Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Όταν ο Μαρξ συνάντησε τον Ένγκελς»

Μια ακό­μα πολύ ενδια­φέ­ρου­σα ται­νία ξεκί­νη­σε το ταξί­δι της στις κινη­μα­το­γρα­φι­κές αίθου­σες. Πρό­κει­ται για το φιλμ του Ραούλ Πεκ «Όταν ο Μαρξ συνά­ντη­σε τον Ένγκελς», πρω­τό­τυ­πος τίτλος της ται­νί­ας είναι «Le jeune Karl Marx» δηλα­δή «Ο νεα­ρός Μαρξ». Η ται­νία πραγ­μα­τεύ­ε­ται την περί­ο­δο από το 1843 μέχρι το 1847. Δηλα­δή την περί­ο­δο που ο Καρλ Μαρξ γνω­ρί­ζε­ται με τον Φρί­ντριχ Ένγκελς και ξεκι­νούν μαζί την κοι­νή τους πορεία, που πρό­σφε­ρε στο εργα­τι­κό κίνη­μα το θεω­ρη­τι­κό και πολι­τι­κό θεμέ­λιο του επι­στη­μο­νι­κού σοσια­λι­σμού. Συγκε­κρι­μέ­να, η ται­νία ανα­φέ­ρε­ται στη συμ­βο­λή των Μαρξ και Ένγκελς στην ίδρυ­ση του πρώ­του στην ανθρώ­πι­νη ιστο­ρία Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος, με το μετα­σχη­μα­τι­σμό της εργα­τι­κής οργά­νω­σης «Ένω­ση των Δικαί­ων» σε «Ένω­ση των Κομ­μου­νι­στών», τη δια­πά­λη από­ψε­ων με άλλους ουτο­πι­κούς και μικρο­α­στούς σοσια­λι­στές της επο­χής όπως ο Πρου­ντόν και τέλος στις προ­σπά­θειές τους για τη συγ­γρα­φή του Προ­γράμ­μα­τος της «Ένω­σης των Κομ­μου­νι­στών», δηλα­δή του «Κομ­μου­νι­στι­κού Μανι­φέ­στου». Η ται­νία ανα­δει­κνύ­ει διά­φο­ρες πλευ­ρές της ζωής των δύο μεγά­λων θεω­ρη­τι­κών σε νεα­ρή ηλι­κία, εστιά­ζο­ντας στο γεγο­νός ότι επρό­κει­το για μαχό­με­νους στο­χα­στές, συμ­μέ­το­χους στην πολι­τι­κή δρά­ση και στα επα­να­στα­τι­κά γεγο­νό­τα της εποχής.

Με τους: Όγκαστ Ντιλλ, Στέ­φαν Κονάρσκε.

Παρα­γω­γή: Γερ­μα­νία /Γαλλία /Βέλγιο.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο