Όταν το πρώτο σοβιετικό μη επανδρωμένο διαστημόπλοιο Венера‑3 έφτανε στην Αφροδίτη  (Η απήχηση στη Ελλάδα)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //  Ήταν 1 Μάρ­τη 1966 όταν το γίνε­ται πρά­ξη η πρώ­τη προ­σε­δά­φι­ση ανθρώ­πι­νης συσκευ­ής σε άλλο πλα­νή­τη. Επρό­κει­το για το σοβιε­τι­κό   (μη επαν­δρω­μέ­νο) δια­στη­μό­πλοιο Венера‑3 (Βενέ­ρα 3, «Αφρο­δί­τη» 3) έφτα­νε στην Αφρο­δί­τη. Το σοσια­λι­στι­κό καθε­στώς στην ΕΣΣΔ απο­δεί­κνυε ξανά το πόσο μπρο­στά ήταν στη ανά­πτυ­ξη της Επι­στή­μης και της Τεχνο­λο­γί­ας και στον τομέα … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Όταν το πρώ­το σοβιε­τι­κό μη επαν­δρω­μέ­νο δια­στη­μό­πλοιο Венера‑3 έφτα­νε στην Αφρο­δί­τη  (Η απή­χη­ση στη Ελλά­δα).