσκαρ καλύ­τε­ρου μοντάζ: «Τα Πάντα Όλα»

Όσκαρ σχε­δια­σμού παρα­γω­γής: «Ουδέν νεώ­τε­ρον από το δυτι­κό μέτωπο»

Όσκαρ καλύ­τε­ρων κοστου­μιών: «Black Panther: Wakanda Forever»

Όσκαρ καλύ­τε­ρου μακι­γιάζ: «Η φάλαινα»

Ο Μέγας Ιερο­ε­ξε­τα­στής, Φ.Μ. Ντοστογιέφσκι

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο