Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Όταν το ΒΗΜΑ προειδοποιεί…

Σχό­λιο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //

Η ΦΩΤΟ του πρω­το­σέ­λι­δου του ΒΗΜΑΤΟΣ (Κυρια­κή 10/5  είναι ενδει­κτι­κή. Προει­δο­ποιεί (κάτι που «πατά» στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, αλλά και στις προ­βλέ­ψεις δια­φό­ρων οργα­νι­σμών) για τα όσα μας περι­μέ­νουν στην οικο­νο­μία της χώρας.

Κάτι που έρχε­ται σαφώς με το κυβερ­νη­τι­κό «αφή­γη­μα» περί «επι­στρο­φής στην κανονικότητα».

Και μάλι­στα από μία εφη­με­ρί­δα που στη­ρί­ζει πολύ­μορ­φα την  κυβέρ­νη­ση, όπως άλλω­στε έκα­νε για την Ν.Δ όταν ήταν στην αντιπολίτευση.

Ανε­ξάρ­τη­τα από το για­τί έκα­νε αυτό το ΒΗΜΑ η ουσία είναι μία. Στις δύσκο­λες μέρες που μας περιμένουν‑η παν­δη­μία παί­ζει το ρόλο του κατα­λύ­τη στην κρί­ση του καπι­τα­λι­στι­κού συστή­μα­τος που εξε­λίσ­σε­ται- η ανά­γκη οργα­νω­μέ­νης λαϊ­κής αντί­δρα­σης είναι ανα­γκαία όχι αύριο αλλά σήμερα!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο