Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι; «Άκου να δεις» πώς έχουν τα πράγματα Άδωνι

Σχό­λιο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης //

«Όλοι πολέ­μη­σαν στην Εθνι­κή Αντί­στα­ση και όχι μόνο οι Αρι­στε­ροί», είπε ο Κυρ. Μητσο­τά­κης και ανα­θάρ­ρη­σε ο Άδω­νις που ένα άχτι το ‘χε που η συνει­σφο­ρά των κομ­μου­νι­στών στον τόπο έχει ανα­γνω­ρι­στεί από το λαό και δε λέει να σβήσει.

Τι έγι­νε όμως την περί­ο­δο της Κατοχής;

Κάποιοι έφυ­γαν για Μέση Ανα­το­λή, στην Ασφά­λεια των συμ­μά­χων (Ένα πρά­μα σαν την Αντί­στα­ση του Καρα­μαν­λή στη Χού­ντα) και άφη­σαν το λαό στην τύχη του.

Κάποιοι άλλοι υπη­ρε­τή­σαν τους ναζί και πολέ­μη­σαν το ΕΑΜ ΕΛΑΣ (είναι οι ίδιοι που μετά την απε­λευ­θέ­ρω­ση υπη­ρέ­τη­σαν αυτούς που γύρι­σαν από τη Μέση Ανα­το­λή, άρπα­ξαν με τη βοή­θεια των φίλων τους αγγλο­α­με­ρι­κα­νών την εξου­σία από το λαό, και εξα­πέ­λυ­σαν ένα πρω­το­φα­νές εκδι­κη­τι­κό όργιο τρο­μο­κρα­τί­ας σε βάρος όσων αγω­νί­στη­καν ενά­ντια στους ναζί κατακτητές).

Ήταν και αυτοί οι αμε­τα­νό­η­τοι κομ­μου­νι­στές (και όχι γενι­κά και αόρι­στα αρι­στε­ροί) που στή­ρι­ξαν, ενέ­πνευ­σαν το λαό και πολέ­μη­σαν τους ναζί.

Είναι αυτοί που το καθε­στώς που επέ­βα­λαν οι σύμ­μα­χοι μετά την απε­λευ­θέ­ρω­ση, τους τσά­κι­σαν στα βασα­νι­στή­ρια, τους έστει­λαν στο εκτε­λε­στι­κό από­σπα­σμα και στις εξορίες.

Ήταν και κάποιες μικρές κεντρο­δε­ξιές αντι­στα­σια­κές  οργα­νώ­σεις, όπως ο ΕΔΕΣ που όταν φάνη­κε η δυνα­μι­κή της ΕΑΜι­κής Αντί­στα­σης, συνω­μο­τού­σαν πότε με τους Γερ­μα­νούς, κυρί­ως με τους Άγγλους για να ανα­κό­ψουν τη δυνα­μι­κή των ΕΑΜ — ΕΛΑΣ. και έτσι για να φρε­σκά­ρου­με τη γνω­ση του Άδω­νι, να του υπεν­θυ­μί­σου­με ότι ο μεν ΕΔΕΣ ήταν μισθο­φο­ρι­κός στρα­τός κύρια με χρή­μα­τα των Άγγλων (όπως και οι δυνά­μεις της ΕΚΚΑ/5–42 του Δ. Ψαρ­ρού), ενώ ο ΕΛΑΣ ήταν λαϊ­κός εθε­λο­ντι­κός στρατός.

Ήταν και οι Παπαν­δρέ­οι, οι Πλα­στή­ρες και οι Παπά­γοι, πρό­γο­νοι των σημε­ρι­νών κυβερ­νώ­ντων, που με τη βία ανέ­κο­ψαν το δρό­μο για τη λαϊ­κή εξου­σία και έκα­ναν τη χώρα τσι­φλί­κι των Αμερικανών.

belogiannis ploumpidis banner

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο