Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Όχι στον προϋπολογισμό-καρμανιόλα! Πάλη για σύγχρονες ανάγκες του λαού!», απαίτησε σύσσωμο το μεγάλο συλλαλητήριο

Με μαζι­κή συγκέ­ντρω­ση έξω από τη Βου­λή, ολο­κλη­ρώ­θη­κε το βρά­δυ της Τετάρ­της το μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο Ομο­σπον­διών, Συν­δι­κά­των και φορέ­ων, μετά από κάλε­σμα του ΠΑΜΕ, ενά­ντια στον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό — καρ­μα­νιό­λα, του οποί­ου η συζή­τη­ση γινό­ταν στην Ολο­μέ­λεια της Βουλής.

Στα κατά­με­στα από δια­δη­λω­τές μπλό­κα, συνο­δευό­με­νος από μέλη της Κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομά­δας του ΚΚΕ, παρα­βρέ­θη­κε και ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, γραμ­μα­τέ­ας της ΚΕ του ΚΚΕ, ο οποί­ος έκα­νε δηλώ­σεις στα ΜΜΕ.

Σε δηλώ­σεις για τον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό αλλά και τις εξε­λί­ξεις στη δίκη της Χρυ­σής Αυγής προ­έ­βη ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, που μετά την ομι­λία του στη Βου­λή για τον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό βγή­κε στην πλα­τεία Συντάγ­μα­τος όπου έχουν συγκε­ντρω­θεί εργα­ζό­με­νοι μετά από κάλε­σμα Σωμα­τεί­ων, Ομο­σπον­διών και του ΠΑΜΕ ενά­ντια τον προϋπολογισμό-καρμανιόλα.

Συγκε­κρι­μέ­να, ο Δ. Κου­τσού­μπας επισήμανε:

«Ταυτό­χρο­να με τη μάχη που δίνου­με μέσα στη Βου­λή ενά­ντια σε έναν νέο αντι­λαϊ­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό, δίνου­με και τη μάχη στους δρό­μους της Αθή­νας, στους δρό­μους όλης της Ελλά­δας, μάχη η οποία πρέ­πει να συνε­χι­στεί και από αύριο και τους επό­με­νους μήνες, για­τί προ­βλέ­πε­ται ένα ζοφε­ρό 2020 γύρω από όλα τα ζητή­μα­τα».

✔️   Σε ερώ­τη­ση δημο­σιο­γρά­φου σχε­τι­κά με την αγό­ρευ­ση της εισαγ­γε­λέα στη δίκη της Χρυ­σής Αυγής, ο Δ. Κου­τσού­μπας απάντησε:

«Απο­τε­λεί πρό­κλη­ση για το λαϊ­κό αίσθη­μα, όπως επί­σης απο­τε­λεί και μεγά­λη προ­σβο­λή, η αγό­ρευ­ση της κυρί­ας εισαγ­γε­λέα απέ­να­ντι στα θύμα­τα, σε όλους τους ανθρώ­πους που έχα­σαν τη ζωή τους από αυτή τη ναζι­στι­κή εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση».

Όχι στον προϋπολογισμό-καρμανιόλα! Πάλη για σύγχρονες ανάγκες του λαού!

Καθ’ όλη τη διάρ­κεια της κινη­το­ποί­η­σης ακού­γο­νταν συν­θή­μα­τα, όπως, «Όχι στα χαρά­τσια και τη φορο­λη­στεία, να πλη­ρώ­σει τώρα η πλου­το­κρα­τία» και «Κανείς συμ­βι­βα­σμός με τις περι­κο­πές. Αυξή­σεις στους μισθούς, συμ­βά­σεις κλα­δι­κές».

✔️  Η συγκέντρωση στα Προπύλαια

Οι δια­δη­λω­τές έφτα­σαν έξω από τη Βου­λή με πορεία που ξεκί­νη­σε νωρί­τε­ρα από τα Προ­πύ­λαια όπου έγι­νε συγκέ­ντρω­ση και ομι­λί­ες. Το αίτη­μα που κυριάρ­χη­σε ήταν, «Όχι στον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό-καρ­μα­νιό­λα! Πάλη για σύγ­χρο­νες ανά­γκες του λαού!», το οποίο βρο­ντο­φώ­να­ξαν εργα­ζό­με­νοι, νέοι, αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι, συντα­ξιού­χοι, γυναί­κες, από όλες τις περιο­χές της Αττι­κής, που συγκε­ντρώ­θη­καν στα Προ­πύ­λαια, συμ­με­τέ­χο­ντας μαζι­κά και δυνα­μι­κά στο συλλαλητήριο.

Όχι στον προϋπολογισμό καρμανιόλα Πάλη για σύγχρονες ανάγκες του λαού

Στη συγκέ­ντρω­ση μίλη­σαν ο Αλέ­κος Περ­ρά­κης, πρό­ε­δρος του ΣΕΤΗΠ και μέλος της ΕΕ της ΟΜΕ — ΟΤΕ, ο Κώστας Δρά­κος, πρό­ε­δρος της ΠΟΛ και ο Ηλί­ας Σιώ­ρας, πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων στο Νοσο­κο­μείο «Ευαγ­γε­λι­σμός και ΓΓ της ΕΙΝΑΠ.

Ανά­λο­γες κινη­το­ποι­ή­σεις στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, Λάρι­σα, Ηρά­κλειο, Ξάν­θη κι άλλες πόλεις της χώρας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο