Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Όχι στην παρουσία αμερικανικών πλοίων στην Αλεξανδρούπολη — Ανακοίνωση της ΤΕ Έβρου του ΚΚΕ

Την παρου­σία του αμε­ρι­κα­νι­κού αερο­πλα­νο­φό­ρου «Harry S. Truman» και του αμε­ρι­κα­νι­κού οχη­μα­τα­γω­γού πλοί­ου «Liberty Passion» στο λιμά­νι της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης, καταγ­γέλ­λει με ανα­κοί­νω­σή της η Τομε­α­κή Επι­τρο­πή Έβρου του ΚΚΕ, καθώς «ολο­έ­να και περισ­σό­τε­ρο βαθαί­νει η εμπλο­κή της χώρας στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο που μαί­νε­ται στην Ουκρα­νία με πραγ­μα­τι­κούς αντι­πά­λους την Ρωσία από την μία πλευ­ρά και τις ΝΑΤΟ ΗΠΑ και ΕΕ από την άλλη.

Και συμπλη­ρώ­νει ότι είναι «μόνι­μο θύμα οι λαοί της περιο­χής και ιδιαί­τε­ρα ο ουκρα­νι­κός λαός που πλη­ρώ­νει βαρύ τίμη­μα στον πόλε­μο για το ποιος θα ελέγ­χει τους δρό­μους ενέργειας».

Όπως τονί­ζει:

«Η παρου­σία του αερο­πλα­νο­φό­ρου των ΗΠΑ “Harry S. Truman”, το οποίο συνο­δεύ­ε­ται και από ελλη­νι­κό πολε­μι­κό πλοίο στο θρα­κι­κό πέλα­γος και παρα­κο­λου­θεί­ται στε­νά από ρωσι­κή φρε­γά­τα απο­τε­λεί μια άκρως ανη­συ­χη­τι­κή και επι­κίν­δυ­νη εξέ­λι­ξη για την περιο­χή μας που πρέ­πει να κατα­δι­κα­στεί από τον ελλη­νι­κό λαό. Τα αερο­πλά­να που σταθ­μεύ­ουν στο “Harry S. Truman” αυτή τη στιγ­μή περι­πο­λούν στον ενα­έ­ριο χώρο της Ρου­μα­νί­ας απο­δει­κνύ­ο­ντας για άλλη μια φορά πόσο κοντά είναι ο πόλε­μος σ’ εμάς.

Η περιο­χή μας έχει μετα­τρα­πεί σε μια τερά­στια πυρι­τι­δα­πο­θή­κη με τα φιτί­λια να πλη­θαί­νουν μέρα την μέρα. Δια­βά­ζου­με μάλι­στα πως η ΝΑΤΟι­κή βάση στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη μπαί­νει στην μάχη της περι­κύ­κλω­σης της Ρωσί­ας αφού το τερα­στί­ων δια­στά­σε­ων οχη­μα­τα­γω­γό “Liberty Passion” κατευ­θύ­νε­ται προς τα εδώ, φορ­τω­μέ­νο με τανκς που θα προ­ω­θη­θούν στην Ρου­μα­νία ή στην Πολω­νία. Οι απει­λές των Ρώσων για την χρη­σι­μο­ποί­η­ση της ΝΑΤΟι­κής βάσης της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης είναι πλέ­ον συχνό­τα­τες και δυστυ­χώς παίρ­νουν δια­φο­ρε­τι­κές δια­στά­σεις λόγω της σύρ­ρα­ξης στην Ουκρα­νία. Η χρή­ση του λιμα­νιού, του σιδη­ρο­δρό­μου, του αερο­δρο­μί­ου, του οδι­κού άξο­να, των στρα­το­πέ­δων, της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης συνο­λι­κό­τε­ρα, αυτή την φορά μπο­ρεί να μην είναι πρό­βα πολέμου.

Η ΝΑΤΟι­κή βάση στην πόλη μας πρέ­πει να κατα­δι­κα­στεί στη συνεί­δη­ση του κάθε Αλε­ξαν­δρου­πο­λί­τη, του κάθε Έλληνα.

Η Τομε­α­κή Επι­τρο­πή Έβρου του ΚΚΕ κατα­δι­κά­ζει την περαι­τέ­ρω εμπλο­κή της περιο­χής μας στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλεμο.

Καλού­με:

Σε επα­γρύ­πνη­ση το λαό της περιο­χής ώστε να δια­τρα­νώ­σει την αντί­θε­σή του για την εμπλο­κή και τη συμ­με­το­χή της περιο­χής μας στα σχέ­διά τους.

Σε μαζι­κή συμ­με­το­χή στα συλ­λα­λη­τή­ρια της Τρί­της 8 Μάρ­τη, που διορ­γα­νώ­νουν τα ταξι­κά Σωμα­τεία, ο Σύλ­λο­γος Γυναι­κών και η Επι­τρο­πή Ειρήνης.

Σε διαρ­κή αγώ­να για να κλεί­σουν οι βάσεις σε ολό­κλη­ρη τη χώρα και στην Αλεξανδρούπολη.

Προει­δο­ποιού­με την κυβέρ­νη­ση ούτε καν να το σκε­φτεί να στεί­λει έστω έναν στρα­τιώ­τη ή αξιω­μα­τι­κό εκτός συνόρων!

Να μη μεί­νει κανείς αμέτοχος!

Καλού­με το λαό να μην επι­τρέ­ψει να γίνει η χώρα μας θύτης αλλά ούτε και θύμα. Να μην δια­λέ­ξου­με στρα­τό­πε­δο ληστών!».

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο