Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Όχι συμβουλές! Αυξήσεις τώρα.. Δεν κάνουμε οικονομία στις ανάγκες μας! 28 Φλεβάρη ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ!

Για την ακρί­βεια, τις ανα­τι­μή­σεις και τις διεκ­δι­κή­σεις για αυξή­σεις στους μισθούς έχουν κατα­γρα­φεί πλή­θος από σκη­νές και ατά­κες στον ελλη­νι­κό κινη­μα­το­γρά­φο. Το ΠΑΜΕ με σει­ρά σποτ φέρ­νει στο προ­σκή­νιο με χιου­μο­ρι­στι­κό τρό­πο την απερ­γία στις 28 Φλεβάρη.

Στο νέο σποτ ο Χρό­νης Εξαρ­χά­κος δέχε­ται συμ­βου­λές για να τα «βγά­λει πέρα»…
Όχι συμ­βου­λές! Αυξή­σεις τώρα.. Δεν κάνου­με οικο­νο­μία στις ανά­γκες μας!

 

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο