Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Όταν επιβεβαιώθηκε ο … Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Γρά­φει ο Αλέ­κος Α. Χατζη­κώ­στας //

  God bless America
Μια στιγ­μή να στε­γνώ­σει το αίμα
God bless America
Θα γλι­τώ­σεις κι εσυ
Αν θα δεις την αλή­θεια σαν ψέμα
Και να, η σύγκλη­τος μέσα στ’ άδεια μάτια τους
Δίχως μνή­μη χορεύ­ει η Σαλώμη
Την αγά­πη, αγά­πη μου που σου είχα κράτησε
Να ‘χω κάπου να πω μια συγγνώμη”

Τελι­κά ο Βασί­λης Παπα­κων­στα­ντί­νου το είχε τρα­γου­δή­σει από το 2009 προ­βλέ­πο­ντας τη στά­ση της σημε­ρι­νής- «πρώ­τη φορά αρι­στε­ράς» — κυβέρ­νη­ση. Η «ανα­κυ­βί­στη­ση» γίνε­ται το κατε­ξο­χήν άθλη­μα των κυβερ­νό­ντων της χώρας και οι θέσεις που προ­ε­κλο­γι­κά δια­τυ­πώ­νουν κλέ­βο­ντας την ψήφο των αφε­λών ψηφο­φό­ρων απέ­χει «παρα­σάγ­γας» από την καθη­με­ρι­νή πρα­κτι­κή. Από το ΕΞΩ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ έγι­ναν πια ρεα­λι­στές και λένε ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ακό­μη και πριν τους τα ζητή­σουν.  Οι ακρο­βα­σί­ες τους είναι εντυ­πω­σια­κές, στην προ­σπά­θεια να βαφτί­σουν το «ψάρι κρέ­ας» σαν τους καλό­γε­ρους του Μεσαί­ω­να, να προ­σφέ­ρουν άφθο­νο «κου­τό­χορ­το» στο λαό μας και ταυ­τό­χρο­να να τα δώσουν ότι ζητή­σουν οι ξένοι «επεν­δυ­τές» που θα μας σώσουν.

Φυσι­κά προ­σπα­θούν μας πεί­σουν ότι οι …τρέ­λες τους ήταν νεα­νι­κές. Όμως και εδώ ισχύ­ει το «που ήσουν νιότη…».Προσπαθούν να μα πουν ότι δεν ισχύ­ει πλέ­ον το «φονιά­δες των λαών Αμε­ρι­κά­νοι», για­τί  «φονιά­δες υπάρ­χουν σε όλο τον κόσμο…», δεί­χνο­ντας τους ναζί και τους «φοντα­με­ντα­λι­στές». Το ότι πολ­λοί από αυτούς τους φονιά­δες απο­δε­δειγ­μέ­να δημιουρ­γή­θη­καν στα «εργα­στή­ρια κατα­σκευ­ής τρο­μο­κρα­τών» των επι­τε­λεί­ων του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ, της ΕΕ κ.α. δεν τους απα­σχο­λεί, ούτε προ­φα­νώς τους ενδια­φέ­ρει ότι η δρά­ση τους αξιο­ποιεί­ται πολύ­πλευ­ρα σήμε­ρα ως πρό­σχη­μα για ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις, περι­στο­λή λαϊ­κών δικαιω­μά­των και ελευ­θε­ριών σε ολό­κλη­ρο τον κόσμο, ως «χρή­σι­μο άλλοθι.»

Φυσι­κά οι ίδιοι ανα­ρω­τιού­νται αφε­λώς ότι εφό­σον στις ΗΠΑ μένουν και φτω­χοί, άνερ­γοι, άστε­γοι, πει­να­σμέ­νοι,  κατα­πιε­σμέ­νοι… «Είναι όλοι αυτοί φονιά­δες των λαών;»  Η απά­ντη­ση είναι προ­φα­νής. Ποτέ κανείς δεν ταύ­τι­σε τη βάρ­βα­ρη πολι­τι­κή κρα­τών και κυβερ­νή­σε­ων με τους λαούς τους. Και το ξέρουν καλά αυτό και όσοι από τον σημε­ρι­νό ΣΥΡΙΖΑ συμ­με­τεί­χαν παλιό­τε­ρα στο λαϊ­κό κίνημα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ προ­σπα­θεί να πεί­σει το λαό ότι είναι δια­φο­ρε­τι­κό το να υπο­γρά­φει την επέ­κτα­ση της συμ­φω­νί­ας της Σού­δας ένας «αρι­στε­ρός», απ’ ότι ένας «δεξιός» πρω­θυ­πουρ­γός. Ότι τους λαούς τους σκο­τώ­νουν δια­φο­ρε­τι­κά τα πολε­μι­κά αερο­σκά­φη που εφο­διά­ζο­νται από την «αρι­στε­ρή» και όχι από τη «δεξιά» Σού­δα. Ότι τα εκα­τομ­μύ­ρια των προ­σφύ­γων που θαλασ­σο­πνί­γο­νται «σώζο­νται» τελι­κά από τους «αρι­στε­ρούς» και όχι από τους «δεξιούς» σημαιο­φό­ρους του ΝΑΤΟ. Ότι η Ελλά­δα είναι πια «αρι­στε­ρό πεδίο βολής/ που ασκού­νται βρί­ζο­ντας ξένοι φαντάροι»…

Και κάτι τελευ­ταίο. Η όλη υπό­θε­ση μας θυμί­ζει και εκεί­νη την περί­φη­μη ατά­κα της ελλη­νι­κής ται­νία: “Μέχρι και το μου­στά­κι θα σε βάλει να ξυρί­σεις” για τον Φαί­δω­να Γεωρ­γί­τση. Τελι­κά χωρίς ή με γρα­βά­τα ο Έλλη­να πρω­θυ­πουρ­γός έκα­νε αυτό που έκα­ναν και οι προ­κά­το­χοί του πηγαί­νο­ντας στις ΗΠΑ. Έδω­σαν «γην και ύδωρ»!

_________________________________________________________________________________________________

Αλέκος Α. Χατζηκώστας  Δημοσιογράφος και εκδότης της εφημερίδας «Η Άλλη Άποψη της Ημαθίας» και του alli-apopsi.gr. Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε εφημερίδες, περιοδικά και site εδώ και δεκαετίες, ενώ έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις σε μια σειρά ιστορικά συνέδρια και ημερίδες. Έχει εκδώσει 6 βιβλία και συμμετέχει σε συλλογικούς τόμους.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο