Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Όχι στο ΝΑΤΟ

Σε μαζι­κή συμ­με­το­χή στο συλ­λα­λη­τή­ριο ενά­ντια στη δημιουρ­γία ΝΑΤΟϊ­κής βάσης ελι­κο­πτέ­ρων στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη και τη συμ­φω­νία Αθή­νας — Ουά­σινγ­κτον, που θα
πραγ­μα­το­ποι­η­θεί αύριο Κυρια­κή στην πόλη της Ελλά­δας, καλούν οι τοπι­κές Επι­τρο­πές Ειρή­νης Ανα­το­λι­κής Μακε­δο­νί­ας και Θρά­κης, σωμα­τεία και φορείς της περιο­χής, καθώς και η ΕΕΔΥΕ. Μια συγκέ­ντρω­ση ενά­ντια στο θαΝΑ­ΤΟ. Ένα συλ­λα­λη­τή­ριο με συμ­με­το­χή εκπρο­σώ­που και της Επι­τρο­πής Ειρή­νης Τουρ­κί­ας, που ο Ερντο­γάν έθε­σε υπό απαγόρευση.

Ένα συλ­λα­λη­τή­ριο υπέρ της απε­μπλο­κής της Ελλά­δας από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και πολέ­μους και της απο­δέ­σμευ­σης από ΝΑΤΟ και ΕΕ. Ένα συλ­λα­λη­τή­ριο το οποίο σκό­πι­μα δεν θα προ­βά­λουν τα αστι­κά ΜΜΕ, όποια πλευ­ρά κι αν στη­ρί­ζουν στην ενδο­α­στι­κή κόντρα για τα Σκό­πια. Έτσι κι αλλιώς και τα δύο αστι­κά στρα­τό­πε­δα δεν αγγί­ζουν την ουσία του παζα­ριού για τα Σκό­πια: Την έντα­ξη της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ…

Γκά­νταλφ / Χαραυγή

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο