Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Όταν η εξουσία διώκει δημοσιογράφο… και όταν ο αστυνόμος κόβει πρόστιμο…

Όταν η εξου­σία διώ­κει δημο­σιο­γρά­φο είμα­στε με το δημοσιογράφο

Επί­σης,

Όταν τα όργα­να κατα­στο­λής κόβουν κλή­σεις σε σερ­βι­τό­ρο, είμα­στε με τον σερ­βι­τό­ρο. Για­τί τα πρό­στι­μα, οι ανα­στο­λές, η ατο­μι­κή ευθύ­νη, η ενο­χο­ποί­η­ση νέων, γέρων κλπ χρη­σι­μο­ποιού­νται για να κρύ­ψουν την εγκλη­μα­τι­κή άρνη­ση της κυβέρ­νη­σης να θωρα­κί­σει την υγεία του λαού.

(Θεω­ρού­με τη μάσκα απα­ραί­τη­τη, και ζητού­με από τους δίπλα να πράτ­τουν το ανά­λο­γο. Είναι ανευ­θυ­νό­τη­τα η μη χρή­ση μάσκας στην παρού­σα συγκυ­ρία. Όπως επί­σης ανα­γκαία προ­στα­σία είναι ο εμβο­λια­σμός μας. ΝΑΙ στο εμβό­λιο ΝΑΙ στη μάσκα. ΟΧΙ στα πρόστιμα).

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο