Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Όχι Ερντογάν σε ένταξη Φιλανδίας — Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, με αιχμές για την Ελλάδα

Ο Τούρ­κος πρό­ε­δρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν δήλω­σε ότι η χώρα του «δεν είναι ευνοϊ­κή» για την έντα­ξη της Φιν­λαν­δί­ας και της Σου­η­δί­ας στο ΝΑΤΟ. Θα ήταν ένα «λάθος» όπως είπε.

Ο Ταγίπ Ερντο­γάν δήλω­σε την Παρα­σκευή ότι δεν είναι δυνα­τό για την Τουρ­κία, μέλος του ΝΑΤΟ, να δει θετι­κά τα σχέ­δια της Σου­η­δί­ας και της Φιν­λαν­δί­ας για έντα­ξη στο Σύμ­φω­νο, λέγο­ντας ότι οι δύο χώρες είναι «πατρί­δα πολ­λών τρο­μο­κρα­τι­κών οργανώσεων».

Το CNNTurk ανα­φέ­ρει πως ο Ταγίπ Ερντο­γάν δήλω­σε ότι «αυτή τη στιγ­μή παρα­κο­λου­θού­με τις εξε­λί­ξεις σχε­τι­κά με τη Σου­η­δία και τη Φιν­λαν­δία, αλλά δεν έχου­με θετι­κή διά­θε­ση». Συνέ­δε­σε το θέμα με την Ελλά­δα λέγο­ντας ότι έκα­ναν λάθη προη­γού­με­νες διοι­κή­σεις του ΝΑΤΟ με την Ελλά­δα και ότι «δεν θέλου­με να κάνου­με λάθος». «Εμείς παρα­κο­λου­θού­με τις εξε­λί­ξεις σχε­τι­κά με τη Σου­η­δία και τη Φιν­λαν­δία, όμως δεν έχου­με θετι­κές σκέ­ψεις για το ζήτη­μα. Διό­τι οι προη­γού­με­νες διοι­κή­σεις σχε­τι­κά με το ΝΑΤΟ, έκα­ναν ένα λάθος σε ό,τι αφο­ρά την Ελλά­δα, και ξέρε­τε τη στά­ση που κρα­τά η Ελλά­δα απέ­να­ντι στην Τουρ­κία αφού παίρ­νει απο πίσω της και το ΝΑΤΟ. Ως Τουρ­κία δεν θέλου­με να κάνου­με ένα δεύ­τε­ρο λάθος», ανέ­φε­ρε ο Τούρ­κος πρόεδρος.

Τόνι­σε, δε, ότι δεν είναι δυνα­τόν η Άγκυ­ρα να δει θετι­κά τα σχέ­δια των δύο χωρών, υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι «οι σκαν­δι­να­βι­κές χώρες έχουν μετα­τρα­πεί σε χώρο φιλο­ξε­νί­ας τρο­μο­κρα­τι­κών οργα­νώ­σε­ων. Το PKK και το DHKP‑C έχουν τις φωλιές τους στη Σου­η­δία και στην Ολλαν­δία. Βρί­σκο­νται μέχρι και εντός του Κοι­νο­βου­λί­ου τους». «Στο σημείο αυτό δεν είναι δυνα­τόν να το δού­με θετι­κά» πρόσθεσε.

Σουηδία και Φινλανδία σχεδιάζουν να συζητήσουν με την Τουρκία σχετικά με την ένταξη τους στο ΝΑΤΟ

Σου­η­δία και η Φιν­λαν­δία σχε­διά­ζουν να συζη­τή­σουν με την Τουρ­κία αύριο Σάβ­βα­το στο Βερο­λί­νο μετά την αντί­θε­τη στά­ση που δια­τύ­πω­σε ο Τούρ­κος πρό­ε­δρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν για την ενδε­χό­με­νη έντα­ξη των δύο σκαν­δι­να­βι­κών χωρών στο ΝΑΤΟ, ανα­κοί­νω­σαν τα υπουρ­γεία Εξω­τε­ρι­κών των δύο χωρών.

Η Σου­η­δή υπουρ­γός Αν Λίντε «θα έχει την ευκαι­ρία να συζη­τή­σει την πιθα­νή σου­η­δι­κή υπο­ψη­φιό­τη­τα» με τον Τούρ­κο ομό­λο­γό της κατά τη διάρ­κεια μιας άτυ­πης συνά­ντη­σης των υπουρ­γών του ΝΑΤΟ, στην οποία είναι προ­σκε­κλη­μέ­νες η Σου­η­δία και η Φιν­λαν­δία, ανέ­φε­ρε σε δήλω­σή της στο Γαλ­λι­κό Πρακτορείο.

«Ελπί­ζω ότι θα εξα­κο­λου­θή­σου­με να έχου­με θετι­κά μηνύ­μα­τα και από τις 30 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Πολ­λοί από τους 30 συμ­μά­χους έχουν εκφρά­σει δημό­σια ισχυ­ρή υπο­στή­ρι­ξη για τη Σου­η­δία και τη Φιν­λαν­δία», συμπλήρωσε.

«Η τουρ­κι­κή κυβέρ­νη­ση δεν μας έστει­λε απευ­θεί­ας αυτού του είδους το μήνυ­μα», τόνι­σε η επι­κε­φα­λής της σου­η­δι­κής διπλωματίας.

Κατά τη διάρ­κεια συνέ­ντευ­ξης Τύπου την ίδια ώρα στο Ελσίν­κι, ο Φιν­λαν­δός υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Πέκα Χαα­βί­στο ανα­κοί­νω­σε επί­σης την πρό­θε­σή του να «συνε­χί­σει τη συζή­τη­ση» με τον Τούρ­κο υπουρ­γό Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

«Νομί­ζω ότι χρεια­ζό­μα­στε υπο­μο­νή σε αυτές τις δια­δι­κα­σί­ες και αυτό δεν γίνε­ται από τη μια μέρα στην άλλη… Ας προ­χω­ρή­σου­με βήμα-βήμα», τόνι­σε, υπεν­θυ­μί­ζο­ντας ότι η Φιν­λαν­δία δεν έχει ακό­μη ανα­κοι­νώ­σει επί­ση­μα την υπο­ψη­φιό­τη­τά της για έντα­ξη στο ΝΑΤΟ.

Η σημε­ρι­νή δήλω­ση Ερντο­γάν φαί­νε­ται να απο­τέ­λε­σε έκπλη­ξη για το Ελσίν­κι, αφού ο Χαα­βί­στο επι­σκέ­φτη­κε την Τουρ­κία δύο φορές τους τελευ­ταί­ους μήνες και ο Φιν­λαν­δός πρό­ε­δρος Σαού­λι Νιι­νί­στο συνο­μί­λη­σε τηλε­φω­νι­κά με τον Ερντο­γάν στις αρχές Απριλίου.

Μετά από αυτό το τηλε­φώ­νη­μα, ο Νιι­νί­στο έγρα­ψε στο Twitter: «Η Τουρ­κία υπο­στη­ρί­ζει τους στό­χους της Φινλανδίας».

Η έντα­ξη ενός νέου μέλους στην Βορειο­α­τλα­ντι­κή Συμ­μα­χία απαι­τεί ομο­φω­νία. Έτσι, η Τουρ­κία μπο­ρεί να μπλο­κά­ρει τις υπο­ψη­φιό­τη­τες των δύο σκαν­δι­να­βι­κών χωρών, που ανα­μέ­νε­ται να ανα­κοι­νω­θούν μέσα στις επό­με­νες ημέρες.

Κων­στα­ντί­νος Θεο­τό­κης: «Αγά­πη παράνομη»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο