Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Όταν οι αλήθειες του ΚΚΕ ενοχλούν την… «Ομάδα “Αλήθειας”»

Σχο­λιά­ζει ο Νίκος Μότ­τας //

Όταν η πραγ­μα­τι­κό­τή­τα δεν συμ­φω­νεί μαζί τους, τόσο χει­ρό­τε­ρο για την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. Επάγ­γελ­μά τους η προ­πα­γάν­δα της μοντα­ζιέ­ρας, οι συκο­φα­ντί­ες και τα ψέματα. 

Πριν λίγες εβδο­μά­δες, στις 17 Νοέμ­βρη, δια­φή­μι­ζαν βίντεο χρυ­σαυ­γί­τι­κης έμπνευ­σης ενά­ντια στην εξέ­γερ­ση του Πολυ­τε­χνεί­ου. Είναι οι ίδιοι τύποι που, λίγο παλαιό­τε­ρα, έκο­βαν και έρα­βαν από­σπα­σμα ομι­λί­ας του βου­λευ­τή του ΚΚΕ Γ. Γκιό­κα στη Βου­λή σχε­τι­κά με το ζήτη­μα των υποκλοπών. 

Ο λόγος για την περί­φη­μη «Ομά­δα Αλή­θειας» (ποιάς… «αλή­θειας»;) της Νέας Δημο­κρα­τί­ας που μπρο­στά της ακό­μη και ο προ­πα­γαν­δι­στι­κός μηχα­νι­σμός του Γκέ­μπελς μοιά­ζει παρθεναγωγείο.

Τα εν λόγω «λαγω­νι­κά», λοι­πόν, θίχτη­καν από την χθε­σι­νή ομι­λία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρη Κου­τσού­μπα στη Βου­λή και τις ανα­φο­ρές του στην αστυ­νο­μι­κή κατα­στο­λή και βία. Τους ενο­χλεί η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα και ο καθα­ρός λόγος του ΚΚΕ. Γι’ αυτό και δημο­σί­ευ­σαν βίντεο με τίτλο «Έτσι βλέ­πει την αστυ­νο­μία πραγ­μα­τι­κά η αρι­στε­ρά» με από­σπα­σμα από την ομι­λία του Δ. Κουτσούμπα.

Προ­σπερ­νά­με την σκό­πι­μα γενι­κό­λο­γη ανα­φο­ρά σε… «αρι­στε­ρά» (ο Δ. Κου­τσού­μπας είναι «Κομ­μου­νι­στής», όχι «αρι­στε­ρός») και προ­χω­ρά­με στην ουσία.

Τι είπε, λοι­πόν, μετα­ξύ άλλων, ο ΓΓ του ΚΚΕ στην ομι­λία του που ενό­χλη­σε τον προ­πα­γαν­δι­στι­κό μηχα­νι­σμό της κυβέρνησης;

«Ο πυρή­νας τόσο του νομο­σχε­δί­ου όσο και της αστυ­νο­μι­κής, κρα­τι­κής βίας κι αυθαι­ρε­σί­ας είναι ουσια­στι­κά ο ίδιος. Είναι η έντα­ση της κατα­στο­λής, είναι η αντι­με­τώ­πι­ση του εχθρού-λαού, είναι το ίδιο το σάπιο διε­φθαρ­μέ­νο αστι­κό κρά­τος, που γίνε­ται ολο­έ­να πιο εχθρι­κό, πιο αντι­δρα­στι­κό, πιο εγκλη­μα­τι­κό σε όλα τα επί­πε­δα απέ­να­ντι στις ανά­γκες του λαού και της νεο­λαί­ας. Αυτή είναι η μήτρα όλων των απο­κρου­στι­κών προ­σώ­πων της κατα­στο­λής, και των παρα­κο­λου­θή­σε­ων, και του αυταρ­χι­σμού. Και του κρά­τους – διαρ­ρή­κτη που μπου­κά­ρει στα σπί­τια φτω­χών ανθρώ­πων για να τα βγά­λει στο σφυ­ρί. Και των φαι­νο­μέ­νων αστυ­νο­μι­κής βίας κι αυθαι­ρε­σί­ας, που αυξά­νο­νται. Δεν είναι ούτε η κακιά στιγ­μή που λέει η κυβέρ­νη­ση, ούτε οι ανεκ­παί­δευ­τοι αστυ­νο­μι­κοί που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ».

Η κρα­τι­κή κατα­στο­λή και αυθαι­ρε­σία, η στά­ση του αστι­κού κρά­τους και των μηχα­νι­σμών του απέ­να­ντι στον εχθρό-λαό δεν είναι «οπτι­κή της αρι­στε­ράς», αλλά η ωμή πραγματικότητα.

Το γεγο­νός ότι το αστι­κό κρά­τος, το σάπιο και διε­φθαρ­μέ­νο, γίνε­ται ολο­έ­να πιο εχθρι­κό, αντι­δρα­στι­κό και εγκλη­μα­τι­κό σε όλα τα επί­πε­δα απέ­να­ντι στον λαό και τη νεο­λαία δεν είναι «οπτι­κή της αρι­στε­ράς» ή του ΚΚΕ, αλλά η ζώσα πραγματικότητα.

Οι δολο­φο­νί­ες Κου­μή, Κανελ­λο­πού­λου, Καλ­τε­ζά, Γρη­γο­ρό­που­λου, Σαμπά­νη και άλλων, η συστη­μα­τι­κή βία απέ­να­ντι σε απερ­γούς, εργα­ζό­με­νους, φοι­τη­τές και συντα­ξιού­χους, η κατα­στο­λή κινη­το­ποι­ή­σε­ων, ο ενδη­μι­κός ρατσι­σμός ενά­ντια σε μετα­νά­στες, πρό­σφυ­γες και ρομά, δεν είναι «μεμο­νω­μέ­να περι­στα­τι­κά», ούτε «οπτι­κή της αρι­στε­ράς» ή του ΚΚΕ. Είναι η αμαρ­τω­λή ιστο­ρία ενός κατα­σταλ­τι­κού μηχα­νι­σμού βαθύ­τα­τα εχθρι­κού προς το λαό.

Το πρό­βλη­μα με την Ελλη­νι­κή Αστυ­νο­μία δεν ήταν, ούτε είναι ζήτη­μα εκπαί­δευ­σης η «εκδη­μο­κρα­τι­σμού» της. Είναι ζήτη­μα συστη­μι­κό. Σχε­τί­ζε­ται με το ποια πολι­τι­κή και ποια ταξι­κά συμ­φέ­ρο­ντα καλεί­ται να υπη­ρε­τή­σει η Αστυ­νο­μία. Και εδώ είναι κολοσ­σιαί­ες οι ευθύ­νες όλων δια­χρο­νι­κά των κυβερ­νή­σε­ων (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ).

Και αυτό το ξέρουν καλά οι θλι­βε­ροί αντι­κομ­μου­νι­στές της «Ομά­δας “Αλή­θειας”» και τα αφε­ντι­κά τους.

Ολόκληρη η ομιλία του Δ. Κουτσούμπα στη Βουλή:

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο