Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Όταν “η ΑΥΓΗ”, ξεπερνάει και τον εαυτό της στην προβοκάτσια

Επόμενη μεταγραφή ΣΥΡΙΖΑ ο Χρυσοχοΐδης;

Σε άρθρο του στην «Αυγή» ο Γ. Κυρί­τσης, στέ­λε­χος του ΣΥΡΙΖΑ, ασχο­λεί­ται ξανά με το ΚΚΕ. Βασι­κά ασχο­λεί­ται με το να δια­στρε­βλώ­νει τις θέσεις του ΚΚΕ, αυτήν τη φορά με αφορ­μή τη στά­ση του ΚΚΕ για τους προ­στα­τευό­με­νους μάρ­τυ­ρες. Μάλι­στα, δεν υπε­ρα­σπί­ζε­ται αυτόν τον επι­κίν­δυ­νο θεσμό, με αφορ­μή μόνο τη «Novartis», αλλά επι­χει­ρεί να τον καθα­γιά­σει ως θεσμό που είναι ‑γενι­κά- «στη σωστή πλευ­ρά της ιστορίας»!

Ας τα πάρου­με ένα — ένα:

- Ανα­ρω­τιέ­ται ο Γ. Κυρί­τσης: «Είναι ποτέ δυνα­τόν το ΚΚΕ να είναι κατά της διε­ρεύ­νη­σης των σκαν­δά­λων και της δια­φθο­ράς;». Το ΚΚΕ είναι το μόνο που απαι­τεί με λόγια και με έργα να διε­ρευ­νη­θεί το σκάν­δα­λο «Novartis» σε βάθος. Κάτι τέτοιο δεν είναι δυνα­τό να γίνει με μάρ­τυ­ρες υπό καθε­στώς ανω­νυ­μί­ας. Αλλά ας αντι­στρέ­ψου­με το ερώ­τη­μα: Η πλειο­ψη­φία της Προ­α­να­κρι­τι­κής που απο­τε­λεί­ται από όλα τα άλλα κόμ­μα­τα, εκτός του ΚΚΕ, που απο­δέ­χε­ται την πρό­τα­ση για τον συγκε­κρι­μέ­νο τρό­πο κατά­θε­σης των προ­στα­τευό­με­νων μαρ­τύ­ρων, θέλει να διε­ρευ­νη­θεί το σκάν­δα­λο; Θέλουν δηλα­δή τα στε­λέ­χη της ΝΔ και του ΚΙΝΑΛ να φτά­σει η έρευ­να σε βάθος; Ή μήπως οι κυβερ­νή­σεις όπως αυτές του Σημί­τη ή του Σαμα­ρά — Βενι­ζέ­λου νομο­θε­τού­σαν με αυτό το σκε­πτι­κό; Ας το πει ο κος Κυρί­τσης ανοιχτά…

κανείς για το γεγονός ότι το ΚΚΕ συμπλέει με τη Δεξιά

Η κεφα­λί­δα του προ­βο­κα­τό­ρι­κου άρθρου

✔️  Ο Γ. Κυρί­τσης ως άλλο τρολ και μετα­μο­ντέρ­νος αυρια­νι­στής επα­να­φέ­ρει ως αξί­ω­μα τη φρά­ση «η δρά­ση του ΚΚΕ και η συμπό­ρευ­σή του με τη Δεξιά τα τελευ­ταία χρό­νια»
▪️  Αλή­θεια, τα τελευ­ταία χρό­νια ποιος συμπο­ρεύ­τη­κε με τη Δεξιά στα μνημόνια;
▪️  Ποιος συγκυ­βέρ­νη­σε με τμή­μα της Δεξιάς και τώρα τους έχει ως συνι­στώ­σα στην «Προ­ο­δευ­τι­κή Συμμαχία»;
▪️  Ποιος συμπο­ρεύ­τη­κε με τη Δεξιά στον πολ­λα­πλα­σια­σμό των αμε­ρι­κα­νι­κών βάσεων;
▪️  Ποιος συμπο­ρεύ­τη­κε με τη Δεξιά για την κατε­δά­φι­ση της Κοι­νω­νι­κής Ασφάλισης;
▪️  Ποιος συμπο­ρεύ­τη­κε με τη Δεξιά στο χτύ­πη­μα του απερ­για­κού δικαιώ­μα­τος; Ένας καθρέ­φτης αρκεί στον ΣΥΡΙΖΑ για να βρει την απάντηση…H δράση του ΚΚΕ και η συμπόρευσή του με τη Δεξιά

✔️  Συνε­χί­ζει λέγο­ντας πως για το ΚΚΕ δεν προ­βλέ­πο­νται το επό­με­νο διά­στη­μα «διώ­ξεις», αφού «όλοι έχουν να πουν τα καλύ­τε­ρα για το κόμ­μα»… Αλή­θεια, ο ΣΥΡΙΖΑ που ως κυβέρ­νη­ση ‑διά στό­μα­τος του ΥΠΕΞ μάλι­στα- είχε παρα­δε­χτεί πως συνέ­λα­βε φοι­τη­τές που συμ­με­τεί­χαν σε αντι­πο­λε­μι­κή δια­δή­λω­ση για τα μάτια της αμε­ρι­κά­νι­κης πρε­σβεί­ας, τολ­μά­ει να ψελ­λί­ζει τέτοια πράγ­μα­τα…; Ακό­μα δεν έχει κατα­λά­βει ότι το νομι­κό οπλο­στά­σιο για «να τυλί­γο­νται άνθρω­ποι σε μία κόλ­λα χαρ­τί» υπάρ­χει και μάλι­στα ο ΣΥΡΙΖΑ το απο­δέ­χτη­κε και εφαρ­μό­στη­κε επί ημε­ρών δια­κυ­βέρ­νη­σής του (βλ. Ηριάννα);

✔️  Ο αρθρο­γρά­φος για να φτά­σει να υπε­ρα­σπι­στεί αυτόν τον διά­τρη­το θεσμό, ανα­λαμ­βά­νει επί­σης να κάνει και την κωλο­τού­μπα …«αρχών» που απαι­τού­σε η περί­ο­δος. Ανα­γνω­ρί­ζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε τις ίδιες επι­φυ­λά­ξεις με το ΚΚΕ για τον νόμο, αλλά πλέ­ον πέρα­σαν τα χρό­νια, μαζί και οι επι­φυ­λά­ξεις. Εδώ περά­σα­νε άλλα κι άλλα… Μάλι­στα, ο ΣΥΡΙΖΑ υπε­ρα­σπί­ζε­ται μία ανω­νυ­μία που είναι τέτοια μόνο για τον «απλό κόσμο», αφού οι προ­στα­τευό­με­νοι και ανώ­νυ­μοι μάρ­τυ­ρες είναι μάλ­λον πασί­γνω­στοι στους διά­φο­ρους «αρμούς της εξουσίας»…

Ξέρου­με και άλλους που υπε­ρα­σπί­ζο­νται με τέτοιο σθέ­νος το αντι­δρα­στι­κό και επι­κίν­δυ­νο νομι­κό οπλο­στά­σιο για τις λαϊ­κές ελευ­θε­ρί­ες που νομο­θέ­τη­σαν, εμπλού­τι­σαν και δια­τή­ρη­σαν όλες οι ελλη­νι­κές κυβερ­νή­σεις από το 2001 μέχρι σήμε­ρα… Ο πρώ­τος νομο­θέ­της ήταν η κυβέρ­νη­ση ΠΑΣΟΚ με υπουρ­γό τον Μιχά­λη Χρυ­σο­χο­ΐ­δη… Μπο­ρεί η διεύ­ρυν­ση του ΣΥΡΙΖΑ να γκα­ζώ­νει και τόσο πολύ… Ποιος ξέρει;


ΥΓ: Όλοι οι εκπρό­σω­ποι του ΣΥΡΙΖΑ στα ΜΜΕ μέχρι τώρα τοπο­θε­τού­νταν με καθα­ρό­τη­τα για τη στά­ση αρχών του ΚΚΕ χωρίς να υιο­θε­τούν τις βρω­μιές που τις ίδιες μέρες ανα­πα­ρή­γα­γε ο δια­δι­κτυα­κός μηχα­νι­σμός του ΣΥΡΙΖΑ στα Μέσα Κοι­νω­νι­κής Δικτύ­ω­σης… Ποιος αδειά­ζει ποιον τώρα;


Πηγή (εφη­με­ρί­δα ΑΥΓΗ)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο