Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Όταν ο Β. Ζελένσκι αυτοαποκαλύπεται…

Σχό­λιο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // 

Η συνέ­ντευ­ξη του Β. Ζελέν­σκι στην ΕΡΤ ήταν απο­κα­λυ­πτι­κή και για το περί­φη­μο Τάγ­μα Αζόφ (ναζι­στές με έντο­νη εγκλη­μα­τι­κή δρά­ση τα χρό­νια αυτά): Ειδι­κό­τε­ρα, κλη­θείς να να δώσει απά­ντη­ση για το βίντεο που προ­βλή­θη­κε στην ελλη­νι­κή Βου­λή, εξή­γη­σε τη θέση του για το Τάγ­μα Αζόφ: «Από την αρχή του πολέ­μου υπήρ­χαν πάρα πολ­λές πλη­ρο­φο­ρί­ες από την πλευ­ρά της Ρωσί­ας σχε­τι­κά με ομά­δες εθε­λο­ντών και εθε­λο­ντι­κά ουκρα­νι­κά τάγ­μα­τα. Αυτό ήταν το 2014, όταν οι εθε­λο­ντές από διά­φο­ρες γωνί­ες του κρά­τους μας ενώ­θη­καν για να προ­στα­τέ­ψουν την Ουκρα­νία. Τότε δεν είχα­με τόσο δυνα­τό στρα­τό όπως έχου­με σήμε­ρα. Πράγ­μα­τι ήταν εθε­λο­ντές, πολε­μού­σαν απλοί άνθρω­ποι και οι ένο­πλες δυνά­μεις. Και πράγ­μα­τι ποί­κι­λαν οι αντι­δρά­σεις σχε­τι­κά με τις δηλώ­σεις των εν λόγω εθε­λο­ντι­κών ταγ­μά­των. Διό­τι πολ­λές από αυτές τις δηλώ­σεις ήταν αρκε­τά ριζο­σπα­στι­κές όσον αφο­ρά τη Ρωσι­κή Ομο­σπον­δία. Ήταν εθε­λο­ντές. Ήταν η προ­σω­πι­κή τους άπο­ψη και τα προ­σω­πι­κά τους βήμα­τα. Υπάρ­χουν και οι ένο­πλες δυνά­μεις της Ουκρα­νί­ας, και θέλω να κατα­λά­βου­με όλοι τη δια­φο­ρά. Υπάρ­χει και το Τάγ­μα Αζόφ, το οποίο δεν απο­τε­λεί­ται από εθε­λο­ντές, αλλά είναι μέρος της Εθνι­κής Φρου­ράς του κρά­τους μας. Σήμε­ρα είναι μέρος των ενό­πλων δυνά­με­ων και όλοι τους είναι επί­ση­μος στρα­τός του κρά­τους μας. Κάποιοι από αυτούς που υπήρ­ξαν εθε­λο­ντές στην αρχή του πολέ­μου στρά­φη­καν προς την πολι­τι­κή και έμει­ναν εκεί. Εκεί­νοι που πήραν την από­φα­ση να συνε­χί­σουν στις ένο­πλες δυνά­μεις της Ουκρα­νί­ας, έγι­ναν στρα­τιω­τι­κοί και απο­τε­λούν μέρος των ένο­πλων δυνά­με­ων της Ουκρα­νί­ας. Είναι δύο δια­φο­ρε­τι­κά πράγματα.»

Δύο συμπε­ρά­σμα­τα στο πλαί­σιο του «ξεπλύ­μα­τος» τους από τον Β. Ζελένσκι

-        Απο­φεύ­γει να χαρα­κτη­ρί­σει την ιδε­ο­λο­γία τους αλλά και την απο­δειγ­μέ­να εγκλη­μα­τι­κή τους δρά­ση, χαρα­κτη­ρί­ζο­ντάς τους απλά ως “εθε­λο­ντές”, ενώ τη ναζι­στι­κή τους ιδε­ο­λο­γία ως “ριζο­σπα­στι­κές δηλώ­σεις όσον αφο­ρά τη Ρώσι­κη Ομο­σπον­δία” καθώς “προ­σω­πι­κή τους άπο­ψη” και τα εγκλή­μα­τα που διέ­πρα­ξαν ως “προ­σω­πι­κά βήματα”…

-        Απο­δει­κνύ­ει ότι εδώ και χρό­νια είναι οργα­νι­κό κομ­μά­τι των ενό­πλων δυνά­με­ων της χώρας του σε όλα τα επί­πε­δα με ότι σημαί­νει αυτό.

Και φυσι­κά με βάση και τις δηώ­σεις αυτές έκθε­τοι – ακό­μη περισ­σό­τε­ρο- όλοι εκεί­νοι που  υπο­δέ­χθη­καν στην Ελλη­νι­κή Βου­λή, αυτόν και τους «μαχη­τές του Αζοφ» …

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο