Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Όχι στον εργασιακό μεσαίωνα: Πολύ μεγάλη απεργιακή διαδήλωση αυτή τη στιγμή στο Σύνταγμα (ΦΩΤΟ)

Δεκά­δες χιλιά­δες εργα­ζό­με­νοι όλους τους κλά­δους και τους χώρους δου­λειάς συρ­ρέ­ουν αυτή τη στιγ­μή στην πλα­τεία Συντάγματος.

Ξεχω­ρί­ζει η παρου­σία εργα­τών από εργο­στά­σια της Αττι­κής από όλους τους κλάδους.

Μια …δια­δή­λω­ση ξεχω­ρι­στή, μόνη της θα μπο­ρού­σε να χαρα­κτη­ρι­στεί αυτή που σχη­μα­τί­στη­κε, όταν μπή­καν στην πλα­τεία Συντάγ­μα­τος εργα­ζό­με­νοι από τον κλά­δο των τρο­φί­μων, από επι­χει­ρή­σεις όπως η ΦΑΓΕ, η ΕΒΓΑ, η Tasty, η Elbisco κ.α.

Εκα­το­ντά­δες εργά­τες με την αγω­νι­στι­κή τους παρου­σία και τη μάχη που δίνουν από το πρωί στα εργο­στά­σια για να πετύ­χει η απερ­γία, δίνουν πλη­ρω­μέ­νη  απά­ντη­ση στα ψεύ­δη και τις χυδαιό­τη­τες της κυβέρ­νη­σης ότι δήθεν δεν απερ­γεί κανέ­νας από τον ιδιω­τι­κό τομέα. Μαζι­κή η παρου­σία απερ­γών από τα εργο­στά­σια εκεί­να που πλέ­ον με το νομο­σχέ­διο — έκτρω­μα θα δου­λεύ­ουν τις Κυριακές.

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο