Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Όταν λείπει η ντροπή… Του Αλέκου Χατζηκώστα

Σε μία περί­ο­δο όπου συνε­χί­ζε­ται η γενο­κτο­νία σε βάρος του λαού Παλαι­στι­νια­κού λαού με πάνω από 30.000 νεκρούς, σε μία περί­ο­δο όπου διο­γκώ­νο­νται οι αντι­δρά­σεις ενά­ντια στη σφα­γή μαζί με τη απαί­τη­ση της πλειο­ψη­φί­ας των χωρών και διε­θνών οργα­νι­σμών να στα­μα­τή­σει, σε μία περί­ο­δο όπου πλη­θαί­νουν οι αντι­δρά­σεις και μέσα στο Ισρα­ήλ ενά­ντια στην κυβέρ­νη­ση Νετα­νά­χιου ο υπουρ­γός Υγεί­ας Αδω­νις Γεωρ­γιά­δης βρέ­θη­κε στο Ισρα­ήλ όπου και υπέ­γρα­ψε με τον Ισραη­λι­νό ομό­λο­γό του μνη­μό­νιο συνεργασίας.

Και δεν φτά­νει ότι ως κυβέρ­νη­ση συνο­λι­κά συνε­χί­ζουν την πολύ­πλευ­ρη στή­ρι­ξη στο κρά­τος-δολο­φό­νο, με σχε­τι­κή του ανα­κοί­νω­ση προ­χω­ρά όχι μόνο στα…εγκώμια για το σύστη­μα υγεί­ας εκεί, αλλά εκθειά­ζει και τη στρα­τιω­τι­κή πολε­μι­κή του μηχανή!

Γρά­φει χαρα­κτη­ρι­στι­κά σε ανάρ­τη­σή του: «Στο Τελ Αβίβ είχα την ευκαι­ρία να επι­σκε­φθώ επι­σή­μως το Ichilov ένα από τα μεγα­λύ­τε­ρα τους Δημό­σια Νοσο­κο­μεια­κά Συγκρο­τή­μα­τα. 2.000.000 ασθε­νείς εξυ­πη­ρε­τού­νται ετη­σί­ως από αυτό το Νοσο­κο­μείο. Τα πράγ­μα­τα που είδα, η χρή­ση των νέων τεχνο­λο­γιών, οι και­νο­το­μί­ες που έχουν εφαρ­μό­σει, η συνερ­γα­σία τους με την Ιατρι­κή τους Σχο­λή για την έρευ­να, οι κλι­νι­κές μελέ­τες κλπ ήταν πραγ­μα­τι­κά πολύ εντυ­πω­σια­κά. Σίγου­ρα θα ξεκι­νή­σου­με μερι­κές από τις εφαρ­μο­γές τους πιλο­τι­κά σε κάποια νοσο­κο­μεία μας, στο πλαί­σιο της Συμ­φω­νί­ας που υπο­γρά­ψα­με σήμε­ρα. Και θα κάνου­με την ζωή των ασθε­νών μας καλύ­τε­ρη. Όμως το πιο συγκι­νη­τι­κό σημείο της επί­σκε­ψης μας ήταν όταν συνα­ντή­σα­με, στο Κέντρο Απο­κα­τά­στα­σης που έχει μέσα το Νοσο­κο­μείο, τραυ­μα­τί­ες στρα­τιώ­τες που νοση­λεύ­ο­νται από το μέτω­πο της Γάζας. Μας διη­γή­θη­καν τις ιστο­ρί­ες τους και το πιο εντυ­πω­σια­κό είδα­με την αγω­νία τους να γίνουν γρή­γο­ρα καλά, για να επι­στρέ­ψουν και να πολε­μή­σουν για την Πατρί­δα τους ξανά. Από αυτό το υλι­κό είναι φτιαγ­μέ­να τα σπου­δαία Έθνη».

Προ­φα­νώς οι «μπίζ­νες» πάνω απ’ όλα όχι φυσι­κά για το καλό της δημό­σιας Υγεί­ας στη χώρα μας που νοσεί βαριά εξαι­τί­ας της ακο­λου­θού­με­νης πολι­τι­κής αλλά πρώ­τι­στα για το κεφά­λαιο που δρα­στη­ριο­ποιεί­ται στον τομέα αυτό. Χαρα­κτη­ρι­στι­κά ανα­φέ­ρου­με πως οι συμ­φω­νί­ες αφο­ρούν τη συνερ­γα­σία σε τομείς όπως παρο­χή υγειο­νο­μι­κής περί­θαλ­ψης, ιατρι­κή και νοση­λευ­τι­κή εκπαί­δευ­ση, νέες τεχνο­λο­γί­ες, μετα­δο­τι­κές και μη μετα­δο­τι­κές ασθέ­νειες, μετα­μό­σχευ­ση και δωρεά οργά­νων, ψυχι­κή υγεία, φάρ­μα­κο και φαρ­μα­κευ­τι­κή κάν­να­βη και ασφά­λεια τροφίμων…

Ανα­τρι­χια­στι­κή όμως είναι η ανα­φο­ρά για τη στρα­τιω­τι­κή μηχα­νή του Ισρα­ήλ που δεν διστά­ζει να χτυ­πά νοσο­κο­μεία και να σκο­τώ­νει αθώ­ους και παι­διά, ότι «από αυτό το υλι­κό είναι φτιαγ­μέ­να τα σπου­δαία Έθνη», ανα­φε­ρό­με­νος στους τραυ­μα­τί­ες Ισραη­λι­νούς στρατιώτες.

Το αίμα των αθώ­ων δεν μπο­ρεί να ξεπλυ­θεί παρά τις προ­σπά­θειες και του αρμό­διου υπουρ­γού υγεί­ας της χώρας μας. Ο αγώ­νας και του λαού της χώρας μας θα πρέ­πει να συνε­χί­σει στα­θε­ρά, να εκφρά­ζει ακό­μη πιο ενερ­γά την πολύ­μορ­φη αλλη­λεγ­γύη του στον Παλαι­στι­νια­κό λαό, κατα­δι­κά­ζο­ντας τα καθη­με­ρι­νά εγκλή­μα­τα της ισραη­λι­νής κατο­χής σε βάρος των Παλαι­στι­νί­ων για:

-Τον τερ­μα­τι­σμό της ισραη­λι­νής κατο­χής και των συνε­πειών της.

-Τη δημιουρ­γία ενιαί­ου ανε­ξάρ­τη­του παλαι­στι­νια­κού κρά­τους, με πρω­τεύ­ου­σα την Ανα­το­λι­κή Ιερου­σα­λήμ, στα σύνο­ρα της 4ης Ιου­νί­ου του 1967.

-Το δικαί­ω­μα επι­στρο­φής όλων των Παλαι­στί­νιων προ­σφύ­γων στις εστί­ες τους, με βάση τις σχε­τι­κές απο­φά­σεις του ΟΗΕ.

-Την άμε­ση απε­λευ­θέ­ρω­ση όλων των Παλαι­στι­νί­ων και άλλων πολι­τι­κών κρα­τού­με­νων που κρα­τού­νται στις ισραη­λι­νές φυλακές.

Λευ­τε­ριά στην Παλαιστίνη!

 

29 στιγ­μές, του Αλέ­κου Χατζηκώστα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο