Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Όχι στο εμπάργκο του ιμπεριαλισμού κατά της Κούβας! Όχι στην πολιτική γενοκτονίας! |Φωτο-Video

Η Εθνο­συ­νέ­λευ­ση του νησιού της επα­νά­στα­σης (Asamblea Nacional del Poder Popular ‑ANPPtwitter) συζή­τη­σε την Παρα­σκευή 28 Μάη για μια ακό­μη φορά θέμα­τα που αφο­ρούν το εμπάρ­γκο των αμε­ρι­κά­νων, σε μια συνά­ντη­ση που σωστά ονο­μά­στη­κε «η Κού­βα αντι­μέ­τω­πη με δύο πανδημίες».Audiencia Parlamentaria por el Levantamiento del Bloqueo

Σύμ­φω­να με την επί­ση­μη σελί­δα του κοι­νο­βου­λί­ου της Κού­βας στο Facebook, στη συνά­ντη­ση πήρε μέρος ο Esteban Lazo Hernandez μέλος του ΠΓ και πρό­ε­δρο του ANPP, καθώς και άλλοι βου­λευ­τές και φιλο­ξε­νού­με­νοι, οι οποί­οι κατήγ­γει­λαν τα απο­τε­λέ­σμα­τα μιας «πολι­τι­κής γενο­κτο­νί­ας ενα­ντί­ον του λαού μας που διαρ­κεί περισ­σό­τε­ρο από έξι δεκα­ε­τί­ες», στο­χεύ­ο­ντας στην υπέρ­τα­τη εξό­ντω­σή του.

Βου­λευ­τές και προ­σω­πι­κό­τη­τες από πολ­λά κρά­τη επα­να­βε­βαί­ω­σαν επί­σης την αλλη­λεγ­γύη τους σε αυτόν τον αγώνα.

declaracion minrex cubaEliminaElBloqueo TambiénEsUnVirusΚατά τη διάρ­κεια της ακρό­α­σης στο Καπι­τώ­λιο της Αβά­νας, θεσμι­κή έδρα του νομο­θε­τι­κού οργά­νου, ο βου­λευ­τής Alberto Núñez Betancourt ανέ­γνω­σε προ­κή­ρυ­ξη της Επι­τρο­πής Διε­θνών Σχέ­σε­ων της Εθνο­συ­νέ­λευ­σης που «ευχα­ρι­στεί όλα τα κοι­νο­βού­λια, τις κοι­νο­βου­λευ­τι­κές ομά­δες, τις οργα­νώ­σεις, τους φορείς και τους απλούς ανθρώ­πους που σε όλο τον παλεύ­ουν υπέρ της άρσης του οικο­νο­μι­κού, εμπο­ρι­κού και οικο­νο­μι­κού εμπάρ­γκο των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών κατά της Κού­βας, και εκφρά­ζει την εκτί­μη­σή του για την υπο­στή­ρι­ξη που ουσια­στι­κά όλες οι κυβερ­νή­σεις του κόσμου δίνουν κάθε χρό­νο στα Ηνω­μέ­να Έθνη για να τερ­μα­τι­στεί αυτή η σκλη­ρή και παρά­νο­μη πολι­τι­κή», σημειώ­νο­ντας πως ο απο­κλει­σμός είναι ο πιο άδι­κος, άνι­σος και παρα­τε­τα­μέ­νος οικο­νο­μι­κός πόλε­μος που έχει εφαρ­μο­στεί ποτέ ενα­ντί­ον οποιου­δή­πο­τε κρά­τους.
Κατά παρά­βα­ση του διε­θνούς δικαί­ου και των σκο­πών και αρχών του Χάρ­τη των Ηνω­μέ­νων Εθνών και θεω­ρεί­ται ως ηθι­κά αδιέ­ξο­δη πολι­τι­κή, η οποία χαρα­κτη­ρί­ζε­ται ως πρά­ξη γενο­κτο­νί­ας.

Στην έκκλη­ση προ­στί­θε­ται ότι αυτή η πολι­τι­κή στο­χεύ­ει την πρό­νοια, την κοι­νω­νι­κή στα­θε­ρό­τη­τα και την κάλυ­ψη των βασι­κό­τε­ρων — στοι­χειω­δών ανα­γκών του λαού της Κού­βας, επι­βάλ­λο­ντας σημα­ντι­κά εμπό­δια στο ανα­πτυ­ξια­κό δυνα­μι­κό της χώρας και στε­ρώ­ντας το έθνος από σημα­ντι­κούς οικο­νο­μι­κούς και υλι­κούς πόρους απα­ραί­τη­τους για την καθη­με­ρι­νή δια­χεί­ρι­ση της οικο­νο­μί­ας, την παρο­χή βασι­κών υπη­ρε­σιών και στο­χεύ­ει στην επι­βί­ω­ση της χώρας στο σύνο­λό της.
Δεί­τε & (granma.cu) Το εμπάρ­γκο είναι όπλο πολέ­μου, μην έχε­τε αμφι­βο­λί­ες!

Η συνε­δρί­α­ση ήταν σε ζωντα­νή ροή μέσω των επί­ση­μων λογα­ρια­σμών της Εθνο­συ­νέ­λευ­σης στα social media στα ισπα­νι­κά από τη σελί­δα στο Facebook και στα αγγλι­κά από το YouTube

DiploCuba (Ελλά­δα): Κατα­δι­κά­ζο­ντας έντο­να τον οικο­νο­μι­κό απο­κλει­σμό, η Επι­τρο­πή Διε­θνών Σχέ­σε­ων υπεν­θυ­μί­ζει ότι η αμε­ρι­κα­νι­κή κυβέρ­νη­ση του Μπάι­ντεν (συνε­χί­ζο­ντας την πολι­τι­κή των προ­κα­τό­χων της) ενί­σχυ­σε την επι­θε­τι­κό­τη­τα κατά της Κού­βας (βλ. δια­βό­η­το νόμο Helms-Burton) ακό­μη και στο πλαί­σιο του COVID-19, με την εφαρ­μο­γή πρό­σθε­των οικο­νο­μι­κών και πολι­τι­κών μέτρων επι­βο­λής μέτρων και κυρώ­σε­ων επα­να­φέ­ρο­ντας το νησί ευρύ­τε­ρη και αυθαί­ρε­τη λίστα του State Department ως χώρα που «φέρο­νται να υπο­στη­ρί­ζει την τρο­μο­κρα­τία» απει­λώ­ντας ιδιώ­τες, οργα­νώ­σεις και κυβερ­νή­σεις τρί­των χωρών που ασκούν κυριαρ­χι­κά το δικαί­ω­μά τους να σχε­τί­ζο­νται ελεύ­θε­ρα και να ανα­πτύσ­σουν οικο­νο­μι­κούς και εμπο­ρι­κούς δεσμούς με την Κούβα.Γιάννης Γκιόκας Giannis Ghiokas

Από πλευ­ράς Ελλά­δας –όπως πάντα εξέ­φρα­σε την αμε­τα­κί­νη­τη και στα­θε­ρή του αλλη­λεγ­γύη το ΚΚΕ, μέσω του Γιάν­νη Γκιό­κα, μέλους της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής ‑βου­λευ­τή  και γραμ­μα­τέα της κοι­νο­βου­λευ­τι­κής ομά­δας Φιλί­ας με την Κού­βα στέλ­νο­ντας σχε­τι­κό μήνυ­μα δεί­τε > Βίντεο

Πηγή — Περισσότερα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο