Όταν ο Λουί Αραγκόν επισκέφτηκε την Ελλάδα (Με αφορμή την επέτειο θανάτου του, 24/12/1982)

Επι­μέ­λεια Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Σαν σήμε­ρα, 24 Δεκέμ­βρη 1982 πεθαί­νει ο  κομ­μου­νι­στής ποι­η­τής και συγ­γρα­φέ­ας, Λουί Αρα­γκόν (Γεν­νή­θη­κε στις 3 Οκτω­βρί­ου 1897.  Στα πρώ­τα βήμα­τα της λογο­τε­χνι­κής του πορεί­ας και δημιουρ­γί­ας ακο­λού­θη­σε το ρεύ­μα του υπερ­ρε­α­λι­σμού, με έντο­νο πνεύ­μα κρι­τι­κής στις αστι­κές αντι­λή­ψεις.  Το ποί­η­μα του «Το κόκ­κι­νο μέτω­πο», το 1931, σημα­το­δό­τη­σε τη στρο­φή του στο ρεα­λι­σμό. Στα μυθι­στο­ρή­μα­τα του ανα­πα­ρι­στά … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Όταν ο Λουί Αρα­γκόν επι­σκέ­φτη­κε την Ελλά­δα (Με αφορ­μή την επέ­τειο θανά­του του, 24/12/1982).