Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Όταν το ΚΚΕ προειδοποιούσε στη Βουλή για το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη (VIDEO)

Είμα­στε στις 12 Ιανουα­ρί­ου 2023 στη Βου­λή. Δύο μήνες σχε­δόν πριν το έγκλη­μα στα Τέμπη. Στην αρμό­δια επι­τρο­πή της Βου­λής διε­ξά­γε­ται συζή­τη­ση για το νομο­σχέ­διο του υπουρ­γεί­ου Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών «Θεσμι­κό πλαί­σιο για τη διε­ρεύ­νη­ση αερο­πο­ρι­κών και σιδη­ρο­δρο­μι­κών ατυ­χη­μά­των και την ασφά­λεια των μετα­φο­ρών». Εκ μέρους του ΚΚΕ τοπο­θε­τεί­ται στην επι­τρο­πή ο βου­λευ­τής του Κόμ­μα­τος Χρή­στος Κατσώ­της.

Δυστυ­χώς τα όσα τόνι­σε τότε το ΚΚΕ στη Βου­λή επι­βε­βαιώ­νο­νται ανα­τρι­χια­στι­κά σήμε­ρα, στη σκιά του εγκλή­μα­τος στα Τέμπη. Ένα απο­κα­λυ­πτι­κό “κατη­γο­ρη­τή­ριο” για την πολι­τι­κή της σημε­ρι­νής και της προη­γού­με­νης κυβέρ­νη­σης, της πολι­τι­κής της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης που αντι­με­τω­πί­ζει στα­θε­ρά ως ΚΟΣΤΟΣ την πρό­λη­ψη την προ­στα­σία από σιδη­ρο­δρο­μι­κά – και όχι μόνο – δυστυχήματα!

Κατα­γρά­φου­με ορι­σμέ­νες από τις επι­ση­μάν­σεις του βου­λευ­τή του ΚΚΕ Χρή­στου Κατσώτη:

- Για το δίκτυο και τη σιδη­ρο­δρο­μι­κή γραμ­μή του ΟΣΕ:

“Eπί­σης, σοβα­ρή είναι η κατά­στα­ση και στο δίκτυο και τη σιδη­ρο­δρο­μι­κή γραμ­μή του ΟΣΕ. Τερά­στιους κιν­δύ­νους εγκυ­μο­νεί η μη τήρη­ση Κανο­νι­σμών ασφα­λεί­ας, λει­τουρ­γί­ας και κυκλο­φο­ρί­ας των αμα­ξο­στοι­χιών. Ενδει­κτι­κά, η Ομά­δα Επι­σκευ­ής Γραμ­μής, που είναι σε λει­τουρ­γία και πρέ­πει να απο­τε­λεί­ται από 5 άτο­μα, πολ­λές φορές είναι μόνο με δύο ή ακό­μη και με έναν.

Ακό­μα, δεν τηρού­νται οι απα­ραί­τη­τοι χρό­νοι ή μπο­ρεί να γίνο­νται εργα­σί­ες σε ένα ηλε­κτρο­δο­τού­με­νο δίκτυο χωρίς δια­κο­πή ρεύματος.

Χαρα­κτη­ρι­στι­κή, είναι επί­σης, η έλλει­ψη σημα­το­δό­τη­σης όπως, για παρά­δειγ­μα, στο κομ­μά­τι της γραμ­μής Οινόη-Τιθο­ρέ­ας που έγι­νε το ατύ­χη­μα με τους 20 ανθρώ­πους που τραυ­μα­τί­στη­καν την περί­ο­δο των χιο­νο­πτώ­σε­ων το 2022.

Εκκρε­μεί επί­σης εδώ και πολ­λά χρό­νια η συνο­λι­κή εγκα­τά­στα­ση και λει­τουρ­γία ηλε­κτρο­νι­κών συστη­μά­των ασφαλείας.

Όλα αυτά είναι σοβα­ρά ζητή­μα­τα που δεν μπο­ρούν να αγνοη­θούν, για το θέμα της ασφά­λειας της πρό­λη­ψης που λέμε συνολικά”

-Για το πλαί­σιο δια­χεί­ρι­σης των ατυ­χη­μά­των και τα πορί­σμα­τα που κατα­λή­γουν πάντα στο “ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΛΑΘΟΣ”

“Προ­έ­χουν όλα εκεί­να τα μέτρα, ώστε να μη γίνε­ται το ατύ­χη­μα ή το δυστύ­χη­μα. Δεν πρέ­πει να διε­ρευ­νώ­νται τα ατυχήματα;

Βεβαί­ως και πρέ­πει να διε­ρευ­νώ­νται. Ευθύ­νες όμως θα απο­δί­δο­νται και σε ποιον;

Ποια είναι η συνή­θης κατά­λη­ξη των πορι­σμά­των; ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΛΑΘΟΣ!

Όπως ανα­φέ­ρε­ται και στο άρθρο 32: «Οι συστά­σεις ασφά­λειας δεν συνι­στούν τεκ­μή­ριο υπαι­τιό­τη­τας ή ευθύ­νης σε περί­πτω­ση ατυ­χή­μα­τος ή σοβα­ρού συμβάντος».

Αυτό ακρι­βώς ανα­φέ­ρε­ται στο άρθρο!

Πόσες διε­ρευ­νή­σεις, αλή­θεια, κατέ­λη­ξαν στο συμπέ­ρα­σμα για ευθύ­νες των εται­ρειών, είτε κατα­σκευ­ής, είτε διαχείρισης;

Τι σημαί­νει, αλή­θεια, εχε­μύ­θεια για θέμα­τα που χαρα­κτη­ρί­ζο­νται ως απόρ­ρη­τα; Τι σημαί­νει αυτό; Αποσιώπηση.

Στα πλαί­σια της κυριαρ­χί­ας των μονο­πω­λια­κών ομί­λων απο­κρύ­πτε­ται ή μειώ­νε­ται η ευθύ­νη τους, μετα­φέ­ρο­ντας τα ατυ­χή­μα­τα ή τα δυστυ­χή­μα­τα σε “ανθρώ­πι­νο λάθος”.

- Για τις συνέ­πειες της πολι­τι­κής της ΕΕ για την “απε­λευ­θέ­ρω­ση των μετα­φο­ρών” στην ασφά­λεια και τις εργα­σια­κές συν­θή­κες στους σιδηρόδρομους

“Η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση ολο­κλή­ρω­σε την απε­λευ­θέ­ρω­ση των σιδη­ρο­δρο­μι­κών μετα­φο­ρών και την παρά­δο­σή τους στους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομίλους.

Αφαί­ρε­σε τα τελευ­ταία εμπό­δια για τη δια­σύν­δε­ση του σιδη­ρο­δρο­μι­κού μετα­φο­ρι­κού έργου στα κρά­τη μέλη. Εναρ­μο­νί­ζει τα πλαί­σια κάθε χώρας υπό τον Οργα­νι­σμό Σιδη­ρο­δρό­μων της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης που θα εκδί­δει και ευρω­ε­νω­σια­κά πιστο­ποι­η­τι­κά ασφα­λεί­ας, παρα­με­ρί­ζο­ντας αυτά των κρα­τών μελών.

Οι κανο­νι­σμοί υγιει­νής και ασφά­λειας εργα­ζο­μέ­νων και επι­βα­τών θα χει­ρο­τε­ρεύ­ουν, όπως και οι όροι εντα­τι­κο­ποί­η­σης της δου­λειάς για την κερ­δο­φο­ρία των επι­χει­ρή­σε­ων με την επί­κλη­ση της μεί­ω­σης του διοι­κη­τι­κού κόστους, ενώ οι τιμές των εισι­τη­ρί­ων γίνο­νται πιο τσουχτερές.

Ολο­κλή­ρω­σε τον τεμα­χι­σμό του σιδη­ρο­δρο­μι­κού μετα­φο­ρι­κού έργου, δια­χω­ρί­ζο­ντας το δίκτυο των υπο­δο­μών, το οποίο παρέ­μει­νε στο κρά­τος, από το κερ­δο­φό­ρο μετα­φο­ρι­κό έργο που παρα­δό­θη­κε στους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομίλους.

Οι εργα­ζό­με­νοι ‑όπως και οι επι­βά­τες- ζουν τα «καλά» της απε­λευ­θέ­ρω­σης και της ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης του σιδη­ρο­δρό­μου. Οι εργα­ζό­με­νοι είναι αντι­μέ­τω­ποι με την εντα­τι­κο­ποί­η­ση, που μετα­φρά­ζε­ται σε 28 με 29 μέρες δου­λειά το μήνα, με ελά­χι­στα ρεπό και με τις καθη­με­ρι­νές ώρες δου­λειάς να φτά­νουν τις 11.

Θυμί­ζου­με ότι, το 2019, επί κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ, θεσμο­θε­τή­θη­κε η διευ­θέ­τη­ση με συνε­χό­με­νη εργα­σία 9 ημε­ρών ‑κάτι που δεν καταρ­γή­σα­τε και εσείς, διό­τι βολεύ­ει τους νέους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομίλους.

Η συσ­σω­ρευ­μέ­νη κόπω­ση των εργα­ζο­μέ­νων στρώ­νει το έδα­φος για ατυ­χή­μα­τα. Επι­πρό­σθε­τα, πολ­λές φορές, οι εργα­ζό­με­νοι καλού­νται να κάνουν εργα­σί­ες που δεν αφο­ρούν το αντι­κεί­με­νό τους και χωρίς να έχουν την απα­ραί­τη­τη εξει­δί­κευ­ση και εκπαί­δευ­ση ‑με ότι σημαί­νει αυτό, συνο­λι­κό­τε­ρα, για το ζήτη­μα της ασφάλειας.

Όμως και ο μηχα­νο­λο­γι­κός εξο­πλι­σμός δεν συντη­ρεί­ται, διό­τι δεν ελέγ­χε­ται σωστά.”

Δεί­τε ολό­κλη­ρη την τοπο­θέ­τη­ση του βου­λευ­τή του ΚΚΕ:

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο