Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ύστατο χαίρε στον μεγάλο Κώστα Βουτσά

Το τελευ­ταίο αντίο είπαν σήμε­ρα συγ­γε­νείς και φίλοι στο μεγά­λο ηθο­ποιό Κώστα Βου­τσά, ο οποί­ος για 70 χρό­νια, με το πηγαίο ταλέ­ντο του χάρι­ζε απλό­χε­ρα τη χαρά και το γέλιο, κερ­δί­ζο­ντας επά­ξια την αγά­πη όλου του κόσμου.

Στη Μητρό­πο­λη Αθη­νών όπου στις 11.30 ετε­λέ­σθη η εξό­διος ακο­λου­θία παρα­βρέ­θη­κει σύσ­σω­μος ο καλ­λι­τε­χνι­κός κόσμος, άνθρω­ποι των Γραμ­μά­των και των Τεχνών, καθώς και εκπρό­σω­ποι πολι­τι­κών κομ­μά­των και της Τοπι­κής Διοί­κη­σης. Επί­σης, αντι­προ­σω­πεία της ΚΕ του ΚΚΕ με επι­κε­φα­λής τον ΓΓ της ΚΕ του Κόμ­μα­τος Δημή­τρη Κουτσούμπα.

Η οικο­γέ­νεια του Κώστα Βου­τσά είχε ζητή­σει από τις 09.30 έως τις 10.30 να τον απο­χαι­ρε­τή­σει κεκλει­σμέ­νων των θυρών. Για μία ώρα συνε­χί­στη­κε το λαϊ­κό προ­σκύ­νη­μα και στις 11.30 εψά­λη η νεκρώ­σι­μος ακο­λου­θία και ακο­λού­θη­σαν οι επικήδειοι.

Επι­κή­δειους λόγους εκφώ­νη­σαν ο Κώστας Γεωρ­γου­σό­που­λος, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας (ΕΔΩ ο επι­κή­δειος), ο δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων Κώστας Μπα­κο­γιάν­νης, ο πρό­ε­δρος της ΑΕΚ Δημή­τρης Μελισ­σα­νί­δης, ο Νίκος Γαλα­νός ηθο­ποιός κι εκπρό­σω­πος το σωμα­τείο πνευ­μα­τι­κών δικαιω­μά­των «ο Απόλ­λω­νας», η συνερ­γά­τι­δά του Μιμή Ντε­νί­ση, ο Δημή­τρης Λιγνά­δης καλ­λι­τε­χνι­κός διευ­θυ­ντής του Εθνι­κού Θεά­τρου, η κόρη του Νικο­λέ­τα και ο Ανθι­μος Ανα­νιά­δης θετός του γιος.

Ακο­λού­θη­σε πομπή κατά την διάρ­κεια της οποί­ας η σορός του Κώστα Βου­τσά μετα­φέρ­θη­κε στην τελευ­ταία της κατοι­κία, στο Α’ Νεκρο­τα­φείο, στον τάφο που παρα­χώ­ρη­σε ο Δήμος Αθη­ναί­ων προ­κει­μέ­νου να τιμή­σει τη μνή­μη του και την σημα­ντι­κή προ­σφο­ρά του στο χώρο του θεά­τρου και του κινηματογράφου.


voutsas1

kideia voutsa5 kideia voutsa6 kideia voutsa7 kideia voutsa8 kideia voutsa9

voutsas2 voutsas3 voutsas4 voutsas5 voutsas6

kideia voutsa kideia voutsa1 kideia voutsa2 kideia voutsa3 kideia voutsa4

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο