Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Όταν το πρώτο σοβιετικό μη επανδρωμένο διαστημόπλοιο Венера‑3 έφτανε στην Αφροδίτη  (Η απήχηση στη Ελλάδα)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // 

Ήταν 1 Μάρ­τη 1966 όταν το γίνε­ται πρά­ξη η πρώ­τη προ­σε­δά­φι­ση ανθρώ­πι­νης συσκευ­ής σε άλλο πλα­νή­τη. Επρό­κει­το για το σοβιε­τι­κό   (μη επαν­δρω­μέ­νο) δια­στη­μό­πλοιο Венера‑3 (Βενέ­ρα 3, «Αφρο­δί­τη» 3) έφτα­νε στην Αφρο­δί­τη. Το σοσια­λι­στι­κό καθε­στώς στην ΕΣΣΔ απο­δεί­κνυε ξανά το πόσο μπρο­στά ήταν στη ανά­πτυ­ξη της Επι­στή­μης και της Τεχνο­λο­γί­ας και στον τομέα της κατά­κτη­σης του διαστήματος.

Να σημειώ­σου­με ότι το σχε­τι­κό πρό­γραμ­μα περιε­λάμ­βα­νε σει­ρά μη επαν­δρω­μέ­νων δια­στη­μι­κών συσκευών που ανα­πτύ­χθη­καν στην ΕΣΣΔ από το 1961 έως το 1984 με στό­χο την μελέ­τη του πλα­νή­τη Αφρο­δί­τη, από όπου προ­ήλ­θε και το όνο­μά του προ­γράμ­μα­τος (Βενέ­ρα στα ρωσι­κά σημαί­νει Αφρο­δί­τη). Συνο­λι­κά δέκα από τα σκά­φη που εστά­λη­σαν μπό­ρε­σαν να ανα­με­τα­δώ­σουν δεδο­μέ­να από την επι­φά­νεια της Αφρο­δί­της και ακό­μη δεκα­τρία μπό­ρε­σαν να μετα­δώ­σουν δεδο­μέ­να από την ατμό­σφαι­ρα της.

Η εκτό­ξευ­ση της συγκε­κρι­μέ­νης απο­στο­λής έγι­νε στις 16 Νοέμ­βρη 1965 από το Κοσμο­δρό­μιο του Μπαϊ­κα­νούρ στο Καζακ­στάν. Περιε­λάμ­βα­νε (το τμή­μα εισό­δου στην ατμό­σφαι­ρα του πλα­νή­τη) σύστη­μα ραδιο­ε­πι­κοι­νω­νιών, επι­στη­μο­νι­κά όργα­να, πηγές ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας, και μετάλ­λια με το έμβλη­μα της ΕΣΣΔ. Το Βενέ­ρα 3 έφτα­σε στην Αφρο­δί­τη έπει­τα από ένα ταξί­δι τρει­σή­μι­σι μηνών, κατά τη διάρ­κεια του οποί­ου η πορεία του χρειά­στη­κε να επι­διορ­θω­θεί μόνο μία φορά από τους Σοβιε­τι­κούς ειδι­κούς. Το σοβιε­τι­κό δια­στη­μό­πλοιο είχε βάρος ενός τόνου και δια­τη­ρού­σε διαρ­κή ραδιο­φω­νι­κή επι­κοι­νω­νία με τη  ως τη στιγ­μή που εισήλ­θε στην ατμό­σφαι­ρα της Αφρο­δί­της, στην τελι­κή φάση της απο­στο­λής του

Το δια­στη­μό­πλοιο συνε­τρί­βη, κατά την προ­σε­δά­φι­σή του στην επι­φά­νεια της Αφρο­δί­της, πρό­λα­βε όμως να στεί­λει στη Γη τις πρώ­τες κοντι­νές φωτο­γρα­φί­ες του πλα­νή­τη και να αφή­σει στην επι­φά­νειά του την κόκ­κι­νη σημαία της ΕΣΣΔ και μία μεταλ­λι­κή πλα­κέ­τα με το σφυροδρέπανο!

Η απή­χη­ση στην Ελλάδα

Το ζήτη­μα γίνε­ται πρω­το­σέ­λι­δο από τις εφη­με­ρί­δες που δεν κρύ­βουν τον ενθου­σια­σμό αλλά και τον θαυ­μα­σμό τους για το μεγά­λο αυτό επί­τευγ­μα της ΕΣΣΔ.

makedonia

-Η εφη­με­ρί­δα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (2/3) πρω­το­σέ­λι­δα έγρα­φε; «ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 31/2 ΜΗΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΦΘΑΣΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΦΡΟΔΙΤΗΝ ΤΟ ΡΩΣΙΚΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΟΝ. ΣΥΝΕΤΡΒΗ ΕΠ’ ΑΥΤΗΣ ΑΦΟΥ ΕΡΡΙΨΕΝ ΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑΝ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ».Και ανα­φέ­ρει στη συνέ­χεια: «Το πρα­κτο­ρεί­ον «Τας» μετέ­δω­σεν ότι το δια­στη­μό­πλοιον «Βένους 3» έφθα­σεν εις τον μυστη­ριώ­δη πλα­νή­την Αφρο­δί­τη και έρρι­ψεν επ’ αυτού τον θυρε­όν της Σοβιε­τι­κής Ενώ­σε­ως μετά από ταξί­διον τριών και ημί­σε­ος μηνών εις το αχα­νές διά­στη­μα. Η ρωσ­σι­κή σημαία ενα­πα­πε­τέ­θη εις την επι­φά­νειαν του πλα­νή­του την 09.56’ ώραν Μόσχας (08.56’ ώραν Ελλά­δος) φέρου­σα εμβλή­μα­τα του σοβιε­τι­κού στρατού….Το «Τας» υπο­γραμ­μί­ζει ότι το δια­στη­μό­πλοιον προ­σέ­κρου­σεν εις την Αφρο­δί­την και ότι αι πλη­ρο­φο­ρί­αι τας οποί­ας μετέ­δω­σεν ίσως παρά­σχουν εις τους επι­στή­μο­νας την δυνα­τό­τη­τα να δια­λευ­κά­νουν το μυστή­ριον το οποί­ον καλύ­πτει παν ότι έχεις σχέ­σιν με τον πλα­νή­την αυτόν, η επι­φά­νεια του οποί­ου, λόγω των νεφώ­σε­ων, ουδέ­πο­τε κατέ­στη δυνα­τόν να παρα­τη­ρη­θή. Επί­σης, δεν είναι γνω­στόν αν αι νεφώ­σεις αυταί περιέ­χουν οξυ­γό­νον ή υδρα­τμούς. Οι επι­στή­μο­νες πιστεύ­ουν ότι μετα­ξύ των συστα­τι­κών της ατμο­σφαί­ρας της Αφρο­δί­της κυριαρ­χεί το διο­ξεί­διον του άνθρα­κος. Το «Βένους ‑3» είχεν εκτο­ξευ­θή την 16ην Νοεμ­βρί­ου, από μυστι­κόν κοσμο­δρό­μιον ευρι­σκό­με­νον πιθα­νώς εις την σοβιε­τι­κήν δημο­κρα­τί­αν του Καζακστάν»

eleutheria

- Η εφη­με­ρί­δα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (2/3) με τίτλο: «ΕΦΘΑΣΕ ΣΤΗΝ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΧΘΕΣ Ο ΡΩΣΙΚΟΣ ΔΙΑΠΛΑΝΗΤΙΚΟΣ. ΑΠΟΣΤΑΣΙΣ 280 ΕΚΑΤΟΜ. ΧΛΜ- ΕΛΠΙΣ: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΕΛΗΝΗΝ ΤΟ 1996» Και ανα­φέ­ρει: «Ο άνθρω­πος έκα­με σήμε­ρον αισθη­τήν την υπαρ­ξίν του εις από­στα­σιν 280 εκα­τομ­μυ­ρί­ων χιλιο­μέ­τρων από την Γην εντός του κοσμι­κού χώρου. Την 9.56’ ώραν Μόσχας (10.56’ ώρα Ελλά­δος) σήμε­ρον ο σοβιε­τι­κός δια­πλα­νη­τι­κός σταθ­μός «Αφρο­δί­τη 3» έφθα­σεν αφού κατέρ­ρι­ψεν όλα τα ρεκόρ ακρι­βεί­ας, εις τον πλα­νή­την Αφρο­δί­τη και ετο­πο­θε­τή­σεν επί της επι­φα­νεί­ας του τα σοβιε­τι­κά εμβλή­μα­τα, αφού ετα­ξί­δευ­σαν εις το χάος επί τρεις και ήμι­συ μήνας. Ο ραδιο­πο­μπός του μετά­δι­δε πολυ­τί­μυς πλη­ρο­φο­ρί­ας συνε­χώς κατά την μακράν πτή­σιν του και εσί­γα­σε μόνο ολί­γα λεπτά προ της αφί­ξε­ως του εις τον «μυστη­ριώ­δη» πλα­νή­την. Ο σταθ­μός συνε­τρί­βη, προ­φα­νώς, επί της επι­φα­νεί­ας της Αφρο­δί­της. Ο δια­πλα­νη­τι­κός σταθ­μός «Αφρο­δί­τη 2» — που είχεν εκτο­ξευ­θή σχε­δόν συγ­χρό­νως με τον «αδελ­φόν» του – διήλ­θε την παρελ­θού­σαν Κυρια­κήν εξ απο­στά­σε­ως 24.000 μόνον χιλιο­μέ­τρων από την πλα­νή­την. Αι αλλε­πάλ­λη­λοι και εντυ­πω­σια­καί επι­τυ­χί­αι της Σοβιε­τι­κής Ενώ­σε­ως εις το Διά­στη­μα- προ ολί­γου μόλις χρό­νου επε­τεύ­χθη η ομα­λή προ­σε­λή­νω­σις δια­στη­μο­πλοί­ου- δημιουρ­γούν ήδη εις τους ειδι­κούς της Δύσε­ως την εντύ­πω­σιν ότι οι Ρώσοι είναι πιθα­νώς εις θέσιν να απο­στεί­λουν άνθρω­πον εις την Σελή­νην εντός του 1966, ενώ χαρα­κτη­ρί­ζουν το σημε­ρι­νόν επί­τευγ­μα ως «κατόρ­θω­μα το οποί­ον ίσως να παρα­μεί­νη μονα­δι­κόν επί πολ­λά έτη». Η άφι­ξις εις την Αφρο­δί­την «του πρώ­του από τον άνθρω­πον κατα­σκευα­σμέ­νου αντι­κει­μέ­νου» απο­τε­λεί-κατά γενι­κήν ανα­γνώ­ρι­σιν- το πρώ­το βήμα διά την εξε­ρεύ­νη­σιν του πλέ­ον μυστη­ριώ­δους εκ των πλα­νη­τών, ο οποί­ος καλύ­πτε­ται υπό στρώ­μα­τος νεφών..»

«Ο Χικ­μέτ στην Ελλά­δα», του Ηρα­κλή Κακαβάνη

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο