Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Όχι στο νόμο-πλαίσιο για τα ΑΕΙ: Συλλαλητήρια σήμερα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα

Να μην ψηφι­στεί ο νόμος — πλαί­σιο που βρί­σκε­ται απέ­να­ντι στις ανά­γκες φοι­τη­τών, εργα­ζο­μέ­νων, του λαού και γιγα­ντώ­νει τα προ­βλή­μα­τα στην Ανώ­τα­τη Εκπαί­δευ­ση διεκ­δι­κούν αγω­νι­στι­κά φοι­τη­τές, διδά­σκο­ντες, διοι­κη­τι­κό προ­σω­πι­κό των πανε­πι­στη­μί­ων. Δηλώ­νουν πως ο νόμος απορ­ρί­πτε­ται στο σύνο­λό του, καλώ­ντας παράλ­λη­λα να δυνα­μώ­σει ο αγώ­νας για το πανε­πι­στή­μιο που θα απα­ντά στις σύγ­χρο­νες ανάγκες.

Στην Αθή­να, διορ­γα­νώ­νε­ται συλ­λα­λη­τή­ριο στις 7 μ.μ. στα Προ­πύ­λαια, με πορεία στη συνέ­χεια προς τη Βου­λή, ενό­ψει της ψηφο­φο­ρί­ας για το νομο­σχέ­διο που συζη­τεί­ται από χτες στην Ολομέλεια.

Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, σε συγκέ­ντρω­ση στις 7 μ.μ., στην πλα­τεία Αγί­ας Σοφί­ας καλούν οι ΕΣΔΕΠ και οι σύλ­λο­γοι διοι­κη­τι­κών εργα­ζο­μέ­νων του ΑΠΘ και του ΔΙΠΑΕ, οι σύλ­λο­γοι ΕΕΠ και ΕΔΙΠ του ΑΠΘ, όπως και οι Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι των Τμη­μά­των Μαθη­μα­τι­κού, Φυσι­κού, Χημι­κού, Γεω­λο­γι­κού, Δασο­λο­γί­ας, Παι­δα­γω­γι­κού, Ηλε­κτρο­λό­γων — Μηχα­νο­λό­γων Μηχα­νι­κών, Χωρο­τα­ξί­ας, Ιατρι­κής, Δημο­σιο­γρα­φί­ας και ΜΜΕ του ΑΠΘ, των Σχο­λών Επι­στη­μών Υγεί­ας και Μηχα­νι­κών του ΔΙΠΑΕ και ο Σύλ­λο­γος Οικό­τρο­φων Φοι­τη­τών Εστιών Θεσσαλονίκης.

Συλ­λα­λη­τή­ριο προ­γραμ­μα­τί­ζε­ται την ίδια ώρα στην πλα­τεία Γεωρ­γί­ου στην Πάτρα. Κάλε­σμα συμ­με­το­χής απευ­θύ­νουν οι Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι Μηχα­νο­λό­γων Μηχα­νι­κών, Μηχα­νι­κών Η/Υ, Ηλε­κτρο­λό­γων Μηχα­νι­κών, Πολι­τι­κών Μηχα­νι­κών, Μαθη­μα­τι­κού, Φυσι­κού, ο Σύλ­λο­γος μελών ΔΕΠ καθώς και ο Σύλ­λο­γος Εργα­ζο­μέ­νων του Πανε­πι­στη­μί­ου Πάτρας.

Μπρο­στά στο σημε­ρι­νό συλ­λα­λη­τή­ριο, φοι­τη­τι­κοί σύλ­λο­γοι της Αθή­νας προ­χώ­ρη­σαν χτες το μεση­μέ­ρι σε παρέμ­βα­ση έξω από τη Βου­λή. «40 βαθ­μοί, ο νόμος στη Βου­λή. Η λύση είναι μία: Ολοι στην πορεία», ανέ­γρα­φε το πανό που άπλω­σαν οι φοι­τη­τές μπρο­στά από το μνη­μείο του Αγνω­στου Στρα­τιώ­τη καλώ­ντας στο σημε­ρι­νό συλλαλητήριο.

Περισ­σό­τε­ροι από 70 φοι­τη­τι­κοί σύλ­λο­γοι από όλη τη χώρα με κοι­νή ανα­κοί­νω­ση, στην οποία προ­στί­θε­νται και νέες υπο­γρα­φές, δηλώ­νουν πως ο νόμος — πλαί­σιο για την Ανώ­τα­τη Εκπαί­δευ­ση απορ­ρί­πτε­ται και διεκ­δι­κούν δωρε­άν και ανα­βαθ­μι­σμέ­νες σπου­δές, πτυ­χία με αξία. Τονί­ζουν πως στα εκα­το­ντά­δες άρθρα του δεν υπάρ­χει λέξη για τα μεγά­λα φοι­τη­τι­κά προ­βλή­μα­τα και δηλώ­νουν ότι «με τους αγώ­νες μας να ανοί­ξου­με “νέους ορί­ζο­ντες” για ανα­βαθ­μι­σμέ­νες, δημό­σιες και δωρε­άν σπου­δές, πτυ­χία με αξία και δου­λειά με δικαιώ­μα­τα!».

Την ίδια στιγ­μή κλι­μα­κώ­νο­νται και οι κινη­το­ποι­ή­σεις των πανε­πι­στη­μια­κών. Χτες, με ομό­φω­νη από­φα­ση της ΕΓ, η ΠΟΣΔΕΠ προ­χώ­ρη­σε στην προ­κή­ρυ­ξη απερ­γί­ας, με δεκά­δες Συλ­λό­γων μελών ΔΕΠ να δηλώ­νουν από την πρώ­τη στιγ­μή την αντί­θε­σή τους στο νομοσχέδιο.

Με 24ωρη απερ­γία, συμπό­ρευ­ση με φοι­τη­τές και διδά­σκο­ντες και συμ­με­το­χή στο σημε­ρι­νό συλ­λα­λη­τή­ριο απα­ντά η Ομο­σπον­δία Διοι­κη­τι­κού Προ­σω­πι­κού Τρι­το­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης.

Κάλε­σμα συμ­με­το­χής στη σημε­ρι­νή κινη­το­ποί­η­ση απευ­θύ­νει η Διδα­σκα­λι­κή Ομο­σπον­δία Ελλά­δας διεκ­δι­κώ­ντας «ο νέος νόμος — πλαί­σιο να απο­συρ­θεί. Οχι στη μετα­τρο­πή των πτυ­χί­ων σε χαρ­τιά χωρίς αντί­κρι­σμα, σε δια­βα­τή­ρια για την ανερ­γία, την εργα­σια­κή ανα­σφά­λεια και τη δου­λειά χωρίς δικαιώ­μα­τα, όχι στο πανε­πι­στή­μιο — επι­χεί­ρη­ση με τους φοι­τη­τές πελάτες».

Σε συμ­με­το­χή καλεί και ο Σύλ­λο­γος Εργα­ζο­μέ­νων στην Ιδιω­τι­κή Εκπαί­δευ­ση Ν. Αττι­κής «Ο Βύρων».

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο