Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Όχι» της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης στη μετονομασία της οδού Λαγκαδά σε «Μίκη Θεοδωράκη»!

Με μια απα­ρά­δε­κτη από­φα­ση, η Απο­κε­ντρω­μέ­νη Διοί­κη­ση Μακε­δο­νί­ας-Θρά­κης (ΑΔΜΘ) απέρ­ρι­ψε την πρό­τα­ση για τη μετο­νο­μα­σία της οδού Λαγκα­δά σε Λεω­φό­ρο Μίκη Θεοδωράκη.

Την πρό­τα­ση για μετο­νο­μα­σία είχαν κατα­θέ­σει ομό­φω­να τέσ­σε­ρις όμο­ροι δήμοι της περιο­χής: Θεσ­σα­λο­νί­κης, Νεά­πο­λης- Συκε­ών, Παύ­λου Μελά και Αμπελοκήπων.

Συγκε­κρι­μέ­να, το «όχι» στη μετο­νο­μα­σία της οδού ήρθε από την Επι­τρο­πή του άρθρου 8 της ΑΔΜΘ, την οποία εν μέρει… αδειά­ζει για την από­φα­σή της η ίδια η Απο­κε­ντρω­μέ­νη, με διευ­κρι­νι­στι­κή ανα­κοί­νω­σή της.

Η Απο­κε­ντρω­μέ­νη σημειώ­νει χαρα­κτη­ρι­στι­κά στην ανα­κοί­νω­σή της ότι ο γραμ­μα­τέ­ας της ΑΔΜΘ, σύμ­φω­να με τον νόμο, συγκρο­τεί την αρμό­δια για γνω­μο­δό­τη­ση Επι­τρο­πή στην οποία «μετέ­χουν 2 Δημο­τι­κοί Σύμ­βου­λοι, 2 καθη­γη­τές φιλό­λο­γοι δευ­τε­ρο­βάθ­μιας εκπαί­δευ­σης και μόλις 1 υπάλ­λη­λος της Απο­κε­ντρω­μέ­νης Διοίκησης».

Η Επι­τρο­πή αυτή, επι­ση­μαί­νε­ται στην ίδια ανα­κοί­νω­ση, δεν απο­τε­λεί όργα­νο της Απο­κε­ντρω­μέ­νης Διοί­κη­σης και η ΑΔΜΘ δεν έχει καν την πλειο­ψη­φία στη στε­λέ­χω­σή της Επι­τρο­πής. «Ο Γραμ­μα­τέ­ας της ΑΔΜΘ δεν παρεμ­βαί­νει στο έργο της Επι­τρο­πής η οποία λει­τουρ­γεί ως Ανε­ξάρ­τη­το όργα­νο και δεν εκφρά­ζει τη βού­λη­σή του ή της ΑΔΜΘ», καταλήγει.

Οργή του Μου­σεί­ου Μ. Θεοδωράκης

Η απορ­ρι­πτι­κή από­φα­ση προ­κά­λε­σε την οργι­σμέ­νη δήλω­ση του προ­έ­δρου του μου­σεί­ου Μίκη Θεο­δω­ρά­κη Ζάτου­νας και πρώ­ην βου­λευ­τή Επι­κρα­τεί­ας, Παρα­σκευά Παρασκευόπουλου.

Συγκε­κρι­μέ­να, ανα­φέ­ρει ότι η απορ­ρι­πτι­κή από­φα­ση «δεν έχει προη­γού­με­νο και δεν γίνε­ται κατα­νοη­τή και απο­δε­κτή, ακό­μη και αν κανείς κατα­νο­ή­σει την οποία ακραία, γρα­φειο­κρα­τι­κή αυστη­ρό­τη­τα». Ο πρό­ε­δρος του μου­σεί­ου κάνει λόγο για μία από­φα­ση που «σοκά­ρει τη Θεσ­σα­λο­νί­κη και απο­τε­λεί ύβρι στην ιστο­ρι­κή μνή­μη, προ­σβο­λή στο μεγά­λο Έλλη­να Μίκη Θεοδωράκη».

Καλεί, μάλι­στα, την Απο­κε­ντρω­μέ­νη Διοί­κη­ση και τον αρμό­διο υπουρ­γό Εσω­τε­ρι­κών Μάκη Βορί­δη να επα­νε­ξε­τά­σουν το ζήτημα.

Συζη­τή­σεις για σταθ­μό του Μετρό «Πλα­τεία Δημο­κρα­τί­ας – Μίκης Θεοδωράκης»

Γνω­στο­ποιεί, δε, τις συζη­τή­σεις «εδώ και πολ­λούς μήνες» του Μου­σεί­ου με τον πρό­ε­δρο της Αττι­κό Μετρό ΑΕ, Νίκο Ταχιάο, για διπλή ονο­μα­σία του σταθ­μού Πλα­τεία Δημο­κρα­τί­ας του Μετρό Θεσ­σα­λο­νί­κης, δηλα­δή «Πλα­τεία Δημο­κρα­τί­ας – Μίκης Θεοδωράκης».

Παράλ­λη­λα, ενη­με­ρώ­νει για τον σχε­δια­σμό οργά­νω­σης δρά­σε­ων τον προ­σε­χή Μάη με τίτλο «Ο Μάης του Μίκη και της Θεσ­σα­λο­νί­κης!», σε συνερ­γα­σία με τους δήμους και φορείς της πόλης.

«Ελπί­ζω μέχρι τότε, στο πλαί­σιο των εκδη­λώ­σε­ων, η οδός Λαγκα­δά να μετο­νο­μα­σθεί σε Λεω­φό­ρο Μίκη Θεο­δω­ρά­κη και να έχει προ­χω­ρή­σει και η διπλή ονο­μα­σία του σταθ­μού του μετρό», κατα­λή­γει ο κ. Παρασκευόπουλος.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από voria.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο