Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Όταν μη εμβολιασμένοι νιώθουν παρενέργειες του εμβολίου!

Το ένα τρί­το όσων συμ­με­τεί­χαν σε έρευ­νες ανά­πτυ­ξης εμβο­λί­ων κατά του κορω­νοϊ­ού αλλά είχαν εμβο­λια­σθεί μόνο με αλα­τό­νε­ρο παρα­πο­νού­νταν για πονο­κέ­φα­λο και κόπωση.

Ένα μέρος των παρε­νερ­γειών μετά τον εμβο­λια­σμό κατά του κορω­νοϊ­ού οφεί­λε­ται, σύμ­φω­να με πρό­σφα­τη έρευ­να, στο φαι­νό­με­νο νοσί­μπο, σύμ­φω­να με το οποίο κάποιος αισθά­νε­ται παρε­νέρ­γειες, όπως ναυ­τία και κόπω­ση, μετά από χορή­γη­ση εικο­νι­κής θερα­πεί­ας χωρίς δρα­στι­κή ουσία. Οι επι­στή­μο­νες Γιού­λια Χάας, Σάρα Μπα­λού και Φρι­ντε­ρί­κε Μπέ­ντερ από την Ιατρι­κή Σχο­λή του Πανε­πι­στη­μί­ου Χάρ­βαρντ και του Πανε­πι­στη­μί­ου Philipps της πόλης Μάρ­μπουργκ, σημειώ­νουν στη δημο­σί­ευ­ση των απο­τε­λε­σμά­των της έρευ­νας στο επι­στη­μο­νι­κό περιο­δι­κό Journal of the American Medical Association (JAMA), ότι το 76% των εμβο­λια­σμέ­νων στη πρώ­τη δόση και το 52% μετά τη δεύ­τε­ρη ανέ­φε­ραν παρε­νέρ­γειες που, βάσει του μαθη­μα­τι­κού μοντέ­λου που χρη­σι­μο­ποί­η­σαν οι ερευ­νη­τές, οφεί­λο­νται στο φαι­νό­με­νο νοσίμπο. 

Το φαι­νό­με­νο πλα­σί­μπο είναι γνω­στό­τε­ρο στο ευρύ κοι­νό από το φαι­νό­με­νο νοσί­μπο. Οι περισ­σό­τε­ροι από εμάς γνω­ρί­ζουν ότι οι προσ­δο­κί­ες για απο­θε­ρα­πεία ενι­σχύ­ουν συχνά την επί­δρα­ση ενός εικο­νι­κού παρα­σκευά­σμα­τος. Ακρι­βώς το αντί­θε­το συμ­βαί­νει στο φαι­νό­με­νο νοσί­μπο όπου αρκεί και μόνο η προσ­δο­κία για αρνη­τι­κές παρε­νέρ­γειες, όπως πχ. πόνοι, για να εμφα­νι­στούν στο σώμα.

Το 35,2% όσων εμβολιάστηκαν με αλατόνερο ανέφεραν πονοκέφαλο και υπνηλία

Οι επι­στή­μο­νες από το αμε­ρι­κα­νι­κό και το γερ­μα­νι­κό Πανε­πι­στή­μιο εξέ­τα­σαν από κοι­νού 12 έρευ­νες με συνο­λι­κά 45.380 εμβο­λια­σμέ­νους από 16 ετών και πάνω. Από αυτούς 22.578 έλα­βαν ένα εικο­νι­κό φάρμακο.

Μετά την πρώ­τη δόση το 35,2% των ανθρώ­πων που έλα­βαν εμβό­λιο-πλα­σί­μπο (αλα­τό­νε­ρο) έκα­ναν λόγο για συστη­μι­κές παρε­νέρ­γειες, δηλα­δή πονο­κέ­φα­λο και υπνη­λία. Το 16% ανέ­φε­ρε λεγό­με­νες τοπι­κές παρε­νέρ­γειες, στην περιο­χή της ένε­σης, όπως για παρά­δειγ­μα πια­σμέ­νο χέρι, πρή­ξι­μο, φλεγ­μο­νή στο σημείο του εμβολιασμού.

Σε αντί­θε­ση οι παρε­νέρ­γειες σε όσους έκα­ναν πράγ­μα­τι εμβό­λιο είναι πολύ περισ­σό­τε­ρες. Το 46,3% έκα­ναν λόγο για συστη­μι­κές παρε­νέρ­γειες μετά την πρώ­τη δόση και το 66,77% για τοπι­κές παρε­νέρ­γειες. Μετά τη δεύ­τε­ρη δόση τα ποσο­στά αυξή­θη­καν σε 61,4% συστη­μι­κές παρε­νέρ­γειες και 72,8% τοπικές.

Πλασίμπο και νοσίμπο έχουν μετρήσιμα συμπτώματα

Τι επιρ­ροή έχει ωστό­σο το φαι­νό­με­νο νοσί­μπο σε όσους έκα­ναν όντως εμβό­λιο; Είναι εφι­κτός ο υπο­λο­γι­σμός ενός θεω­ρη­τι­κού ποσο­στού παρε­νερ­γειών νοσί­μπο στο σύνο­λο των παρε­νερ­γειών σε εμβο­λια­σμέ­νους; Ναι, απα­ντούν οι επι­στή­μο­νες. Υπο­λό­γι­σαν το ποσο­στό των παρε­νερ­γειών που σχε­τί­ζο­νταν με παρε­νέρ­γειες νοσί­μπο σε μη εμβο­λια­σμέ­νους και το μετέ­φε­ραν σε εμβο­λια­σμέ­νους. Τα απο­τε­λέ­σμα­τα ήταν εντυ­πω­σια­κά: Ακό­μα και σε εκεί­νους που έλα­βαν πραγ­μα­τι­κό εμβό­λιο η πλειο­νό­τη­τα των παρε­νερ­γειών σχε­τί­ζο­νταν με παρε­νέρ­γειες νοσίμπο.

Η έρευ­να δεί­χνει ότι οι προσ­δο­κί­ες όσων εμβο­λιά­ζο­νται επη­ρε­ά­ζουν σημα­ντι­κά την πρό­σλη­ψη πιθα­νών παρε­νερ­γειών. Χωρίς αυτό να σημαί­νει ότι οι παρε­νέρ­γειες που βιώ­νουν οι εμβο­λια­σμέ­νοι είναι προ­ϊ­όν αυθυ­πο­βο­λής. Διό­τι τα φαι­νό­με­να πλα­σί­μπο και νοσί­μπο έχουν αντι­κει­με­νι­κά και μετρή­σι­μα συμπτώματα.

Πηγή: Deutsche Welle

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο