Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Όταν η Χούντα … αυτοαποκαλύπεται (Ντοκουμέντο)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // 

Μπο­ρεί για την πλειο­ψη­φία του λαού μας η επτά­χρο­νη δικτα­το­ρία (1967–1974) να είναι μία «μαύ­ρη στιγ­μή» στην πορεία της χώρας μας, όμως οι νοσταλ­γοί της δεν παύ­ουν να προ­κα­λούν ακό­μη και σήμε­ρα προ­βάλ­λο­ντας μία σει­ρά μύθους για τα χρό­νια εκείνα.

Ένα από αυτά ήταν «της τιμιό­τη­τας» σε αντί­θε­ση με τους «σημε­ρι­νούς φαύ­λους πολιτικούς».

Το έγγρα­φο που παρου­σιά­ζου­με (ΓΑΚ Ν. Ημα­θί­ας) ουσια­στι­κά αυτο­α­πα­κα­λύ­πτει την Χού­ντα και δεί­χνει τις προ­σπά­θειες της να «κρύ­ψει τις πομπές» της.

Η ενί­σχυ­ση των Ενό­πλων Δυνά­με­ων (που τόσα καυ­χιό­ταν για τη φρο­ντί­δα τους…) δεν ήταν απο­τέ­λε­σμα μόνο του κρα­τι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού, αλλά και δια­φό­ρων «ερά­νων» από τους ίδιους τους πολί­τες και φορείς (που ουσια­στι­κά σπρω­χνό­ταν προς αυτό) . Κάτι που φυσι­κά θα έπρε­πε προ­πα­γαν­δι­στι­κά να «καλυ­φθεί».

Πρό­κει­ται για μία «απόρ­ρη­τη- προ­σω­πι­κή» εντο­λή (8/4/1970) του «Αντι­προ­έ­δρου της Κυβερ­νή­σε­ως και Υπουρ­γού Εσω­τε­ρι­κών Στ. Πατ­τα­κού» ουσια­στι­κά προς τους (διο­ρι­σμέ­νους) νομάρ­χες για να απο­κρύ­ψουν την κρα­τι­κή ανά­μει­ξη σε παρό­μοιους «εθε­λο­ντι­κού» ερά­νους προς τις Ένο­πλες Δυνάμεις.

Ανα­φέ­ρει χαρακτηριστικά:

eggrafo xountas

 

« ΘΕΜΑ: «Εισφο­ρά υπέρ Ε.Δ

Εχο­μεν την τιμήν να γνω­ρί­σω­μεν υμίν ότι, εν σχέ­σει προς το εν περι­λή­ψει θέμα, το Κρά­τος δεν πρέ­πει να φέρε­ται ως ευθέ­ως ανα­μι­γνηό­με­νον, ίνα κρι­θή ότι:

Αδυ­να­τεί να αντι­με­τω­πί­ση τας απαι­του­μέ­νας διά την ασφά­λειαν της Χώρας, δαπάνας.
Ανα­πτύσ­σει πολε­μι­κήν ψυχο­λο­γί­αν και
Επι­βάλ­λει εισφο­ράς, αι οποί­αι επο­μέ­νως απο­βάλ­λουν τον προ­αι­ρε­τι­κόν χαρακτήρα.

Αναμ­φι­βό­λως όμως δύνα­ται το Κρά­τος να υπο­θάλ­πη το ζήτη­μα, κατά τόπον απο­λύ­τως αφανή»

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο