Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Όταν το αστικό κράτος αναγνώριζε ότι υπήρχαν «σλαβόφωνοι» (και γενικότερα «ξενόφωνοι») Έλληνες…(ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ)

Επι­μέ­λεια Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //

Με αφορ­μή τη συζή­τη­ση σχε­τι­κά με τη συμ­φω­νία Ελλά­δας – ΠΓΔΜ αλλά και την κυκλο­φο­ρία από εθνι­κι­στι­κούς κύκλους ευρύ­τε­ρων ζητη­μά­των περί «εθνι­κής , γλωσ­σι­κής καθα­ρό­τη­τας» παρου­σιά­ζου­με ένα μονα­δι­κό ντο­κου­μέ­ντο. Προ­έρ­χε­ται από ΓΑΚ Ν. Ημα­θί­ας, είναι του 1957 και αφο­ρά την ανα­γνώ­ρι­ση ύπαρ­ξης (και στον συγκε­κρι­μέ­νο νομό) «σλαυό­φω­νου» πλη­θυ­σμού, αλλά και γενι­κά χαρα­κτη­ρι­ζό­με­νο ως «ξενό­φω­νο» από τις επί­ση­μες αρχές. (προ­φα­νώς να τονί­σου­με από την αρχή δεν υπάρ­χει «μακε­δο­νι­κή εθνό­τη­τα » ή «μειο­νό­τη­τα» ή «μακε­δο­νι­κή γλώσ­σα». Επί­σης να υπο­γραμ­μί­σου­με ότι στο παρελ­θόν το ελλη­νι­κό αστι­κό κρά­τος απέ­να­ντι στους μου­σουλ­μά­νους και στους σλα­βό­φω­νους ακο­λου­θού­σε πολι­τι­κή διακρίσεων…)

Πιο συγκε­κρι­μέ­να πρό­κει­ται για απά­ντη­ση (6/9/1957) της «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΣΤΟΙΧ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ Β’ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ» σε «Εξαι­ρε­τι­κά Επεί­γον» αίτη­μα (16/7/1957) του «Υπουρ­γεί­ου Εθνι­κής Παι­δεί­ας» (υπουρ­γός Αχ. Γερο­κω­στό­που­λος) προς «τους Νομάρ­χας του Κρά­τους». Με αυτό ζητού­νται στοι­χεία «σχε­τι­κώς με ξενό­φω­νους πληθυσμούς».

Στην απά­ντη­ση δίνο­νται ενδια­φέ­ρο­νται στοι­χεία (υπο­γραμ­μί­σεις δικές μας) για την τότε σύν­θε­ση του πλη­θυ­σμού της Ημαθίας.

«Προς την Νομαρ­χί­αν Ημαθίας

Εις εκτέ­λε­σιν της υπ’ αριθμ. 14.190/29–8‑57 Υμε­τέ­ρας δια­τα­γής, ληφθεί­σης σήμε­ρον, λαμ­βά­νω την τιμήν ν’αναφέρω Υμίν α) ότι τα χωρία της Περι­φε­ρειάς μου 1) Αγγελοχώριον2) Αγία Μαρί­να, 3) Αγιος Γεώρ­γιος, 4) Αρχάγγελος,5) Επι­σκο­πή, 6) Κοπανός,7) Λευ­κά­δια, 8) Μαρί­να, 9) Μονόσπιτα,10) Παλαιόν Ζερ­βο­χώ­ριον ‚11) Πολυ­πλά­τα­νος, 12) Στε­νή­μα­χος, 13) Τρί­λο­φος και 14) Χαρί­εσ­σα κατοι­κού­νται κατά το ήμι­συ από σλαυό­φω­νους χωρι­κούς. Β) Τα χωρία 1) Αρκο­χώ­ριον, 2) Κου­μα­ριά , 3) Παλαιόν Σκυ­λί­τσιον κατά το ήμι­συ από βλα­χό­φω­νους. Σλαυό­φω­νοι και βλα­χό­φω­νοι κατοι­κού­σι και εν Ναού­ση. Αρκε­τοί δεν βλα­χό­φω­νοι κατοι­κού­σι και εν Ναού­ση. Αρκε­τοί δε βλα­χό­φω­νοι εν ταις συνοι­κί­ας «Μπαρ­μπού­τα» και «Έξω Πανα­γιά» της πόλε­ως Βεροί­ας. Τουρ­κό­φω­νοι τινές δια­μέ­νου­σιν ενΤα­γα­ρο­χω­ρίω και Πατρί­δι. Τον αριθ­μόν των ως άνω ξενο­φώ­νων αδυ­να­τώ­να καθο­ρί­σω, διό­τι το γρα­φεί­ον μους στε­ρεί­ται σχετικώνστοιχέιων.

Ο αριθ­μός ξενό­φώ­νων νηπί­ων, ηλι­κί­ας 3–6 ετών εις τους άνω οικι­σμούς θα έχη κατά προ­σέγ­γισν ούτω: 1) Εις Αγγε­λο­χώ­ριον 80, 2) εις Αγί­αν Μαρί­ναν 40,3) Αγιον Γεώρ­γιον 50, 4) Εις Αρ΄χαγγελόν 40, 5) Επι­σκο­πήν 60, 6) Κοπα­νόν 70, 7) Λευ­κά­δια 30, 8) Μαρί­ναν 50, 9) Μονό­σπι­τα 60,10) Παλαιόν Ζερ­βο­χώ­ριον 40, 11) Πολυ­πλά­τα­νον 60, 12) Στε­νη­μά­χου 50, 13) Τρι­λό­φον 50, 14) Χαρί­εσ­σαν 50, 15) Αρκο­χώ­ριον 40, 16) Κου­μα­ριάν 15, 17) Παλαιόν Σκυ­λί­τσιον 35, 18) Βέροια 200, 19) Νάου­σα 200, 20) Ταγα­ρο­χώ­ρι 15 και 21) Πατρί­δα 30…»

(Δηλα­δή γίνε­ται λόγος για περισ­σό­τε­ρα από 1.150 νήπια 3–6 ετών ποσο­στό ιδιαί­τε­ρα υψη­λό σε σχέ­ση με το σύνο­λο του πλη­θυ­σμού στις ηλι­κί­ες αυτές και αυτά σε ένα νομό που σε σχέ­ση με Φλώ­ρι­να, Καστο­ριά και Πέλ­λα την επο­χή εκεί­νη είχε πολύ λιγό­τε­ρους ιδιαί­τε­ρα «σλαυό­φω­νους» και γενι­κό­τε­ρα «ξενό­φω­νους»)

_________________________________________________________________________________________________

Αλέκος Α. Χατζηκώστας  Δημοσιογράφος και εκδότης της εφημερίδας «Η Άλλη Άποψη της Ημαθίας» και του alli-apopsi.gr. Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε εφημερίδες, περιοδικά και site εδώ και δεκαετίες, ενώ έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις σε μια σειρά ιστορικά συνέδρια και ημερίδες. Έχει εκδώσει 7 βιβλία και συμμετέχει σε συλλογικούς τόμους.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο