Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Όσο για τη σοκολάτα, μας αρέσει και η Lacta και η Ιον, αλλού είναι το θέμα…

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης //

Δεν υπάρ­χει πιο χυδαία μορ­φή επι­κοι­νω­νί­ας από την εμπο­ρι­κή δια­φή­μι­ση.  Χρη­σι­μο­ποιεί κάθε μέσο και κάθε τρό­πο για να πετύ­χει το σκο­πό της, να μας δώσει κίνη­τρο να επι­λέ­ξου­με το προ­ϊ­όν ένα­ντι του (των) αντα­γω­νι­στι­κού (ών). Χρη­σι­μο­ποιεί τα πάντα. Από την τεχνο­λο­γία και τις δυνα­τό­τη­τες που της παρέ­χει μέχρι τις ανθρώ­πι­νες σχέ­σεις. Αξιο­ποιεί ευαι­σθη­σί­ες, ανη­συ­χί­ες, προ­βλη­μα­τι­σμούς, κοι­νω­νι­κά προ­βλή­μα­τα και αιτή­μα­τα, τα πάντα. Ας θυμη­θού­με για παρά­δειγ­μα τις δια­φη­μί­σεις της Benetton: πίσω από τις καμπά­νιες συμπό­νιας η απά­τη, η εκμε­τάλ­λευ­ση, ο θάνατος.

Και αν η Benetton μας ακού­γε­ται κάπως ξένη, ας έρθου­με στα δικά μας με τις δια­φη­μί­σεις που επη­ρε­ά­ζουν και γελοιο­ποιούν, εξευ­τε­λί­ζουν τις ανθρώ­πι­νες σχέ­σεις: Η αγά­πη ταυ­τί­ζε­ται με το δώρο, η μητρι­κή στορ­γή με τo ταλκ…

…και η Lacta γαρ­γα­λά την προ­ο­δευ­τι­κό­τη­τά μας με δια­φή­μι­ση όπου πρωτα­γω­νι­στούν ζευ­γά­ρια με δια­φο­ρε­τι­κό σεξουα­λι­κό προ­σα­να­το­λι­σμό, χρώ­μα, εθνι­κό­τη­τα, ηλι­κία και άλλα ιδιαί­τε­ρα χαρα­κτη­ρι­στι­κά

Το ολι­γό­λε­πτο δήθεν προ­ο­δευ­τι­κό μήνυ­μα, δεν πρω­το­τυ­πεί. Ανα­πα­ρά­γει (και αξιο­ποιεί για ίδιον όφε­λος) σε εύπε­πτη μορ­φή τον δικαιω­μα­τι­σμό, σε ένα κοι­νό που είναι έτοι­μο να τον υπο­δε­χθεί και να τον ενστερ­νι­στεί χάρη στην προ­ερ­γα­σία που έχει υποστεί.

Οι άνθρω­ποι έχουν δικαί­ω­μα να ερω­τεύ­ο­νται, η αγά­πη δεν έχει χρώ­μα, ηλι­κία, εθνι­κό­τη­τα και φύλο, όμως για να μπο­ρούν να απο­λαύ­σουν τον έρω­τα και κάθε τι που κάνει τη ζωή τους ομορ­φό­τε­ρη και καλύ­τε­ρη θα πρέ­πει κανείς να αντι­πα­λέ­ψει την αιτία που δια­φο­ρο­ποιεί και κατη­γο­ριο­ποιεί τους ανθρώπους.

Όμως δυστυ­χώς, τα αυτο­νό­η­τα σε μια ταξι­κή κοι­νω­νία ανι­σο­τή­των που γεν­νά, βρω­μά και ζέχνει ρατσι­σμό, φασι­σμό και σεξι­σμό, με μια παι­δεία που περί άλλων τυρ­βά­ζει, έρχε­ται μια εμπο­ρι­κή επι­χεί­ρη­ση να τα υπεν­θυ­μί­σει — «που­λή­σει». Σαν να πρέ­πει να κοι­τά­ζε­σαι στον καθρέ­πτη για να σου υπεν­θυ­μί­ζει ότι είσαι άνθρω­πος όπως όλοι οι άλλοι. Σαν να πρέ­πει να δεις στο σίριαλ ότι υπάρ­χει και καλύ­τε­ρη ζωή από τη μιζέ­ρια στην οποία ζεις…

Όσο για τη σοκο­λά­τα, μας αρέ­σει και η Lacta και η Ιον. Δυστυ­χώς όμως είναι μια γλυ­κιά πολυτέλεια…

_________________________________________________________________________________________________________

Ηρακλής Κακαβάνης —  Δημοσιογράφος — Συγγραφέας. Σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Από το 1991 έως το 2013 εργάστηκε στον Ριζοσπάστη. Από το 2013 αρθρογραφεί σε διαδικτυακά Μέσα. Από το 2010 συνεργάτης του περιοδικού «Θέματα Παιδείας».
Facebook
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο