Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ύπατος Αρμοστής ΟΗΕ: «Οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα ζουν την απόλυτη φρίκη, η οποία απλώς επιδεινώνεται»,

Οι Παλαι­στί­νιοι στη Γάζα ζουν «στην από­λυ­τη φρί­κη», τόνι­σε σήμε­ρα ο Ύπα­τος Αρμο­στής του ΟΗΕ για τα Ανθρώ­πι­να Δικαιώ­μα­τα Φόλ­κερ Τουρκ, εκτι­μώ­ντας ότι υπάρ­χει αυξη­μέ­νος κίν­δυ­νος να δια­πρα­χθούν «εγκλή­μα­τα θηριωδίας».

Δύο μήνες «μετά τις φρι­κτές επι­θέ­σεις που εξα­πέ­λυ­σε η Χαμάς και άλλες ένο­πλες παλαι­στι­νια­κές οργα­νώ­σεις ενα­ντί­ον του Ισρα­ήλ», «οι άμα­χοι στη Γάζα εξα­κο­λου­θούν να βομ­βαρ­δί­ζο­νται αστα­μά­τη­τα από το Ισρα­ήλ και να υπο­βάλ­λο­νται σε συλ­λο­γι­κή τιμω­ρία», κατήγ­γει­λε ο Τουρκ στη διάρ­κεια συνέ­ντευ­ξης Τύπου από τη Γενεύη.

Ο Ύπα­τος Αρμο­στής ζήτη­σε τον άμε­σο τερ­μα­τι­σμό των συγκρού­σε­ων και την απε­λευ­θέ­ρω­ση όλων των ομήρων.

Μετά την πρω­το­φα­νή επί­θε­ση της Χαμάς ενα­ντί­ον του Ισρα­ήλ, στις 7 Οκτω­βρί­ου, στην οποία σκο­τώ­θη­καν 1.200 άνθρω­ποι και απή­χθη­σαν άλλοι περί­που 240, ο ισραη­λι­νός στρα­τός απά­ντη­σε βομ­βαρ­δί­ζο­ντας ανη­λε­ώς τη Λωρί­δα της Γάζας. Στις 27 Οκτω­βρί­ου ξεκί­νη­σε και χερ­σαία επι­χεί­ρη­ση στον παλαι­στι­νια­κό θύλακα.

Σύμ­φω­να με το υπουρ­γείο Υγεί­ας της Χαμάς, 16.248 άνθρω­ποι, εκ των οποί­ων το 70% είναι γυναί­κες και παι­διά, έχουν σκο­τω­θεί στη Γάζα.

«Η ανθρω­πι­στι­κή κατά­στα­ση είναι κατα­στρο­φι­κή», υπο­γράμ­μι­σε ο Τουρκ, υπεν­θυ­μί­ζο­ντας ότι ο επι­κε­φα­λής του Γρα­φεί­ου Συντο­νι­σμού Ανθρω­πι­στι­κών Υπο­θέ­σε­ων του ΟΗΕ (Ocha) Μάρ­τιν Γκρί­φι­θς χαρα­κτή­ρι­σε την κατά­στα­ση στον παλαι­στι­νια­κό θύλα­κα «απο­κα­λυ­πτι­κή».

«Οι Παλαι­στί­νιοι στη Γάζα ζουν την από­λυ­τη φρί­κη, η οποία απλώς επι­δει­νώ­νε­ται», πρόσθεσε.

Ο Ύπα­τος Αρμο­στής υπο­γράμ­μι­σε ότι υπάρ­χει «αυξη­μέ­νος κίν­δυ­νος» να δια­πρα­χθούν «εγκλή­μα­τα θηριωδίας».

«Πρέ­πει να ληφθούν άμε­σα μέτρα τόσο από τις αντι­μα­χό­με­νες πλευ­ρές όσο και από όλα τα κρά­τη, κυρί­ως όσα ασκούν επιρ­ροή, ώστε να εμπο­δι­στεί η τέλε­ση τέτοιων εγκλη­μά­των», κάλε­σε ο Τουρκ.

Επί­σης εξέ­φρα­σε την ανη­συ­χία του για «τις δηλώ­σεις απαν­θρω­πο­ποί­η­σης» που κάνουν «νυν ή πρώ­ην υψη­λό­βαθ­μοι Ισραη­λι­νοί αξιω­μα­τού­χοι καθώς και εκπρό­σω­ποι της Χαμάς», προ­σθέ­το­ντας: «η Ιστο­ρία μάς έχει δεί­ξει πού μπο­ρεί να οδη­γή­σει αυτού του είδους η γλώσσα».

«Δεν είναι μόνο απα­ρά­δε­κτες, αλλά αρμό­διο δικα­στή­ριο θα μπο­ρού­σε να θεω­ρή­σει αυτές τις δηλώ­σεις (…) υπο­κί­νη­ση για τη διά­πρα­ξη εγκλη­μά­των θηριω­δί­ας», υπο­γράμ­μι­σε ο Τουρκ.

«Περί­που 1, 9 εκα­τομ­μύ­ρια άνθρω­ποι από τους 2,2 εκα­τομ­μύ­ρια Παλαι­στί­νιους έχουν εκτο­πι­στεί και ωθού­νται σε ολο­έ­να και μικρό­τε­ρες περιο­χές με μεγά­λο συνω­στι­σμό στη νότια Γάζα σε ανθυ­γιει­νές και επι­βλα­βείς συν­θή­κες», σημεί­ω­σε.

«Η ανθρω­πι­στι­κή βοή­θεια έχει εκ νέου ουσια­στι­κά δια­κο­πεί, ενώ αυξά­νο­νται οι φόβοι για την εξά­πλω­ση ασθε­νειών και λιμού», κατέ­λη­ξε ο Ύπα­τος Αρμο­στής του ΟΗΕ.

 

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο