Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Όταν ο Φιντέλ  έμπαινε στην Αβάνα (Από δημοσιεύματα του ελληνικού τύπου της εποχής)

Επι­μέ­λεια Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //

Με αφορ­μή τον θάνα­το του Φιντέλ Κάστρο, παρου­σιά­ζου­με σήμε­ρα ένα μικρό αφιέ­ρω­μα στο πώς αντι­με­τώ­πι­σε ο Τύπος της Ελλά­δας (στη­ριγ­μέ­νος σε Διε­θνή Πρα­κτο­ρεία Ειδή­σε­ων) την ανα­τρο­πή του Μπα­τί­στα, την είσο­δο του Φιντέλ στην Αβά­να, καθώς και τις πρώ­τες μέρες της Κου­βα­νι­κής Επα­νά­στα­σης. Σ’ αυτές μπο­ρεί να δια­κρί­νει κανείς τις πρώ­τες εκτι­μή­σεις γι’ αυτήν, καθώς και τις από­ψεις που τότε υπήρ­χαν για τον ίδιο τον Φιντέλ, τον αδελ­φό του Ραούλ αλλά και για άλλους ηγέ­τες της Επα­νά­στα­σης. Επί­σης γίνε­ται ανα­φο­ρά για το κλί­μα που επι­κρα­τεί στην Αβά­να αλλά και οι πρώ­τες διε­θνείς αντι­δρά­σεις για την επανάσταση.

Από την εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ:

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (3/1/1959) : ΑΒΑΝΑ (Ασς. Πρες) «Καθώς προ­χω­ρούν οι δυνά­μεις του Κάστρο η Κού­βα δια­θέ­τει προ­σω­ρι­νούς προ­έ­δρους χωρίς όμως κανείς εξ’ αυτών να έχη κατα­λά­βει τον θώκον castro2του Μπα­τί­στα. Εις τα οδούς της Αβά­νας επι­κρα­τεί μεγά­λη έντα­σις εν ανα­μο­νή της εξε­λί­ξε­ως της επα­να­στά­σε­ως. Οι επα­να­στά­ται του Κάστρο, οι οποί­οι φαί­νο­νται να έχουν εμφα­νι­στεί αιφ­νι­δί­ως από κάθε σημεί­ον κατα­βάλ­λουν φιλο­τί­μους προ­σπα­θεί­ας δια να κατα­στούν κύριοι της κατα­στά­σε­ως και να προ­λά­βουν την δημιουρ­γί­αν χαώ­δους κατα­στά­σε­ως. Ο νεα­ρός ηγέ­της των επα­να­στα­τών ανε­κή­ρυ­ξε τη πρω­ϊ­αν της σήμε­ρον ως προ­σω­ρι­νόν πρό­ε­δρον της δημο­κρα­τί­ας τον πρώ­ην δικα­στήν Μανου­έλ Ουρ­ρού­ντια. Μέχρι τού­δε ο πρό­ε­δρος ούτος ήτο εγκα­τε­στη­μέ­νος εις Σαντιά­γο, φαί­νε­ται όμως ότι ο Κάστρο επι­θυ­μεί να τον Εγκα­τα­στή­ση  εις Αβά­ναν. Εις την πρω­τεύ­ου­σαν εξα­κο­λου­θούν να παρα­μέ­νουν τα υπο­λείμ­μα­τα της κυβερ­νή­σε­ως την οποί­αν διώ­ρι­σεν η Χού­ντα ήτις ανέ­λα­βε την εξου­σία εκ μέρους του Μπα­τί­στα. Αλλά η κυβέρ­νη­σις αύτη ουδέ­να έλεγ­χον ασκεί επί του στρα­τού ή της αστυ­νο­μί­ας, τα σώμα­τα δε ταύ­τα λαμ­βά­νουν δια­τα­γάς εκ των ηγε­τών των επαναστατών,οι οποί­οι εγκα­τε­στά­θη­σαν εις το στρα­τό­πε­δον Κολού­μπια. Ουδε­μία αντί­στα­σις προ­ε­βλή­θη προς τα εισελ­θό­ντα εις την πρω­τεύ­ου­σαν επα­να­στα­τι­κά στρα­τεύ­μα­τα τα οποία οδη­γούν ο Αργε­ντι­νός Ιατρός Ερνέ­στο Γκου­ερ­βά­ρα και ο σκλη­ρός μαχη­τής Καμί­λιο Σιεν­φου­έ­γκος. Ανα­μέ­νε­ται ήδη η τελι­κή φάσις των γεγο­νό­των. Ο Κάστρο ανήγ­γει­λεν ότι δεν θα απο­δε­χθή το πρα­ξι­κό­πη­μα τον οποί­ον οργά­νω­σε την τελευ­ταί­αν στιγ­μήν ο Μπα­τί­στα δια του σχη­μα­τι­σμού προ­σω­ρι­νής κυβερ­νή­σε­ως υπό τον αρχι­δι­κα­στήν Κάρ­λος Πιέντρα.Ο Κάστρο ισχυ­ρί­σθη ότι ο αντι­στρά­τη­γος Εβλό­τζιο Καντίλ­λο ο οποί­ος ηγεί­ται της Χού­ντας την οποί­αν διώ­ρι­σεν ο Μπα­τί­στα επρό­δω­σε την ηγε­σί­αν της επα­να­στά­σε­ως διό­τι επέ­τρε­ψεν εις τα μέλη της κυβερ­νή­σε­ως Μπα­τί­στα να δια­φύ­γουν εκ της χώρας».

castro1ΛΟΝΔΙΝΟΝ 2. (Ασσ. Πρες) – Ο ραδιο­φων­κός σταθ­μός της Μόσχας εχα­ρα­κτή­ρι­σε σήμε­ρο­ντον απο­δρά­σα­ντα προ­έ­δρον της Κού­βας Φουλ­κέν­σο Μπα­τί­στα ως «Αμε­ρι­κα­νόν πρά­κτο­ρα». Τηλε­γρά­φη­μα του σοβιε­τι­κού πρα­κτο­ρεί­ου ειδή­σε­ων «Τας» μετα­δο­θέν υπό του ραδιο­φω­νι­κού σταθ­μού της Μόσχας ανέ­φε­ρε τα ακό­λου­θα: «Τα δια­δρα­μα­τι­σθέ­ντα κατά το τελευ­ταί­ον 24ωρον εις την Κού­βαν γεγονότα,μετά την από­δρα­σιν του Αμε­ρι­κα­νού πρά­κτο­ρος Μπα­τί­στα, δει­κνύ­ουν ότι το σχέ­διον το οποί­ον κατε­στρώ­θη υπό των αντι­δρα­στι­κών κύκλων εν συνερ­γα­σία με το αμε­ρι­κα­νι­κόν υπουρ­γεί­ον των εξω­τε­ρι­κών δια την παρά­δο­σιν της εξου­σί­ας εις μίαν στρα­τιω­τι­κήν χού­ντα πράγ­μα το οποί­ον θα άφη­νεν άθι­κτον τον δικτά­το­ραν θα ημπό­δι­ζε τους επα­να­στά­τας να κατα­λά­βουν την εξου­σί­αν , απέτυχεν.

ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΑΙ

Μόντρε­αλ (Ασς. Πρες)- Τα σχέ­δια του επα­να­στά­του ηγέ­του της Κού­βας Κάστρο προ­βλέ­πουν τον σχη­μα­τι­σμόν προ­σω­ρι­νής κυβερ­νή­σε­ως δια μίαν18μηνον περί­ο­δον  προς ανα­θε­ώ­ρη­σιν του συντάγ­μα­τος της Κού­βας. Ο

επα­να­στά­της ηγέ­της ουδε­μί­αν  επι­θυ­μί­αν έχει προς το παρόν να ανα­λά­βη την προ­ε­δρί­αν και προ­τί­θε­ται να δρά­ση ως υπουρ­γός αμύ­νης εις την κυβέρ­νη­σιν Μανου­έλ Ουρρούτια…

ΑΒΑΝΑ 2. (ασς. Πρες): Ο Φιντέλ Κάστρο εις λόγον τον οποί­ον εξε­φώ­νη­σεν σήμε­ρον την νύκτα από του ραδιο­φω­νι­κού σταθ­μού του Σαντιά­γο είπεν ότι επρο­δό­θη το σχέ­διον του περί ειρη­νι­κής κατα­λή­ψε­ως της Αβά­νας και προ­σέ­θε­σεν: Η επα­νά­στα­σις αρχί­ζει από την στιγ­μήν αυτήν…Εκείνον δια το οποί­ον ενδια­φέ­ρο­μαι δεν είναι η κατά­λη­ψις της εξου­σί­ας αλλά  η εξα­σφά­λι­σης ελευ­θε­ρί­ας δια τον λαόν».

ΑΒΑΝΑ 3. (Ασς. Πρες)- Χιλιά­δες γενειο­φό­ρων ανταρ­τών εισήλ­θον σήμε­ρον (χθες) εις τας οδούς της Αβά­νας ανα­μέ­νο­ντες την άφι­ξιν του αρχη­γού Φιντέλ Κάστρο. Η νίκη των ανταρ­τών εορ­τά­ζε­ται με ενθου­σιώ­δεις εκδη­λώ­σεις εις τας οδούς της πόλε­ως. Πλή­θη ανδρών, γυναι­κών και παι­διών εξε­χύ­θη­σαν εις τας οδούς κραυ­γά­ζο­ντα «Ζήτω ο Φιντέλ Κάστρο»

ΝΕΥΡΙΚΟΤΗΣ: Εκα­το­ντά­δες Αμε­ρι­κα­νών πολι­τών ανε­χώ­ρη­σαν εκ της πρω­τευού­σης δι’ αερο­πλά­νων και πλοί­ων ναυ­λω­θέ­ντων υπό της αμε­ρι­κα­νι­κής πρε­σβεί­ας η οποία ανε­κοί­νω­σεν ότι δεν θα κατα­βλη­θή προ­σπά­θεια ανα­χω­ρή­σε­ως όλων των Αμε­ρι­κα­νών υπη­κό­ων δεδο­μέ­νου ότι δεν ελή­φθη­σαν και εντο­λαί  προς τού­το. Η γενι­κή απερ­γία θα τερ­μα­τι­σθή μετά την άφι­ξιν του Κάστρο, την ανα­κή­ρυ­ξιν του Ουρ­ρού­τια ως προ­έ­δρου της χώρας και την εγκα­τά­στα­σιν της προ­σω­ρι­νής κυβερ­νή­σε­ως των­νι­κη­τών ανταρ­τών. Εν τω μετα­ξύ οι κάτοι­κοι ήρχι­σαν δει­κνύ­ο­ντες νευ­ρι­κό­τη­τα και ανα­τα­ρα­χήν συν­πεία  της παρα­τη­ρού­με­νης απεργίας.

Οι αρχη­γοί των επα­να­στα­τών  απη­γό­ρευ­σαν την πώλη­σιν οινο­πνευ­μα­το­δών­πο­τών εις τους στρα­τιώ­τας και τον πλη­θυ­σμόν δια να απο­φύ­γουν περαι­τέ­ρω επει­σό­δια δια­τα­ρά­ξε­ως της τάξεως…Οι ραδιο­φω­νι­κοί σταθ­μοί μετα­δί­δουν ότι όστις συλ­λη­φθή λαφυ­ρα­γω­γών ή δια­τα­ράσ­σων την τάξιν  θα τιμω­ρη­θή αυστη­ρώς. Ένο­πλα απο­σπά­σμα­τα αστυ­νο­μί­ας ναυ­τών και πολι­το­φυ­λα­κής φρου­ρούν τα κυβερ­νη­τι­κά κτί­ρια, τας Τρά­πε­ζας και τας βιο­μη­χα­νι­κάς εγκα­τα­στά­σεις. Αι δυνά­μεις του Κάστρο ελέγ­χουν όλην την νήσον αλλά αντι­με­ωτ­πί­ζουν το ενδε­χό­με­νον της εκκα­θα­ρί­σε­ως υπο­λειμ­μά­των των δυνά­με­ων του Μπα­τί­στα εις την Αβάναν».

ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΒΑΝΑΝ: «Κομου­νι­σταί  αντάρ­ται κατέ­λα­βον χθες (2/1) το κτί­ριον της κομ­μου­νι­στι­κής εφη­με­ρί­δος «Χόϋ» την οποί­αν είχε παύ­σει ο Μπα­τί­στα από το 1952 και προ­σπα­θούν να την εκδό­σουν και πάλιν»

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΠΑΤΙΣΤΑ: «Ο ανα­τρα­πείς πρό­ε­δρος της Κού­βας συνο­δευό­με­νος από την δευ­τέ­ραν συζυ­γό­ντου Μάρ­θαν Φερ­να­ντεθ και ένα των υιών του έφθα­σεν εις Θιου­ντάτ Τρου­χί­λο πρω­τεύ­ου­σα­ντουΑ­γί­ου Δομί­νι­κου. Τα επτά άλλα τέκνα του Μπατίστα,τρια τωνο­ποί­ων είναι από τον πρώ­τον γάμον του, έφθα­σαν αερο­πο­ρι­κώς εις Τζακ­σον­βιλ της Φλώριδος».

castro3

Από την εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΤΑΣΙΣ: «Ουά­σιγ­κτων. 2  (Γαλ. Πρακ.) Τα γεγο­νό­τα της Κού­βας παρα­κο­λου­θού­νται με μεγί­στην προ­σο­χήν λόγω της σημα­σί­ας των αμε­ρι­κα­νι­κών επεν­δύ­σε­ων εις δια­φό­ρους τομείς της οικο­νο­μί­ας της Κού­βας. Εν τού­τοις, γενι­κώς οι ενδια­φε­ρό­με­νοι δεν φαί­νο­νται ανη­συ­χού­ντες δια την τρο­πήν την οποί­αν έλα­βον αι πολι­τι­καί εξε­λί­ξεις.  Η ανα­τρο­πή της κυβερ­νή­σε­ως Μπα­τί­στα είχεν ως απο­τέ­λε­σμα εις την αγο­ράν της σακ­χά­ρε­ως σημα­ντι­κήν πτώ­σιν των τιμών. Μέχρι τού­δε ουδε­μία αμε­ρι­κα­νι­κή επι­χεί­ρη­σης φαί­νε­ται θιγό­με­νη εκ της επι­τυ­χί­ας του Φιντέλ Κάστρο. Εξ ‘άλλου ο εκπρό­σω­πος του Σται­ητ Ντη­πάρ­τμεντ εδή­λω­σε σήμε­ρον προς τους αντι­προ­σώ­πους του τύπου ότι ημιε­πί­ση­μοι συνο­μι­λί­αι  διε­ξή­χθη­σαν από τινός χρό­νου μετα­ξύ του Σται­ητ Ντη­πάρ­τμεντ και του Ερνέ­στο Μπε­ταν­κούρ αντι­προ­σώ­που εν Ουά­σιγ­κτων του αρχη­γού της επα­να­στά­σε­ως Φιντέλ Κάστρο. Ηρνή­θη πάντως να διευ­κρι­νί­ση ποια θα είναι η στά­σις των ΗΠΑ ένα­ντι του κ.Μανουέλ Ουρ­ρού­τια ο οποί­ος εξε­λέ­γη ως προ­σω­ρι­νός πρό­ε­δρος της Δημο­κρα­τί­ας.  Εκπρό­σω­πος του Σται­ητ Ντη­πάρ­τμεν είπε επί­σης ότι η υπό τον κ. Κάστρο κίνη­σις δεν εδη­μο­σί­ευ­σεν εισέ­τι κυβερ­νη­τι­κόν πρό­γραμ­μα που θα επέ­τρε­πε να κρι­θή ο προ­σα­να­το­λι­σμός αυτής.

castro4

Μετα­ξύ των επι­σή­μων αμε­ρι­κα­νι­κών κύκλων εδη­λού­το, εξ’άλλου ότι ουδέν μαρ­τυ­ρεί κατί­σχυ­σιν της κομου­νι­στι­κής επιρ­ρο­ής εις την κίνη­σιν του Φιντέλ Κάστρο. Οπωσ­δή­πο­τε, διευ­κρι­νί­ζε­ται ότι επί του ανω­τέ­ρου του­λά­χι­στον επι­πέ­δου η κομ­μου­νι­στι­κή επιρ­ροή  είναι ελα­χί­στη. Εξ’ άλλου ο κ.Χάγκερτυ, γραμ­μα­τεύς επί ου Τύπου του Λευ­κού Οίκου εδή­λω­σε σήμε­ρον προς τους δημο­σιο­γρά­φους ότι εν περι­πτώ­σει κιν­δύ­νου οι εν Κού­βα Αμε­ρι­κα­νοί πολί­ται θα μετα­φερ­θούν δια σκα­φών  του αμε­ρι­κα­νι­κού ναυ­τι­κού. Ο Κ. Χάγκερ­τυ προ­σέ­θε­σεν ότι ουδείς Αμε­ρι­κα­νός ευρί­σκε­ται εν κιν­δύ­νω μετά την ανα­τρο­πήν του καθε­στώ­τος Μπατίστα».

Ενδια­φέ­ρον παρου­σιά­ζει ανα­λυ­τι­κό άρθρο της εφη­με­ρί­δας ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  (4/1) σχε­τι­κά με τις αιτί­ες επι­κρά­τη­σης της επα­νά­στα­σης στην Κού­βα, καθώς γίνο­νται γενι­κά θετι­κές εκτι­μή­σεις γι’αυτήν: Με τίτλο «ΑΝΕΤΡΑΠΗ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ» σχο­λιά­ζει χαρα­κτη­ρι­στι­κά: « Μία ακό­μη δικτα­το­ρία κατέρ­ρευ­σε. Ένας ακό­μη λαός κέρ­δι­σε την ελευ­θε­ρία. Στη μακρι­νή Κού­βα- που είναι γνω­στή στον κόσμο μόνο για τα πού­ρα Αβά­νας και το ζαχα­ρο­κά­λα­μο της- η  λαϊ­κή εξέ­γερ­ση ανέ­τρε­ψε τον δικτά­το­ρα Μπα­τί­στα, που όλοι πίστευαν ότι θα έμε­νε ισό­βια στην εξου­σία. Ο  ανταρ­το­πό­λε­μος του Φιντέλ Κάστρο και των ανδρών του- που ήσαν λίγες δεκά­δες στην αρχή και έγι­ναν στο τέλος ολό­κλη­ρος ο λαός- κατέ­λη­ξε σε μία ακό­μη νίκη των δημο­κρα­τι­κών δυνά­με­ων ενα­ντί­ον της βίας. Η Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή που ήταν επί δεκα­ε­τί­ες  το φέου­δο ασυ­νεί­δη­των στρα­το­κρα­τών και ξένων συμ­φε­ρό­ντων άρχι­σε να ανα­ζη­τά το δρό­μο της δημο­κρα­τί­ας τα τελευ­ταία χρό­νια αρκε­τές δικτα­το­ρί­ες κατε­λύ­θη­σαν στην απέ­ρα­ντη αυτή περιο­χή. Η ανα­τρο­πή όμως του Μπα­τί­στα έχει ιδιαί­τε­ρη σημα­σία για­τί δεν έγι­νε με πρα­ξι­κό­πη­μα αντι­πά­λων του στρα­τιω­τι­κών ή με ξαφ­νι­κή επα­νά­στα­ση στην πρω­τεύ­ου­σα αλλά για­τί υπήρ­ξεν απο­τέ­λε­σμα μακρού και σκλη­ρού αγώ­νος, στον οποί­ον οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες και η Αγγλία είχαν βοη­θή­σει με κάθε τρό­πο τον δικτά­το­ρα και είχαν κατα­βά­λει κάθε προ­σπά­θεια να τον κρα­τή­σουν στην εξου­σία. Η ήττα του Μπα­τί­στα είναι μία ακό­μη ήττα της ιμπε­ρια­λι­στι­κής αποι­κιο­κρα­τί­ας και ο αντί­κτυ­πος της- καθώς προ­α­νήγ­γε­λεν ο Φιντέλ Κάστρο- θα είναι τερά­στιος στις λατι­νο­μα­ε­ρι­κά­νι­κες χώρες, όπου υπάρ­χουν ακό­μα δικτα­το­ρι­κά καθε­στώ­τα προ­στα­τευό­με­να από την Ουά­σιγ­κτων και το Λονδίνο…

Ο Φιντέλ Κάστρο όταν πριν από δύο χρό­νια έφθα­σε κρυ­φά με λίγους άνδρες στην Κού­βα και εκή­ρυ­ξε την επα­νά­στα­ση κατά του Μπα­τί­στα, είχεν εξαγ­γεί­λει ένα αρι­στε­ρό πρό­γραμ­μα που περιε­λάμ­βα­νε την εθνι­κο­ποί­η­ση των κυριώ­τε­ρων βιο­μη­χα­νιών και αγρο­τι­κή μεταρ­ρύθ­μι­ση. Λίγο αργό­τε­ρα ο Κάστρο μετά τις πρώ­τες απο­τυ­χί­ες του εγκα­τέ­λει­ψε αυτό το πρό­γραμ­μα ελπί­ζο­ντας να κερ­δί­ση την υπο­στή­ρι­ξη των συντη­ρη­τι­κών οι οποί­οι επε­δί­ω­καν την ανα­τρο­πή του Μπατίστα.Τότε όμως έφθα­σε στην Κού­βα ο Ραούλ Κάστρο,αδελφός του Φιντέλ και ανέ­λα­βε την πολι­τι­κήν ηγε­σί­αν της ανταρ­σί­ας  Ο Ραούλ που είχε κάνει μια μεγά­λη περιο­δεία στην Ευρώ­πη, εντεύ­θεν και εκεί­θεν του Παρα­πε­τά­σμα­τος και είχε μελε­τή­σει τις  μετα­πο­λε­μι­κές συν­θή­κες, έπει­σε τον αδελ­φό του ότι έπρε­πε να επα­νέλ­θη στο αρι­στε­ρό πρό­γραμ­μα του για να παρα­σύ­ρη τις λαϊ­κές μάζες. Η πρω­το­βου­λία πέρα­σε γρή­γο­ρα από τον Φιντέλ στο Ραούλ και από τότε σημειώ­νε­ται η ραγδαία πρό­ο­δος του επα­να­στα­τι­κού κινή­μα­τος και η θερ­μή υπο­στή­ρι­ξη του από διαρ­κώς πλα­τύ­τε­ρες μάζες.  Ο Μπα­τί­στα βλέ­πο­ντας ότι ο ανταρ­το­πό­λε­μος είχεν εξε­λι­χθή πλέ­ον σε αλη­θι­νήν επα­νά­στα­ση, ανέ­λα­βεν ο ίδιος την διεύ­θυν­ση των επι­χει­ρή­σε­ων κατά των αδελ­φών Κάστρο. Αλλ’ η κατά­στα­ση είχεν αλλά­ξει ριζι­κά από το Δεκέμ­βριο. Οι επα­να­στά­τες προ­ή­λαυ­ναν τώρα παντού και­τα στρα­τεύ­μα­τα του Μπα­τί­στα ηττώ­ντο, διε­λύ­ο­ντο, χωρίς να δίνουν μάχην ή αυτο­μο­λού­σαν. Ετσι οι επα­να­στά­τες μέσα σε τρεις εβδο­μά­δες  έγι­ναν κύριοι μεγά­λου μέρους της Κού­βας και τελι­κά, με την απο­φα­σι­στι­κή νίκη τους στη Σάντα κλά­ρα έκρι­ναν την τύχη της δικτα­το­ρί­ας. Ο λαός της Κού­βας ανέ­κτη­σε την ελευ­θε­ρία του έπει­τα από πολι­τι­κή δου­λεία που κρά­τη­σε 25 ολό­κλη­ρα χρό­νια. Ο Μπα­τί­στα εθε­ω­ρεί­το ο ασφα­λέ­στε­ρος δικτά­τωρ της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής. Η ανα­τρο­πή του είναι φυσι­κό τώρα να ταρά­ξη τον ύπνο των δια­φό­ρων Τρου­χί­λιο, που εξα­κο­λου­θούν να τυρ­ρα­νούν τους λαούς της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής χάρις στην υπο­στή­ρι­ξη της Ουά­σιγ­κτων και του Λον­δί­ου. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ».

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο