Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αριστερό άλλοθι…

…όταν επι­μέ­νεις να εμφα­νί­ζε­σαι σαν αρι­στε­ρή ριζο­σπα­στι­κή δύνα­μη ενώ ταυ­τό­χρο­να δηλώ­νεις πίστη σε ΕΕ και ΝΑΤΟ, αυτό που πετυ­χαί­νεις είναι να δίνεις αρι­στε­ρό άλλο­θι και στα υψη­λό­τε­ρα ιμπε­ρια­λι­στι­κά κέντρα. Αν δεν κατα­φέ­ρεις να επι­λύ­σεις και κάποιο σημα­ντι­κό λαϊ­κό πρό­βλη­μα, όταν κυβερ­νή­σεις, μπο­ρεί και να ερμη­νευ­τεί ότι το παρα­πά­νω ήταν η μονα­δι­κή σου επιδίωξη…

Νίκος Βουρ­τσά­νης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο