Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Όχι άλλη (αστική) δημοκρατία

Γρά­φει ο Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος //

Μνη­μό­νιο με δραχ­μή ή με Ευρώ; Με Σύρι­ζα ή με ΝΔ; Ή και με τους δυο μαζί; Με κάποιο μεγά­λο ευρω­παϊ­κό μέτω­πο ή με κάποιο μεγά­λο Συνα­σπι­σμό –για να φτά­σου­με έτσι από τον Ενιαίο Συνα­σπι­σμό μέσω Σύρι­ζα σε μια άλλη οικου­με­νι­κή και στο μεγά­λο κυβερ­νη­τι­κό συνασπισμό;

Και ποιος μπο­ρεί να τα εφαρ­μό­σει καλύ­τε­ρα; Αυτοί που λένε πως δεν τα πιστεύ­ουν ή αυτοί που λένε πως τα σιχαί­νο­νται, όπως είχε δηλώ­σει κάπο­τε ο Άδω­νις (φαντά­σου δηλ και να τα αγα­πού­σαν, τι θα γινό­ταν); Αυτοί που προ­βάλ­λουν μόνο την αλλα­γή νομί­σμα­τος και απλώς γίνο­νται η άλλη όψη του νομί­σμα­τος της αστι­κής κυριαρχίας;

Μια ετε­ρο­δη­μό­τισ­σα συντρό­φισ­σα μου έλε­γε στο τηλέ­φω­νο πως δεν αντέ­χει κι άλλη γιορ­τή της δημο­κρα­τί­ας, κι οι αντο­χές της δεν έχουν να κάνουν μόνο με το οικο­νο­μι­κό και τα κάθε άλλο παρά ευκα­τα­φρό­νη­τα έξο­δα για το εκλο­γι­κό ταξί­δι. Πόση ακό­μα (τέτοια) δημο­κρα­τία θα αντέ­ξει στις πλά­τες του ο λαός; Πόσες ακό­μα κάλ­πες χρειά­ζο­νται για να βγά­λει τα δικά του συμπε­ρά­σμα­τα για την αξία αυτών των δια­δι­κα­σιών και της λαϊ­κής ετυ­μη­γο­ρί­ας, στα πλαί­σια της αστι­κής δημο­κρα­τί­ας; Ψήφι­σε αντι­μνη­μο­νια­κά και του βγή­κε τρί­το μνη­μό­νιο. Ψήφι­σε «πρώ­τη φορά Αρι­στε­ρά» και του βγή­κε μια καρα­μπι­νά­τη δεξιά που εφαρ­μό­ζει όσα ούτε η παρα­δο­σια­κή Δεξιά δε θα τολ­μού­σε να φέρει. Ψήφι­σε «όχι» στο δημο­ψή­φι­σμα και το είδε να μετα­τρέ­πε­ται σε «Ναι σε όλα» προ­τού αλέ­κτωρ λαλή­σει τρις.

Τι άλλο χρειά­ζε­ται για να διδα­χτεί από την πεί­ρα του; Ως πότε θα περι­μέ­νει τους άνω­θεν σωτή­ρες και θα βασί­ζε­ται σε κάλ­πη­κες ελπί­δες; Ως πότε παλι­κά­ρια θα ζού­με στα στε­νά, με κάλ­πες, ψηφο­δέλ­τια και με μνη­μό­νια; Και προ­πα­ντός με το σύστη­μα που τα γεν­νά­ει και με την ιερή του αγε­λά­δα, τη μεγά­λη Ευρω­παϊ­κή ιδέα, που σημαί­νει μνη­μό­νια διαρκείας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο