Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ποιο Ντονμπάς; Ποιοι άμαχοι; Όταν η Σοφία Βούλτεψη αμφισβητεί μέχρι και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ!

Μπο­ρεί το Συμ­βού­λιο Ασφα­λεί­ας του ΟΗΕ να έχει κάνει εκτε­νή ανα­φο­ρά στους αμά­χους νεκρούς του ουκρα­νι­κού καθε­στώ­τος στο Ντον­μπάς, όμως η υφυ­πουρ­γός Μετα­νά­στευ­σης και Ασύ­λου Σοφία Βούλ­τε­ψη δεν έχει δει, δεν έχει ακού­σει τίποτα.

Παρά τις φιλό­τι­μες προ­σπά­θειες του αντα­πο­κρι­τή του «OPEN» στη Ρωσία Θανά­ση Αυγε­ρι­νού να εξη­γή­σει στην υφυ­πουρ­γό και βου­λευ­τή της ΝΔ ότι υπάρ­χουν ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ, η Σ. Βούλ­τε­ψη απα­ντά: «Όχι, δεν μου κάνουν εμέ­να αυτά».

Μάλ­λον ότι δεν ανα­φέ­ρε­ται στο… δελ­τίο ειδή­σε­ων του ΣΚΑΪ, ότι δεν ανα­κοι­νώ­νε­ται από φιλο­ΝΑ­ΤΟι­κά «χεί­λη», δεν απο­τε­λεί πραγ­μα­τι­κό γεγο­νός για την υφυ­πουρ­γό της κυβέρνησης.

Θυμί­ζου­με οτι η κ. Βούλ­τε­ψη είναι το ίδιο «δια­μά­ντι» της πολι­τι­κής ζωής της χώρας, που λίγες ώρες πριν τις εκλο­γές του Γενά­ρη του 2015 προ­έ­τρε­πε τον λαό να αγο­ρά­σει… χαρ­τί υγεί­ας, για­τί η χώρα «θα χρε­ω­κο­πού­σε», τονί­ζο­ντας ότι στη Βενε­ζου­έ­λα δεν έχουν χαρ­τί να σκου­πι­στούν (δεν χάθη­κε ο κόσμος, ίσως τους δώσουν οι Αμε­ρι­κα­νοί που ζητια­νεύ­ουν τώρα πετρέλαιο).

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο