Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Όταν το ρολόι χτυπήσει μεσάνυχτα 2021 — Ο πλανήτης υποδέχεται το Νέο Έτος

Δια­φο­ρε­τι­κή πρω­το­χρο­νιά φέτος ελέω παν­δη­μί­ας. Πυρο­τε­χνή­μα­τα και βεγ­γα­λι­κά απα­γο­ρεύ­τη­καν, σόου με πολύ κόσμο επί­σης.  Επει­τα από πολύ­μη­νους περιο­ρι­σμούς και lockdown εξαι­τί­ας της Covid-19, που έχει προ­κα­λέ­σει του­λά­χι­στον 1,7 εκα­τομ­μύ­ριο θανά­τους στον κόσμο, τα νέα επι­δη­μι­κά κύμα­τα υπο­χρε­ώ­νουν την πλειο­νό­τη­τα των κατοί­κων του πλα­νή­τη να παρα­κο­λου­θή­σουν τους εορ­τα­σμούς της Πρω­το­χρο­νιάς από τον κανα­πέ τους.

Από το Σίδνεϊ στην Ρώμη, θα παρα­κο­λου­θή­σουν τις γιορ­τές των πυρο­τε­χνη­μά­των και τα θεά­μα­τα από την τηλε­ό­ρα­ση και τον υπο­λο­γι­στή, εκτός και αν οι εκδη­λώ­σεις ματαιωθούν.

Το μικρό αρχι­πέ­λα­γος του Κιρι­μπά­τι και τα νησιά Σαμόα στον Ειρη­νι­κό υπο­δέ­χθη­καν πρώ­τα στον πλα­νή­τη, στις 12.00 ώρα Ελλά­δος, το 2021, ενώ τα ακα­τοί­κη­τα νησιά Χάου­λαν και Μπέι­κερ θα περι­μέ­νουν άλλες 26 ώρες.

Η Νέα Ζηλαν­δία, όπου ισχύ­ουν ακό­μη κάποιοι περιο­ρι­σμοί, είναι η μόνη χώρα του πλα­νή­τη όπου οι κάτοι­κοι μπο­ρούν να γιορ­τά­σουν και πέρα­σε μία ώρα αργό­τε­ρα το κατώ­φλι του 2021. Μεγά­λα πλή­θη υπο­δέ­χθη­καν το νέο έτος στο Οκλαντ με γιορ­τή πυροτεχνημάτων.

Στο Σίδνεϊ, την μεγα­λύ­τε­ρη πόλη της Αυστρα­λί­ας, η περί­φη­μη γιορ­τή των πυρο­τε­χνη­μά­των φώτι­σε στις 15.00 ώρα Ελλά­δος τον ουρα­νό επά­νω από το λιμά­νι χωρίς θεα­τές, έπει­τα από την εμφά­νι­ση νέας εστί­ας της επιδημίας.

Ματαιώ­θη­κε ακό­μη και το σχέ­διο να επι­τρα­πεί σε 5.000 εργα­ζο­μέ­νους στην πρώ­τη γραμ­μή να παρα­στούν, σε ένδει­ξη ευγνω­μο­σύ­νης. Οι περισ­σό­τε­ροι κάτοι­κοι θα αρκε­σθούν σε οικο­γε­νεια­κές συγκε­ντρώ­σεις των πέντε ατόμων.

Οι κάτοι­κοι της Ρώμης θα παρα­κο­λου­θή­σουν από τον κανα­πέ τους τους εορ­τα­σμούς στο Circus Maximus, το αρχαιό­τε­ρο στά­διο της πόλης. Το πρό­γραμ­μα περι­λαμ­βά­νει δύο ώρες θεά­μα­τος και τον εορ­τα­στι­κό φωτι­σμό των εμβλη­μα­τι­κών τόπων της Ρώμης. Ο δήμος απα­γό­ρευ­σε τα πυροτεχνήματα.

Η Ιτα­λία, όπου οι φωτο­γρα­φί­ες των αυτο­σχέ­διων νεκρο­θα­λά­μων και των προ­σώ­πων των εξα­ντλη­μέ­νων για­τρών και νοση­λευ­τών έκα­ναν τον υπό­λοι­πο πλα­νή­τη να συνει­δη­το­ποι­ή­σει την σοβα­ρό­τη­τα της κρί­σης, βρί­σκε­ται σε lockdown μέχρι τις 7 Ιανουα­ρί­ου και έχει επι­βλη­θεί απα­γό­ρευ­ση κυκλο­φο­ρί­ας από τις 22.00. Τα ρεβε­γιόν έχουν απα­γο­ρευ­θεί σε δημό­σιους και ιδιω­τι­κούς χώρους.

Στην Βαρ­κε­λώ­νη, αντί για χτύ­πη­μα καμπά­νας τα τελευ­ταία δώδε­κα δευ­τε­ρό­λε­πτα της χρο­νιάς με τους Ισπα­νούς να τρώ­νε από μια ρόγα στα­φυ­λιού, θα αντι­κα­τα­στα­θούν με 12 πυρο­τε­χνή­μα­τα. Ακρι­βώς τα μεσά­νυ­χτα ξεκι­νά δεκα­πε­ντά­λε­πτο σόου πυρο­τε­χνη­μά­των που οι πολί­τες μπο­ρούν να παρα­κο­λου­θή­σουν από το σπί­τι τους χωρίς συνωστισμούς.

Από την Γαλ­λία, μέχρι την Λετο­νία, αλλά και την Βρα­ζι­λία, αστυ­νο­μι­κοί και σε ορι­σμέ­νες περι­πτώ­σεις στρα­τιω­τι­κοί έχουν ανα­πτυ­χθεί για να επο­πτεύ­σουν την τήρη­ση των περιο­ρι­στι­κών μέτρων και την απα­γό­ρευ­ση των συγκεντρώσεων.

Στο Λον­δί­νο, η αμε­ρι­κα­νί­δα τρα­γου­δί­στρια Πάτι Σμιθ θα δώσει συναυ­λία με livestream στην μνή­μη των μελών του προ­σω­πι­κού του Εθνι­κού Συστή­μα­τος Υγεί­ας που υπέ­κυ­ψαν στην ασθέ­νεια. Θα μετα­δο­θεί σε γιγά­ντια οθό­νη στο Πικα­κτί­λι Σέρ­κους και μέσω του YouTube.

Η Ολλαν­δία ήταν ανά­με­σα στις πρώ­τες χώρες που απα­γό­ρευ­σαν βεγ­γα­λι­κά και πυρο­τε­χνή­μα­τα. Το κεντρι­κό σόου ακυ­ρώ­θη­κε για να απο­φευ­χθεί κοσμο­συρ­ροή και αντι­κα­τα­στά­θη­κε με σόου φωτός.

Στις Βρυ­ξέλ­λες θα γίνει σόου με λέι­ζερ, από τις 22.00 κάθε κατερ­γά­ρης στο … σπί­τι του. Αλλά και στη Βιέν­νη το μεγά­λο πάρ­τι ακυ­ρώ­θη­κε από τα μέσα Οκτωβρίου.

Στην Ρωσία, περί τα δέκα άτο­μα κολύ­μπη­σαν, όπως κάθε χρό­νο στα παγω­μέ­να νερά της λίμνης Βαϊ­κά­λης στην Σιβη­ρία, σε θερ­μο­κρα­σί­ες ‑26 έως ‑35 βαθ­μών Κελ­σί­ου. Στη Μόσχα παρά την παν­δη­μία οι κάτοι­κοι μετά τις παρα­δο­σια­κές κωδω­νο­κρου­σί­ες στον πύρ­γο Σπά­σκι ο μοσχο­βί­τι­κος ουρα­νός θα γίνει ημέ­ρα από τα πυρο­τε­χνή­μα­τα. Αλλά και εδώ ισχύ­ουν περιο­ρι­στι­κά μέτρα. Μπαρ, εστια­τό­ρια και ντί­σκο θα πρέ­πει να κλεί­σουν το αργό­τε­ρο στις 11 το βρά­δυ. Ο δήμαρ­χος της πρω­τεύ­ου­σας Σερ­γκέι Σομπ­γιά­νι κάλε­σε τους κατοί­κους να γιορ­τά­σουν στο σπί­τι για να απο­φευ­χθεί τυχόν δια­σπο­ρά του ιού

Στο υψη­λό­τε­ρο οίκη­μα του κόσμου, στο Μπουρτζ Χαλί­φα στο Ντου­μπάι, σχε­διά­ζο­νται εντυ­πω­σια­κά σόου με πυρο­τε­χνή­μα­τα και λέι­ζερ. Όποιος θέλει να παρα­κο­λου­θή­σει το θέα­μα από κοντά, πρέ­πει να κλεί­σει τρα­πέ­ζι σε ακρι­βά εστια­τό­ρια υπό συν­θή­κες αυστη­ρών υγειο­νο­μι­κών πρωτοκόλλων.

Στην Βηρυ­τό, που βρί­σκε­ται ακό­μη υπό το σοκ της φονι­κής, κατα­στρο­φι­κής έκρη­ξης της 4ης Μαΐ­ου, οι αρχές έχουν χαλα­ρώ­σει τα μέτρα. Η απα­γό­ρευ­ση της κυκλο­φο­ρί­ας ξεκι­νά στις 03.00. Τα μπαρ, τα εστια­τό­ρια και τα νυχτε­ρι­νά κέντρα άνοι­ξαν και οργα­νώ­νουν γιορ­τές για το Νέο Ετος.

Παντού στον κόσμο αυξά­νε­ται η ανη­συ­χία αυτού που θα επα­κο­λου­θή­σει μετά τις γιορτές.

Στην Βρα­ζι­λία, την δεύ­τε­ρη πλέ­ον πλη­γεί­σα χώρα στον κόσμο, οι για­τροί φοβού­νται νέο κύμα της επι­δη­μί­ας και στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης κυκλο­φο­ρούν βίντεο με ανθρώ­πους να γιορ­τά­ζουν χωρίς μάσκα και μέτρα προ­φύ­λα­ξης, αστυ­νο­μι­κούς να κλεί­νουν μπαρ γεμά­τα κόσμο. Το παρα­δο­σια­κό πρω­το­χρο­νιά­τι­κο πάρ­τι στην Κόπα Καμπά­να ακυ­ρώ­θη­κε. Η συνοι­κία απο­κλεί­στη­κε, πρό­σβα­ση έχουν μόνο οι κάτοι­κοι. Απα­γό­ρευ­ση ρίψης πυρο­τε­χνη­μά­των ισχύ­ει και για την παρα­λία της Κόπα Καμπά­να, ακό­μη και για ξενοδοχεία.

Στην Γερ­μα­νία, στις ευχές της για το Νέο Ετος, η καγκε­λά­ριος Αγγε­λα Μέρ­κελ προει­δο­ποί­η­σε ότι αυτή η ιστο­ρι­κή κρί­ση του κορο­νοϊ­ού θα παρα­τα­θεί και το 2021, ακό­μη και αν το εμβό­λιο φέρ­νει την ελπίδα.

Η Ται­βάν, που δεν έχει κατα­γρά­ψει κανέ­να κρού­σμα μέχρι τώρα, σχε­διά­ζει ρίψη πυρο­τε­χνη­μά­των στην Ταϊ­πέι από τον ουρα­νο­ξύ­στη Taipei 101. Το υπερ­θε­ά­μα­τα με 16.000 πυρο­τε­χνή­μα­τα θα διαρ­κέ­σει 5 λεπτά.

Αλλά και η Κίνα, που γιορ­τά­ζει πρω­το­χρο­νιά τον Φεβρουά­ριο, προ­γραμ­μα­τί­ζει μικρής κλί­μα­κας εκδηλώσεις.

Κάπως έτσι θα κυλή­σουν οι πρώ­τες ώρες της νέας χρο­νιάς. Με ένα πρω­τό­γνω­ρο τρό­πο τα δις κατοί­κων της γης προ­ϋ­πα­ντούν το 2021 με την κοι­νή ευχή για υγεία. Κάπο­τε τόσο αυτο­νό­η­το και τώρα τόσο πολύτιμο.

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο