Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Όχι της επιτροπής σε εμπορικά κέντρα και κέντρα αισθητικής — «Εύθραυστη» συρρίκνωση της πανδημίας στην Αττική

Επα­νεκ­κί­νη­ση του λια­νε­μπο­ρί­ου από τη Δευ­τέ­ρα 19/4 στην Κοζά­νη και υπό όρους επα­να­λει­τουρ­γία των σχο­λών οδή­γη­σης ανα­κοί­νω­σε ο υφυ­πουρ­γός Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας Νίκος Χαρ­δα­λιάς, κατά την ενη­μέ­ρω­ση για την εξέ­λι­ξη της πανδημίας.

Σύμ­φω­να με τον κ. Χαρ­δα­λιά, κάθε από­φα­ση έχει μόνο στό­χο την επα­να­φο­ρά στην κανο­νι­κό­τη­τα. Στο πλαί­σιο αυτό, ανοί­γει το λια­νε­μπό­ριο στην ΠΕ Κοζά­νης με τη μέθο­δο του Click Away, από την προ­σε­χή Δευ­τέ­ρα 19 Απριλίου.

Ανα­φο­ρι­κά με το αίτη­μα του υπουρ­γεί­ου Μετα­φο­ρών για επα­νεκ­κί­νη­ση των σχο­λών οδη­γών, ο κ. Χαρ­δα­λιάς ανα­κοί­νω­σε πως επα­να­λει­τουρ­γούν με τη δια­δι­κτυα­κή εκμά­θη­ση των θεω­ρη­τι­κών μαθη­μά­των και με τη διε­νέρ­γεια self-test και ραντεβού.

Η επι­τρο­πή των λοι­μω­ξιο­λό­γων ειση­γή­θη­κε αρνη­τι­κά, όσον αφο­ρά το άνοιγ­μα των εμπο­ρι­κών κέντρων και των κέντρων αισθη­τι­κής την ερχό­με­νη Δευ­τέ­ρα 19 Απριλίου.

Στο «βαθύ κόκκινο» εντάσσονται οι εξής περιοχές:

Θάσος
Δήμος Ρεθύμνου
Δήμος Φαιστού
Δήμος Μαρώ­νειας – Σαππών
Κύθνος
Δήμος Δυδυμοτείχου
Δήμος Πύδνας – Κολινδρού
Δήμος Καβάλας
Δήμος Βόλου
Δήμος Σιντι­κής Σερρών
Δήμος Βόρειων Τζουμέρκων

Από το «βαθύ κόκκινο» πηγαίνουν στο «κόκκινο»:

Π.Ε. Μυκό­νου
Λέρος
Δήμος Κύμης
Σκύρος
Δήμος Λοκρών
Δήμος Αγκιστρίου
Κύθηρα
Ύδρα

Β. Παπαευαγγέλου: Σταθεροποίηση του επιδημιολογικού φορτίου

Η κ. Παπα­ευαγ­γέ­λου παρό­τι έκα­νε λόγο για στα­θε­ρο­ποί­η­ση του επι­δη­μιο­λο­γι­κού φορ­τί­ου και της δια­σπο­ράς, με 26.000 ενερ­γά κρού­σμα­τα σε όλη τη χώρα, είπε πως «ο δεί­κτης θετι­κό­τη­τας συνε­χί­ζει να μειώ­νε­ται και βρί­σκε­ται σήμε­ρα στο 5,3% , κάτι όμως που είναι ανα­με­νό­με­νο, όσο αυξά­νο­νται τα τεστ που γίνονται».

Εξή­γη­σε επί­σης ότι παρά τον αυξη­μέ­νο αριθ­μό τεστ που γίνο­νται, ο κυλιό­με­νος μέσος όρος νέων δια­γνώ­σε­ων ανά ημέ­ρα είναι στις 2800, όταν κατά μέσο όρο διε­νερ­γού­νται 54.000 τεστ ανά ημέρα.

Η ίδια πρό­σθε­σε πως το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της χώρας είναι επι­δη­μιο­λο­γι­κά επι­βα­ρυ­μέ­νο, με 250 κρού­σμα­τα ανά 100.000 πλη­θυ­σμού σε αρκε­τές περιοχές.

«Ο δεί­κτης βρί­σκε­ται ορια­κά πάνω από το ένα, στο 1,02. Μιλά­με για μία εύθραυ­στη ισορ­ρο­πία. Τώρα που ο ιός είναι παντού, θα πρέ­πει να μην χαλα­ρώ­σου­με» τόνι­σε και πρό­σθε­σε ότι οι δύο κύριες πηγές μετά­δο­σης είναι η ενδο­οι­κο­γε­νεια­κή και οι κοι­νω­νι­κές συνα­θροί­σεις είτε σε εσω­τε­ρι­κούς είτε σε εξω­τε­ρι­κούς χώρους. «Χρειά­ζε­ται συνε­χή επα­γρύ­πνη­ση, καθώς ο ιός καρα­δο­κεί για να μας ξεγε­λά­σει οπό­τε εμείς ξεχα­στού­με» είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά επι­ση­μαί­νο­ντας πως σε όλη τη χώρα ‑αυτή τη στιγ­μή — νοση­λεύ­ο­νται 5.500 ασθε­νείς με covid ‑19, ενώ κατα­γρά­φε­ται στα­θε­ρο­ποί­η­ση των νέων εισα­γω­γών στα νοσο­κο­μεία οι οποί­ες είναι 250 ανά ημέρα.

Ωστό­σο, η πίε­ση στο ΕΣΥ παρα­μέ­νει. Η ίδια είπε ότι θα συνε­χί­σει η πίε­ση αυτή να είναι παρού­σα για τις επό­με­νες 2 με 3 εβδο­μά­δες, λέγο­ντας ότι «η εμπει­ρία μας δεί­χνει ότι όταν υπάρ­χει στα­θε­ρο­ποί­η­ση και μετά μεί­ω­ση των νέων κρου­σμά­των, χρειά­ζε­ται υπο­μο­νή για να δού­με μεί­ω­ση στις νοση­λεί­ες στις ΜΕΘ και τους θανάτους».

Όπως εκτί­μη­σε για την επό­με­νη εβδο­μά­δα μπο­ρεί να γίνει πρό­βλε­ψη και αυτή δεί­χνει ότι θα έχου­με παρό­μοια εικό­να όσον αφο­ρά τις εισα­γω­γές σε ΜΕΘ αλλά και στον αριθ­μό των θανάτων.

Η κ. Παπα­ευαγ­γέ­λου τόνι­σε ότι ακό­μα υπάρ­χουν περιο­χές όπως το Κιλ­κίς, το Ρέθυ­μνο και η Θάσος που προ­βλη­μα­τί­ζουν τους ειδι­κούς, καθώς εμφα­νί­ζουν σημα­ντι­κή αύξη­ση των νέων κρουσμάτων.

Η ίδια τόνι­σε ότι 1 στους 4 που νοση­λεύ­ο­νται σήμε­ρα στις ΜΕΘ είναι νεό­τε­ρος των 55 ετών. Επί­σης παρα­τή­ρη­σε ότι στην ηλι­κια­κή ομά­δα 65–74 ετών ανή­κουν οι περισ­σό­τε­ροι δια­σω­λη­νω­μέ­νοι και όχι στην ομά­δα των υπε­ρή­λι­κων, τονί­ζο­ντας ότι αυτό δεί­χνει και τα οφέ­λη του εμβο­λια­σμού στους γηραιό­τε­ρους ανθρώ­πους στη χώρα μας.

Η κάλυ­ψη των κλι­νών ΜΕΘ σε όλη τη χώρα είναι σήμε­ρα στο 86% και πάνω από 90% σε Αθή­να και Θεσσαλονίκη.

Η κ. Παπα­ευαγ­γέ­λου ανα­φέρ­θη­κε και στην στα­δια­κή επα­νέ­ναρ­ξη κάποιων δρα­στη­ριο­τή­των λέγο­ντας ότι τα κρι­τή­ρια για το ποιες θα ανοί­ξουν πρώ­τες είναι, αν αυτές αφο­ρούν τους εξω­τε­ρι­κούς χώρους όπου η δια­σπο­ρά φαί­νε­ται να είναι πιο δύσκο­λη και δεν απέ­κλει­σε να υπάρ­ξουν δια­φο­ρε­τι­κές συστά­σεις ανά περιο­χή όπως είπε αφή­νο­ντας να εννοη­θεί ότι κάποιες δρα­στη­ριό­τη­τες μπο­ρούν να ανοί­ξουν σε συγκε­κρι­μέ­νες περιο­χές και όχι σε άλλες.

Γκίκας Μαγιορκίνης: «Εύθραυστη» συρρίκνωση της πανδημίας στην Αττική

Από την πλευ­ρά του ο επί­κου­ρος καθη­γη­τής επι­δη­μιο­λο­γί­ας και μέλος της επι­τρο­πής εμπει­ρο­γνω­μό­νων Γκί­κας Μαγιορ­κί­νης, τόνι­σε πως ο αριθ­μός θανά­των παγκο­σμί­ως παρου­σί­α­σε μία αύξη­ση, ενώ και το επι­δη­μιο­λο­γι­κό φορ­τίο στην Ευρώ­πη ενισχύθηκε.

Στον αντί­πο­δα, σύμ­φω­να με τον κ. Μαγιορ­κί­νη, η παν­δη­μία στο Ηνω­μέ­νο Βασί­λειο παρου­σιά­ζει συρ­ρί­κνω­ση, καθώς η εμβο­λια­στι­κή κάλυ­ψη αυξάνεται.

Όσον αφο­ρά το επι­δη­μιο­λο­γι­κό φορ­τίο στην Αττι­κή, ο καθη­γη­τής επι­δη­μιο­λο­γί­ας ανέ­φε­ρε πως παρου­σιά­ζε­ται «εύθραυ­στη» συρ­ρί­κνω­ση κατά 5% σε σχέ­ση με την προη­γού­με­νη εβδομάδα.

Ανα­φε­ρό­με­νος στους παρά­γο­ντες για να ανοί­ξουν οι δια­δη­μο­τι­κές μετα­κι­νή­σεις, ο κ. Μαγιορ­κί­νης επε­σή­μα­νε πως νού­με­ρο ένα είναι η πίε­ση στο σύστη­μα υγείας.

«Ο Χικ­μέτ στην Ελλά­δα», του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο