Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Όταν ξυπνήσουμε εμείς οι νεκροί», Ερ. Ίψεν, στο Θέατρο «Εκάτη»

ΕΡΡΙΚΟΥ ΙΨΕΝ “ΟΤΑΝ ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ” 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΚΑΤΗ

Ο Ρού­μπεκ είναι δια­πρε­πής γλύ­πτης παντρε­μέ­νος με τη Μάγια, όμορ­φη, νέα επι­πό­λαιη και ευε­πί­φο­ρη στον έρω­τα… Η Μάγια είναι εύθυ­μη και ζωη­ρή αλλά κου­βα­λά­ει βάρος απο­γο­ή­τευ­σης και κού­ρα­σης από τον Ρού­μπεκ που την διέ­ψευ­σε κι έτσι δεν είναι ευτυ­χι­σμέ­νοι οι δυο τους.

Ξανα­πα­ρου­σιά­ζε­ται, όμως, στη ζωή του μια γυναί­κα, η Ιρέ­νε, που υπήρ­ξε μοντέ­λο για το σημα­ντι­κό­τε­ρο γλυ­πτι­κό του έργο, και απο­τέ­λε­σε γι’ αυτόν μέσον για να πετύ­χει ένα άρτιο καλ­λι­τε­χνι­κό απο­τέ­λε­σμα, ενώ εκεί­νη θησαύ­ρι­ζε τις στιγ­μές και τις έκα­νε μοί­ρα… Κι όταν την ευχα­ρί­στη­σε για ένα ”πολύ­τι­μο επει­σό­διο”, έφυ­γε θρυμ­μα­τι­σμέ­νη από την ψυχρό­τη­τά του και τρι­γυρ­νού­σε άδεια με σκο­πό τον όλε­θρο. Ο Ρού­μπεκ και η Ιρέ­νε όταν ξανα­συ­να­ντιού­νται συνει­δη­το­ποιούν την αιτία της υπαρ­ξια­κής τους θλί­ψης και απο­φα­σί­ζουν να δώσουν τέλος σ’ ένα παι­χνί­δι χωρίς νόη­μα, κι όταν η ψευ­δαί­σθη­ση και το ζωτι­κό ψεύ­δος που συντη­ρεί την ύπαρ­ξή τους απο­δει­χθεί αδύ­να­μο να προ­σφέ­ρει ίαση στα ψυχι­κά τους άλγη, φεύ­γουν μαζί στα βου­νά και, παρό­τι στις βου­νο­κορ­φές συνα­ντούν ανε­μο­στρό­βι­λο, αρνού­νται να δια­λέ­ξουν ασφα­λές μέρος για να σωθούν και συμ­φω­νούν να οδη­γη­θούν μαζί στο θάνα­το. Ο Ίψεν στο μεγα­λειώ­δες αυτό έργο θέλει να δεί­ξει ότι η πλη­ρό­τη­τα της συναι­σθη­μα­τι­κής ζωής είναι σπου­δαιό­τε­ρη από την αφο­σί­ω­ση στην τέχνη. Αυτό το έργο γρά­φτη­κε το 1899 και είναι ένα μανι­φέ­στο πάνω στην τέχνη του καλ­λι­τέ­χνη και τη ζωή, μια ελε­γεία που προ­α­ναγ­γέλ­λει το θάνατο.

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Συγ­γρα­φέ­ας: Ερρί­κος Ίψεν
Σκη­νο­θε­σία: Βαλε­ντί­νη Λουρμπά
Μετά­φρα­ση-προ­σαρ­μο­γή :Θία­σος Λεπτουργείονς
Παί­ζουν οι ηθο­ποιοί με αλφα­βη­τι­κή σειρά

Κώστας Κοντα­ρά­τος: (καθη­γη­τής Ρούμπεκ)
Δώρα Τζε­ρου­νιάν( Ιρένε)
Αργυ­ρώ Λογα­ρά (Μάγια)
Χρή­στος Αυλω­νί­της: (Ούλφ­χαϊμ)

Βοη­θός σκη­νο­θέ­της: Δώρα Τζερουνιάν
Ενδυ­μα­το­λό­γος — Σκη­νο­γρά­φος: Xρί­στος Ακρίδας
Μου­σι­κή επι­μέ­λεια: Χρί­στος Ακρίδας
Χορο­γρά­φος: Λυδία Ορφανουδάκη–
Δημό­σιες σχέ­σεις: pandy pava
Φωτο­γρα­φία: Κώστας Βολιώτης

Παρα­σκευή 9,15 Σάβ­βα­το 9,15 Κυρια­κή 7,15
Διάρ­κεια παρά­στα­σης : 1 ώρα και 20 λεπτά
Τιμή εισι­τη­ρί­ου 12 ευρώ — φοι­τη­τές, άνερ­γοι 8 ευρώ
τηλ. 210 6401931

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο