Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

 Όταν χουντική διοίκηση της ΓΣΕΕ υπεράσπιζε την «Άνοιξη της Πράγας»

Επι­μέ­λεια Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //

«Οι Έλληνες εργαζόμενοι καταδικάζουν την εισβολήν Ρωσσικών στρατευμάτων εις την Τσεχοσλαβακίαν»

Αρκε­τή συζή­τη­ση γίνε­ται τελευ­ταία- στο πλαί­σιο και του νέου κύμα­τος αντι­κομ­μου­νι­στι­κής υστε­ρί­ας- με αφορ­μή και την  φιέ­στα, που διορ­γά­νω­σε η εσθο­νι­κή Προ­ε­δρία της ΕΕ και για την περί­φη­μη «Άνοι­ξη της Πράγας».

Έχει όμως ιδιαί­τε­ρη σημα­σία να εξε­τά­σει κανείς και να βγά­λει ανα­γκαία συμπε­ρά­σμα­τα από το πώς «υπο­δέ­χτη­κε» το τότε χου­ντι­κό καθε­στώς της χώρας μας  και τα διά­φο­ρα φερέ­φω­νά του τα γεγο­νό­τα, όταν αυτά συνέβησαν.

Μέρες της 7χρονης διδα­κτο­ρί­ας στη χώρα μας και το καθε­στώς μαζί με τους διά­φο­ρους ελεγ­χό­με­νους φορείς από αυτό – με αφορ­μή τα γεγο­νό­τα στην Τσε­χο­σλα­βα­κία- ενορ­χη­στρώ­νει τον αντικομουνισμό.

Η διο­ρι­σμέ­νη ΓΣΕΕ , καθώς και πλή­θος διο­ρι­σμέ­νων «συν­δι­κα­λι­στι­κών οργα­νώ­σε­ων» εκδί­δουν σχε­τι­κές ανα­κοι­νώ­σεις που δημο­σιεύ­ε­ται στις εφη­με­ρί­δες της επο­χής. Μέσω των ανα­κοι­νώ­σε­ων αυτών (παρου­σιά­ζου­με δύο από αυτές) δεί­χνουν με ταξι­κή συνέ­πεια την «ενό­χλη­ση» που τους προ­κα­λεί τόσο η ύπαρ­ξη σοσια­λι­στι­κών χωρών, όσο και η υπε­ρά­σπι­ση της σοσια­λι­στι­κής οικο­δό­μη­σης από τις κάθε είδους αντε­πα­να­στα­τι­κές δυνά­μεις εντός και εκτός των χωρών αυτών.

Δια­βά­ζου­με για παρά­δειγ­μα από την ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (22/8/1968) , με δικές μας υπογραμμίσεις:

Η εφη­με­ρί­δα γρά­φει: «Προς τον γενι­κόν διευ­θυ­ντήν Τύπου και πλη­ρο­φο­ριών απε­στ­τά­λη­σαν τα ακό­λου­θα τηλεγραφήματα:»

- «Η διοί­κη­σης και τα μέλη μας εδο­κι­μά­σα­μεν κατά­πλη­ξιν και ζωη­ρώς αγαν­κτού­μεν δια την απρό­ο­πτον κατα­πά­τη­σιν των ελευ­θε­ριών ενός φιλή­συ­χου λαού και την κατά­λη­ψιν της χώρας υπό των ρωσ­σι­κών πολε­μι­κών  δυνά­με­ων.  Ένας ακό­μη φιλει­ρη­νι­κός λαός μετά την Ουγ­γα­ρί­αν εν μέση Ευρώ­πη δέχε­ται τα κομ­μου­νι­στι­κά πλήγ­μα­τα και οδη­γεί­ται εις  μαρ­τυ­ρι­κάς δοκι­μα­σί­ας. Οι εργα­ζό­με­νοι της χώρας μας δικαιώ­νο­νται πιστεύ­ο­ντες ότι ο κομ­μουν­σι­μός είναι ο πρώ­τος και μέγι­στο εχθρός της ειρή­νης και της ελευ­θε­ρί­ας των λαών και εκφρά­ζουν όλην αυτών την συμπά­θειαν προς  τον ατυ­χή τσε­χο­σλα­βα­κιόν λαόν εις ον από καρ­δί­ας εύχο­νται θεί­αν παρα­μυ­θί­αν και σύντο­μον από­κτη­σιν ελευ­θε­ρί­ας του. Διά την χρι­στια­νι­κή γενι­κήν συνο­μο­σπον­δί­αν εργα­ζο­μέ­νων Ελλά­δος Μιχ. Σκα­ρα­ντά­βος, γραμ­μα­τεύς διοικήσεως».

tsexia2- «Η διοί­κη­σις της νέας γενι­κής συνο­μο­σπον­δί­ας εργα­το­ϋ­παλ­λή­λων Ελλά­δος , πλη­ρο­φο­ρει­θή­σα την εισβο­λήν των ερυ­θρών ιμπε­ρια­λι­στών εις την Τσε­χο­σλα­βα­κί­αν, προς κατά­πνι­ξιν της πορεί­ας προς τον εκδη­μο­κρα­τι­σμόν και εθνι­κήν ανε­ξαρ­τη­σί­αν  των Τσε­χο­σλα­βά­κων εργα­ζο­μέ­νων, συνελ­θού­σα εις έκτα­κτος συνε­δρί­α­σιν απε­φά­σι­σεν όπως εκφρά­ση την αγα­νά­κτη­σιν και τον πόνον των Ελλή­νων ανθρώ­πων του μόχθου δια το δρά­μα του φιλει­ρη­νι­κού λαού της Τσε­χο­λα­βα­κί­ας ο οποί­ος υπέ­στη την επί­θε­σιν μόνον και μόνον διό­τι ζητεί στοι­χειώ­δεις ελευ­θε­ρί­ας, αξιο­πρέ­πειαν και εθνι­κή ανε­ξαρ­τη­σί­αν. Όπως εις την  Ουγ­γα­ρί­αν το  1956 έτσι και τώρα εις την Τσε­χο­σλο­βα­κί­αν οι εργα­ζό­με­νοι εκεί­νοι που συν­θλί­βο­νται και δυστυ­χούν κάτω από την κομ­μου­νι­στι­κην τυρ­ρα­νί­αν προ­σε­πά­θη­σαν να κερ­δί­σουν εκ νέου την ανθρω­πιά τους. Η απά­ντη­σις εις τον τίμιον αγώ­να των μαρ­τυ­ρι­κών λαών και τότε και τώρα υπήρ­ξεν η ιδία: Εισβο­λή, τανκς, κατο­χή, κρο­τά­λι­σμα πυρο­βό­λων. Οι εργα­ζό­με­νοι της Ελλά­δος, απο­λαμ­βά­νο­ντες τα αγα­θά της ελευ­θε­ρί­ας και σφυ­ρη­λα­τού­ντες με την συνε­τήν καθο­δή­γη­σιν της εθνι­κής κυβερ­νή­σε­ως  ένα καλύ­τε­ρο μέλ­λον συμπα­ρί­στα­νται εις το  δρά­μα των Τσε­χο­σλα­βά­κων συνα­δέλ­φων των και μαζί με τους εργα­ζό­με­νους ολό­κλη­ρου του ελευ­θέ­ρου κόσμου εκφρά­ζουν την συμπά­θειά  των προς τα θύμα­τα της βαρ­βά­ρου επι­δρο­μής. Το εργα­το­ϋ­παλ­λη­λι­κόν κίνη­μα της νέας ΓΣΕΕ, πιστόν εις το ανα­νε­ω­τι­κόν, το οποί­ον σήμε­ρον αναρ­ρι­πί­ζει την χώραν μας και το οποί­ον κατευ­θύ­νει τας σχέ­σεις μας με  τους άλλους λαούς έχει απλώ­σει φιλι­κά το χέρι προς όλους τους εργα­ζό­με­νους της γης. Προς τού­το λοι­πόν απευ­θύ­νε­ται, ενώ­νει μαζί τους φωνήν συμπα­ρα­στά­σε­ως προς τον λαόν  της Τσε­χο­σλο­βα­κί­ας ‚ο οποί­ος υπέ­στη την εισβο­λήν και αξιοί, όπως μη επα­να­λη­φθούν αι δολο­φο­νί­αι του 1948,ότε εγκα­θι­δρύ­θη το κομ­μου­νι­στι­κόν καθε­στώς εις την­Τσε­χο­σλα­βα­κί­αν. Αξιοί όπως μη υπάρ­ξουν νέα θύμα­τα τύπου Μάζα­ρικ. Αξιοί όπως οι Σοβιε­τι­κοί απο­συρ­θούν και αφή­σουν μόνον του τον εργα­ζό­με­νον λαόν της Τσε­χο­σλο­βα­κί­ας να κατα­νο­ή­ση την πορεί­αν και τηντύ­χην του. Εντο­λή διοι­κή­σε­ως ο γεν­νι­κός γραμ­μα­τεύς Ι. Γιαννόπουλος». 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο