Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Όσοι δεν τρώνε φρούτα και λαχανικά κινδυνεύουν περισσότερο να πάθουν έμφραγμα και εγκεφαλικό

Η ανε­παρ­κής κατα­νά­λω­ση φρού­των και λαχα­νι­κών σχε­τί­ζε­ται με ένα μεγά­λο μέρος των θανά­των από εγκε­φα­λι­κό επει­σό­διο ή καρ­δια­κή προ­σβο­λή. Περί­που ένας στους επτά θανά­τους καρ­διαγ­γεια­κής αιτιο­λο­γί­ας εκτι­μά­ται ότι οφεί­λε­ται στη μη επαρ­κή πρό­σλη­ψη φρού­των και ένας στους δώδε­κα στην ανε­παρ­κή κατα­νά­λω­ση λαχα­νι­κών, σύμ­φω­να με μία νέα αμε­ρι­κα­νι­κή επι­στη­μο­νι­κή έρευνα.

Τα δεδο­μέ­να που προ­έ­κυ­ψαν από τη μελέ­τη παρου­σιά­στη­καν στην ετή­σια συνά­ντη­ση της Αμε­ρι­κα­νι­κής Εται­ρεί­ας για τη Δια­τρο­φή στη Βαλ­τι­μό­ρη (8–11 Ιου­νί­ου) και δεί­χνουν πως η ανε­παρ­κής πρό­σλη­ψη φρού­των είναι υπεύ­θυ­νη για σχε­δόν 1,8 εκα­τομ­μύ­ρια θανά­τους καρ­διαγ­γεια­κής αιτιο­λο­γί­ας ετη­σί­ως, ενώ η αντί­στοι­χη ανε­πάρ­κεια στην κατα­νά­λω­ση λαχα­νι­κών συν­δέ­ε­ται με ένα εκα­τομ­μύ­ριο θανά­τους, δηλα­δή σχε­δόν τους μισούς.

Τα φρού­τα και τα λαχα­νι­κά είναι καλές πηγές ινών, καλί­ου, μαγνη­σί­ου, αντιο­ξει­δω­τι­κών και φαι­νο­λι­κών, τα οποία έχουν απο­δει­χθεί ότι μειώ­νουν την αρτη­ρια­κή πίε­ση και τη χολη­στε­ρό­λη. Παράλ­λη­λα, βελ­τιώ­νουν την υγεία και την ποι­κι­λία των καλών βακτη­ρί­ων στο πεπτι­κό σύστη­μα. Οι άνθρω­ποι που τρώ­νε περισ­σό­τε­ρα φρού­τα και λαχα­νι­κά είναι επί­σης λιγό­τε­ρο πιθα­νό να είναι υπέρ­βα­ροι ή παχύ­σαρ­κοι, μειώ­νο­ντας έτσι τον κίν­δυ­νο καρ­διαγ­γεια­κών παθήσεων.

Οι μέχρι σήμε­ρα έρευ­νες προ­τεί­νουν ότι η ιδα­νι­κή πρό­σλη­ψη φρού­των είναι 300 γραμ­μά­ρια ημε­ρη­σί­ως (περί­που δύο μικρά μήλα), ενώ των λαχα­νι­κών (συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των οσπρί­ων) 400 γραμ­μά­ρια ημερησίως.

Η επι­κε­φα­λής ερευ­νή­τρια Βικτό­ρια Μίλ­λερ της Σχο­λής Επι­στή­μης της Δια­τρο­φής στο Πανε­πι­στή­μιο Ταφτς τόνι­σε ότι εφό­σον η συμπε­ρί­λη­ψη φρού­των και λαχα­νι­κών στη δια­τρο­φή μας συνι­στά ένα τρο­πο­ποι­ή­σι­μο στοι­χείο, η νέα έρευ­να, ανα­δει­κνύ­ο­ντας τη σημα­σία τους για την καρ­διαγ­γεια­κή λει­τουρ­γία, απο­τε­λεί έναυ­σμα για την υιο­θέ­τη­ση αυτής της δια­τρο­φι­κής συνήθειας.

Οι ερευ­νη­τές ανέ­λυ­σαν δεδο­μέ­να πρό­σλη­ψης φρού­των και λαχα­νι­κών από 113 χώρες (το 82% του παγκό­σμιου πλη­θυ­σμού) και τα συνέ­δε­σαν με τους θανά­τους από καρ­διαγ­γεια­κές νόσους που οφεί­λο­νται στην ανε­παρ­κή πρό­σλη­ψη φρού­των και λαχανικών.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο