Ύστατο χαίρε στον Μανώλη Γλέζο (ΦΩΤΟ)

​Υπό άλλες συν­θή­κες θα ήταν πολ­λοί, πάρα πολ­λοί. Σήμε­ρα ο στε­νός οικο­γε­νεια­κός κύκλος ‑λόγω των μέτρων για τον κορω­­νο­­ϊό- είπε το τελευ­ταίο αντίο στο Μανώ­λη Γλέ­ζο, στο ναό των Αγί­ων Θεο­δώ­ρων του Α’ Νεκρο­τα­φεί­ου της Αθή­νας. Την εξό­διο ακο­λου­θία τέλε­σε ο Αρχιε­πί­σκο­πος Ιερώ­νυ­μος, πράγ­μα που του είχε ζητή­σει ο ίδιος ο εκλι­πών πριν από περί­που τρία … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Ύστα­το χαί­ρε στον Μανώ­λη Γλέ­ζο (ΦΩΤΟ).